Förordning (2012:749) med instruktion för handelssekreterare

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2012-11-22
Ändring införd
SFS 2012:749
Ikraft
2013-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1093) med instruktion för handelssekreterare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Handelssekreterarna har till uppgift att främja svensk export och internationalisering samt utländska företagsinvesteringar i Sverige när det gäller det land eller de länder som förordnandet avser.

2 §  Handelssekreterarna ska samverka med den svenska utrikesrepresentationen samt med andra svenska aktörer som bedriver export-, investerings- eller Sverigefrämjande i verksamhetslandet eller verksamhetsländerna.

3 §  Handelssekreterarna får ta ut avgifter för sina tjänster. Intäkterna från dessa tjänster disponeras inom Sveriges export- och investeringsråds verksamhet.

4 §  Handelssekreterarna får inte driva handel eller idka annan näring.

Verksamhetens ledning

5 §  Handelssekreterarnas verksamhet planeras och leds av Sveriges export- och investeringsråd enligt vad regeringen föreskriver särskilt.

Organisation

6 §  Om inte regeringen föreskriver något annat, är handelssekreterarna underställda den svenska beskickningschefen i verksamhetslandet när det gäller förbindelser med detta lands myndigheter. Anställningar

7 §  Anställning som handelssekreterare beslutas av regeringen på förslag av Sveriges export- och investeringsråd.

Revision

8 §  Handelssekreterarnas verksamhet revideras i samma ordning som gäller för revisionen av Sveriges export- och investeringsråd.

Övrigt

9 §  Handelssekreterarna ska inte tillämpa myndighetsförordningen (2007:515).

Ändringar

Förordning (2012:749) med instruktion för handelssekreterare

Ikraftträder
2013-01-01