lagen.nu

Lag (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2012-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:261
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-04-28

Lagens tillämpningsområde

(Upphör att gälla 2018-05-25 00:00:00)

1 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i sådan verksamhet hos Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering som avser att främja, stödja och genom forskning genomföra studier, uppföljningar och utvärderingar.

Lagen gäller inte behandling av personuppgifter vid tilldelning av forskningsbidrag.

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261
(Träder i kraft 2018-05-25 00:00:00)

1 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i sådan verksamhet hos Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering som avser att främja, stödja och genom forskning genomföra studier, uppföljningar och utvärderingar.

Lagen gäller inte behandling av personuppgifter vid tilldelning av forskningsbidrag.

Lagen tillämpas endast på helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter och annan behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att ingå i ett register. Lag (2018:261).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261

Förhållandet till annan reglering

(Upphör att gälla 2018-05-25 00:00:00)

2 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

Första stycket gäller dock inte när personuppgifterna samlas in direkt från den enskilde. I sådant fall får personuppgifter behandlas endast om han eller hon har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen. För återkallelse av ett lämnat samtycke tillämpas 12 § personuppgiftslagen (1998:204).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:261, 2018:261
(Träder i kraft 2018-05-25 00:00:00)

2 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:261).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:261, 2018:261

Förhållandet till personuppgiftslagen

Rätten att göra invändningar

(Upphör att gälla 2018-05-25 00:00:00)

3 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter, om inte annat följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261
(Träder i kraft 2018-05-25 00:00:00)

3 § Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Första stycket gäller dock inte när personuppgifterna samlas in direkt från den enskilde. Lag (2018:261).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261

Samtycke när uppgifter har samlats in direkt från den enskilde

(Träder i kraft 2018-05-25 00:00:00)

3 a § Om personuppgifterna har samlats in direkt från den enskilde, får uppgifterna behandlas endast om han eller hon har lämnat sitt uttryckliga samtycke till behandlingen.

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke. Ytterligare personuppgifter om den registrerade får därefter inte behandlas. Lag (2018:261).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261

Personuppgiftsansvar

4 § Institutet är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som institutet utför.

Ändamål

(Upphör att gälla 2018-05-25 00:00:00)

5 § Personuppgifter får endast behandlas om det behövs för att fullgöra institutets uppdrag att främja, stödja och genom forskning genomföra studier, uppföljningar och utvärderingar.

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261
(Träder i kraft 2018-05-25 00:00:00)

5 § Personuppgifter får endast behandlas om det är nödvändigt för att fullgöra institutets uppdrag att främja, stödja och genom forskning genomföra studier, uppföljningar och utvärderingar. Lag (2018:261).

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261
(Upphör att gälla 2018-05-25 00:00:00)

6 § Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 5 § får också behandlas för att fullgöra ett utlämnande av uppgifter som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261
(Träder i kraft 2018-05-25 00:00:00)

6 § Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 5 § får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Lag (2018:261).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261
(Träder i kraft 2018-05-25 00:00:00)

6 a § Personuppgifter som behandlas enligt 5 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:261).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261

Känsliga personuppgifter

(Upphör att gälla 2018-05-25 00:00:00)

7 § Andra känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) än sådana som avslöjar etniskt ursprung eller medlemskap i fackförening eller som rör hälsa får inte behandlas för de ändamål som anges i 5 §.

Av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor följer att forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen eller sådana uppgifter som avses i 21 § samma lag måste etikprövas.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261
(Träder i kraft 2018-05-25 00:00:00)

7 § Inga andra personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) än sådana som avslöjar etniskt ursprung, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller en persons sexuella läggning får behandlas för de ändamål som anges i 5 §.

