Upphävd författning

Förordning (1988:1093) med instruktion för handelssekreterare

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1988-11-10
Ändring införd
SFS 1988:1093 i lydelse enligt SFS 2007:1225
Ikraft
1989-01-01
Upphäver
Förordning (1975:492) med instruktion för handelssekreterare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Handelssekreterare har till uppgift att främja svensk export till det område som förordnandet avser.

2 §  Handelssekreterarna skall särskilt ge råd och annan hjälp i fråga om marknadsföring av svenska varor och tjänster. Handelssekreterarna skall på begäran av Sveriges exportråd eller en abonnent hos rådet eller av en myndighet eller på eget initiativ undersöka marknadsläget för olika varor och tjänster samt medverka till marknadsföring av dessa.

3 §  Handelssekreterarna skall samverka med den svenska utrikesrepresentationen och med de svenska handelskamrar i utlandet som träffat avtal med Sveriges exportråd om exportfrämjande verksamhet.

4 §  Handelssekreterarna får besluta om kostnader för verksamhetens genomförande, i fråga om exportservice och exportfrämjandeprojekt i enlighet med uppgjord budget och i övrigt inom ramen av de medel som inflyter i deras uppdragsverksamhet eller på annat sätt.

5 §  Handelssekreterarna skall ta ut avgifter för sina tjänster enligt grunder som fastställs av regeringen.

6 §  Handelssekreterarna får inte driva handel eller idka annan näring.

Verksamhetens ledning

7 §  Handelssekreterarnas verksamhet planeras och leds av Sveriges exportråd enligt vad regeringen föreskriver särskilt.

Organisation

8 §  Handelssekreterarna anställer, efter godkännande av Sveriges exportråd, personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får handelssekreterarna anlita utomstående för särskilda uppdrag.

9 §  Hos handelssekreterarna genomförs utbildning av marknadsassistenter enligt vad Sveriges exportråd bestämmer.

10 §  Om inte regeringen föreskriver annat, är en handelssekreterare underställd den svenska beskickningschefen i verksamhetslandet när det gäller förbindelser med detta lands myndigheter.

11 §  Hos handelssekreterarna får finnas exportfrämjanderåd med uppgift att lämna handelssekreteraren sådana upplysningar och synpunkter som kan vara av betydelse i verksamheten.

12 §  Ett exportfrämjanderåd skall bestå av handelssekreteraren och en representant för beskickningen eller konsulatet i verksamhetslandet samt minst fyra och högst tio andra ledamöter.

[S2]Rådet utser inom sig en ordförande.

Tjänstetillsättning

13 §  Handelssekreterare förordnas av regeringen efter anmälan av Sveriges exportråd.

[S2]Andra tjänster tillsätts av handelssekreterarna.

[S3]Andra ledamöter i ett exportfrämjanderåd än handelssekreteraren och representanten för beskickningen eller konsulatet förordnas för högst fyra år av det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden som gäller utrikeshandelsfrågor.

Revision

14 §  Revision av handelssekreterarnas verksamhet sker i samma ordning som gäller för revisionen av Sveriges exportråd.

Överklagande

15 §  Handelssekreterare ska inte tillämpa myndighetsförordningen (2007:515). Förordning (2007:1225).

16 §  Handelssekreterares beslut i andra frågor än anställningsärenden får inte överklagas. Förordning (2007:1225).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:1093) med instruktion för handelssekreterare

Ikraftträder
1989-01-01

Förordning (2006:1423) om ändring i förordningen (1988:1093) med instruktion för handelssekreterare

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut i personalärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1225) om ändring i förordningen (1988:1093) med instruktion för handelssekreterare

Omfattning
ändr. 15 §; ny 16 §
Ikraftträder
2008-01-01

Ändring, SFS 2012:749

Omfattning
upph.