Av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor följer att forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden måste etikprövas. Lag (2018:261).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261

Samlingar av personuppgifter

(Upphör att gälla 2018-05-25 00:00:00)

8 § Om det behövs för de ändamål som anges i 5 §, får det hos institutet finnas samlingar av personuppgifter som behandlas automatiserat, under förutsättning att uppgifterna inte direkt kan hänföras till en person. Uppgifterna får dock vara försedda med en beteckning som den myndighet uppgifterna kommer från kan hänföra till ett personnummer eller motsvarande identitetsbeteckning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261
(Träder i kraft 2018-05-25 00:00:00)

8 § Om det är nödvändigt för de ändamål som anges i 5 §, får det hos institutet finnas samlingar av personuppgifter som behandlas automatiserat, under förutsättning att uppgifterna inte direkt kan hänföras till en person. Uppgifterna får dock vara försedda med en beteckning som den myndighet uppgifterna kommer från kan hänföra till ett personnummer eller motsvarande identitetsbeteckning. Lag (2018:261).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261
(Upphör att gälla 2018-05-25 00:00:00)

9 § Om det behövs för de ändamål som anges i 5 §, får det hos institutet även finnas samlingar av personuppgifter som behandlas automatiserat som inte är sådana personuppgifter som avses i 8 §, om uppgifterna är nödvändiga för en viss avgränsad studie, uppföljning eller utvärdering.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261
(Träder i kraft 2018-05-25 00:00:00)

9 § Om det är nödvändigt för de ändamål som anges i 5 §, får det hos institutet finnas samlingar av personuppgifter som behandlas automatiserat och som inte är sådana personuppgifter som avses i 8 §, om uppgifterna är nödvändiga för en viss avgränsad studie, uppföljning eller utvärdering. Lag (2018:261).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261

Begränsningar i behandlingen av personuppgifter

10 § Personuppgifter som inte direkt kan hänföras till en person och som ingår i samlingar av personuppgifter som behandlas automatiserat får inte behandlas i syfte att röja en persons identitet.

11 § Personuppgifter som behandlas enligt 9 § och som har samlats in för att behandlas inom olika avgränsade studier, uppföljningar eller utvärderingar får inte sambearbetas med varandra.

Denna begränsning gäller inte för en sådan sambearbetning av personuppgifter som är nödvändig för att kunna upprepa eller följa upp en sådan studie, uppföljning eller utvärdering som har genomförts tidigare.

Tillgång till personuppgifter

12 § Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Information

13 § /Upphör att gälla U:2018-05-25 genom lag (2018:261)./ Bestämmelserna i 26 § personuppgiftslagen (1998:204) om information efter ansökan gäller inte i fråga om personuppgifter som inte direkt kan hänföras till en person.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261

Gallring

(Upphör att gälla 2018-05-25 00:00:00)

14 § Personuppgifter ska gallras så snart uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de behandlas för, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat att gallring ska ske senast vid en viss tidpunkt eller att uppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

(Träder i kraft 2018-05-25 00:00:00)

14 § Personuppgifter ska gallras så snart uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de behandlas för, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har meddelat föreskrifter eller i ett enskilt fall beslutat att gallring ska ske senast vid en viss tidpunkt eller att uppgifter får bevaras för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Lag (2018:261).

Rättelse och skadestånd

15 § /Upphör att gälla U:2018-05-25 genom lag (2018:261)./ Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller för behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:261

Ändringar och övergångsbestämmelser

2012:741

Tryckt format (PDF)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Förarbeten
Prop. 2011/12:176, bet. 2012/13:AU4, rskr. 2012/13:36
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:741

Lag (2015:258) om fortsatt giltighet av lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:87, bet. 2014/15:AU10, rskr. 2014/15:183
Omfattning
forts. giltighet
SFS-nummer
2015:258
Rubrik
Lag (2015:258) om fortsatt giltighet av lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Lag (2018:261) om ändring i lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:112, bet. 2017/18:AU12, rskr. 2017/18:235
Omfattning
upph.13, 15 §, rubr. närmast före 13, 15 §§;ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14 §§, rubr. närmast före 3 §;nya 3 a och 6 a §§, rubr. närmast före 2, 3 a §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:261
Rubrik
Lag (2018:261) om ändring i lagen (2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation