Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2012-11-29
Ändring införd
SFS 2012:806 i lydelse enligt SFS 2019:808
Ikraft
2012-12-30
Upphäver
Lag (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  För att trygga tillgången till olja vid allvarliga försörjningsavbrott ska Sverige ha beredskapslager enligt denna lag.

Prop. 2011/12:162: I paragrafen anges syftet med lagen. Uttrycken allvarligt försörjningsavbrott och beredskapslager definieras i 2 §.

[K1]2 §  I denna lag betyder

[S2]allvarligt försörjningsavbrott: kraftig och plötslig minskning av leveranserna av råolja eller petroleumprodukter till Euro- peiska unionen eller till en medlemsstat vare sig den medfört ett gällande internationellt beslut om ibruktagande av lager eller inte,

[S3]beredskapslager: lager av sådana energiprodukter som förteck- nas i kapitel 3.4 i bilaga A till Europaparlamentets och rå- dets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik som medlemsstaterna i Europeiska unionen är skyldiga att ha enligt rådets direktiv 2009/119/EG om skyldig- het för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter och enligt avtal om ett internat- ionellt energiprogram av den 18 november 1974,

[S4]inhemsk konsumtion: totala mängder energiprodukter, beräknade enligt bilaga II till rådets direktiv 2009/119/EG, i lydelsen enligt kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2018/1581, som levererats inom landet både för energiändamål och för andra ändamål och som omfattar leveranser till omvandlingssektorn, industrin, transporter, hushåll och andra sektorer för slut- konsumtion inklusive energisektorns egen konsumtion med undan- tag för bränsle som krävs för raffinering,

[S5]kommersiella lager: sådana lager av energiprodukter som för- tecknas i kapitel 3.4 i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 som hålls av ekonomiska aktörer och som inte omfattas av kraven i rådets direktiv 2009/119/EG,

[S6]lagringsbränslen: ett eller flera av de bränslen som förteck- nas i kapitel 3.4 i bilaga A till Europaparlamentets och rå- dets förordning (EG) nr 1099/2008,

[S7]lagringsår: perioden från och med 1 juli ett år till och med 30 juni påföljande år,

[S8]referensår: det kalenderår som föregår ett lagringsår,

[S9]tillsynsmyndighet: den myndighet som regeringen utser enligt 8 kap. 1 §. Lag (2019:808).

Prop. 2011/12:162: I paragrafen finns definitioner av uttryck som används i lagen. Uttrycken allvarligt försörjningsavbrott, beredskapslager, inhemsk konsumtion, kommersiella lager och referensår är definierade med utgångspunkt i direktivet. Referensåret måste vara ett helt kalenderår för att överensstämma med direktivets definition och artikel 3.3. Detta innebär exempelvis att år 2009 är referensår för lagringsåret 2010/2011.

När det gäller definitionen av lagringsbränslen så ...

2 kap. Sveriges beredskapslager

[K2]1 §  Sverige ska under varje lagringsår ha ett beredskapslager som motsvarar minst antingen 90 dagars genomsnittlig daglig nettoimport eller 61 dagars genomsnittlig daglig inhemsk konsumtion under referensåret beroende på vilken mängd som är störst.

[S2]Beredskapslagret ska bestå av lagringsbränslen och råolja. Råolja får dock endast ingå med den mängd som lagras efter tillstånd enligt 3 kap. 2 § första stycket. Råolja får aldrig utgöra mer än två tredjedelar av beredskapslagret.

[S3]Tillsynsmyndigheten prövar frågor om Sveriges beredskapslager.

Prop. 2011/12:162: Av paragrafen framgår grunderna för beräkning av storlek och sammansättning på Sveriges samlade beredskapslager. I första stycket anges hur beredskapslagrets storlek ska beräknas. Utgångspunkterna är desamma som anges i direktivet. I definitionen av beredskapslager i 1 kap. 2 § anges vilka energiprodukter som avses. Uttrycket nettoimport används i direktivet och avser i detta sammanhang såväl handel med annat medlemsland i Europeiska unionen som handel med tredjeland.

Av ...

[K2]2 §  Sveriges beredskapslager ska hållas av

 1. dem som är skyldiga att hålla lager enligt 3 kap. 1 §, och
 2. statliga förvaltningsmyndigheter i de fall regeringen har beslutat att dessa ska hålla lager.

Prop. 2011/12:162: Av paragrafens första punkt framgår att Sveriges beredskapslager ska hållas av dem som är skyldiga att hålla lager enligt 3 kap. 1 §. Av andra punkten framgår att en statlig förvaltningsmyndighet kan bli lagringsskyldig om regeringen har beslutat om lagringsskyldighet för myndigheten.

Beträffande Lagrådets synpunkter hänvisas till avsnitt 5.2. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2011/12:162#S5-2" ...

3 kap. Lagringsskyldighet

[K3]1 §  Lagringsskyldig är den som under ett referensår har

 1. importerat råolja eller lagringsbränslen till landet och sålt eller förbrukat lagringsbränslen i landet, eller
 2. köpt lagringsbränslen av någon som är lagringsskyldig enligt 1 och sålt minst 50 000 kubikmeter lagringsbränslen i landet.

Prop. 2011/12:162: Av paragrafen framgår vad som krävs för att lagringsskyldighet ska föreligga. Det finns ett bemyndigande i 9 kap. 2 § 2 för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om lagringsskyldighet. Detta omfattar exempelvis föreskrifter om den mer exakta volymen för lagringsskyldighetsgrundande import och försäljning eller förbrukning enligt första punkten. Uttrycket import avser i detta sammanhang såväl handel med annat medlemsland i Europeiska unionen som ...

[K3]2 §  Lagringsskyldighet ska fullgöras med sådana lagringsbränslen som den lagringsskyldige har sålt eller förbrukat under referensåret. Tillstånd får dock ges för att fullgöra lagringsskyldigheten med andra lagringsbränslen eller med råolja.

[S2]Lagringsskyldigheten ska fullgöras med lagringsbränslen som den lagringsskyldige äger. Om den lagringsskyldige har uppdragit åt någon annan att hålla lager enligt 4 kap. 1 § får dock lagringsskyldigheten fullgöras med lagringsbränslen som den som håller lagret äger.

Prop. 2011/12:162: I paragrafen finns bestämmelser om vilka lagringsbränslen som de lagringsskyldiga ska lagra. Av första stycket framgår att lagret inte får bestå av vilka lagringsbränslen som helst utan det är sådana lagringsbränslen som den lagringsskyldige har sålt eller förbrukat under referensåret som ska lagras. Om undantag från denna huvudregel ska göras krävs tillstånd. Tillstånd får lämnas att lagra råolja eller andra lagringsbränslen än dem som sålts eller förbrukats. De förutsättningar som gäller ...

[K3]3 §  Lagringsskyldighetens omfattning ska bestämmas på grundval av den mängd av varje lagringsbränsle som den lagringsskyldige har sålt eller förbrukat under referensåret.

Prop. 2011/12:162: Av paragrafen framgår att omfattningen på den lagringsskyldiges lager ska bestämmas på grundval av den mängd av varje lagringsbränsle som denne har sålt eller förbrukat under referensåret.

Uttrycket referensår definieras i 1 kap. 2 §. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

[K3]4 §  Tillsynsmyndigheten prövar frågor om lagringsskyldighet enligt detta kapitel.

[S2]Beslut om lagringsskyldighet ska fattas för varje lagringsår. Ett beslut om lagringsskyldighet får ändras under pågående lagringsår om det är nödvändigt för storleken på Sveriges beredskapslager.

Prop. 2011/12:162: Av paragrafens första stycke framgår att tillsynsmyndigheten prövar frågor om lagringsskyldighet. Av andra stycket framgår att beslut om

lagringsskyldighet vilket inkluderar beslut om sammansättning och omfattning på den lagringsskyldiges lager ska fattas för varje lagringsår. Ett beslut om lagringsskyldighet får ändras under pågående lagringsår ...

[K3]5 §  Den som är lagringsskyldig enligt denna lag ska, på begäran av tillsynsmyndigheten, lämna de uppgifter som behövs för att frågor om lagringsskyldighet ska kunna prövas.

Prop. 2011/12:162: Av paragrafen framgår att det åligger tillsynsmyndigheten att begära in uppgifter för prövning av lagringsskyldighet. Det innebär att myndigheten avgör vilka som blir uppgiftsskyldiga. Om uppgifter inte lämnas i tid efter begäran kan den som är uppgiftsskyldig få en förseningsavgift, jfr 8 kap. 8 §.

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

4 kap. Lagerhållning av någon annan än den som är lagringsskyldig och lagring utanför landet

[K4]1 §  Lagerhållning inom eller utanför landet får utföras av någon annan än den lagringsskyldige om den som är lagringsskyldig och den som ska utföra lagringen har tillstånd till det. Tillstånd krävs även för att den som är lagringsskyldig ska få hålla egna lager utanför landet.

Prop. 2011/12:162: I paragrafen finns bestämmelser om delegering av lagerhållning. För att någon annan än den som är lagringsskyldig ska få hålla lager krävs tillstånd oavsett om delegeringen avser lagerhållning inom landet eller utanför landet. Tillstånd krävs även för att den som är lagringsskyldig ska få hålla egna lager utanför landet. Vad som krävs för att få tillstånd kommer att framgå av föreskrifter på lägre nivå än lag, jfr normgivningsbemyndigande i 9 kap. 2 § 3.

Övervägandena finns ...

[K4]2 §  Tillsynsmyndigheten prövar frågor enligt detta kapitel.

Prop. 2011/12:162: Av paragrafen framgår att tillsynsmyndigheten prövar frågor om lagerhållning av någon annan än den som är lagringsskyldig och lagring utanför landet enligt 4 kap.

Beträffande Lagrådets synpunkter hänvisas till avsnitt 5.2. Övervägandena finns i avsnitt 5.4.

5 kap. Förvaring av lager samt underrättelseskyldighet vid konkurs m.m.

[K5]1 §  Lagring enligt denna lag ska ske på ett sätt som är tillfredsställande från beredskaps- och kontrollsynpunkt.

[S2]Lagren ska alltid vara tillgängliga och lokaliserade på ett sådant sätt att de kan nå slutanvändare och marknader inom tidsramar och på villkor som kan lindra de leveransproblem som kan ha uppstått vid ett allvarligt försörjningsavbrott.

Prop. 2011/12:162: I paragrafen anges de krav som ställs på lagringen. Tillgänglighet handlar, i detta sammanhang, både om lokalisering av lager och om möjlighet att transportera lager till slutanvändare och marknader inom tidsramar och på villkor som lindrar uppkomna leveransproblem. Utgångspunkten för bestämmelsens utformning är direktivets definition av fysisk tillgänglighet.

Uttrycket allvarligt försörjningsavbrott definieras i 1 kap. 2 §. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2011/12:162#S5-5" ...

[K5]2 §  Om ett lager som hålls enligt denna lag helt eller delvis blir föremål för beslut om beslag eller verkställighetsåtgärd eller innehas av ett bolag som är försatt i konkurs eller har ingått en ackordsuppgörelse med borgenärer, ska den som är lagringsskyldig eller den som utför lagring åt någon annan omedelbart underrätta tillsynsmyndigheten.

[S2]När tillsynsmyndigheten har underrättats om en situation som anges i första stycket ska myndigheten utreda hur Sveriges beredskapslager påverkas av åtgärderna och säkerställa att storleken på det beredskapslager som Sverige är skyldig att ha enligt 2 kap. 1 § upprätthålls.

Prop. 2011/12:162: I paragrafens första stycke finns en bestämmelse om att tillsynsmyndigheten ska underrättas om ett lager blivit föremål för beslut om beslag eller verkställighetsåtgärd eller innehas av bolag som är försatta i

konkurs eller har ingått en ackordsuppgörelse med borgenärer. Bestämmelsen syftar till att säkerställa lagrets tillgänglighet. Underrättelseskyldigheten ...

6 kap. Register över lager och statistiska sammanställningar

[K6]1 §  Tillsynsmyndigheten ska föra ett register över de lager som ska hållas enligt denna lag.

Prop. 2011/12:162: Av paragrafen framgår att tillsynsmyndigheten ska föra ett register över de beredskapslager som hålls enligt lagen. Registret ska, enligt direktivet, innehålla uppgift om var ett lager finns, vilka bränslen det innehåller och mängden bränslen samt uppgift om ägaren. Det finns ett bemyndigande i 9 kap. 2 § 5 för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om register som hålls enligt lagen. Detta omfattar föreskrifter om innehåll i registret.

Beträffande ...

[K6]2 §  Tillsynsmyndigheten ska varje månad upprätta statistiska sammanställningar över de lager som hålls enligt denna lag och över kommersiella lager som finns i landet.

[S2]Sammanställningarna ska överlämnas till Europeiska kommissionen.

[S3]I den statistiska sammanställningen över lager som hålls enligt denna lag får hela eller delar av lager inte finnas med om dessa är föremål för beslut om beslag eller verkställighetsåtgärd eller innehas av bolag som är försatta i konkurs eller har ingått en ackordsuppgörelse med borgenärer.

Prop. 2011/12:162: I paragrafen finns bestämmelser om statistiska sammanställningar som ska upprättas och skickas till Europeiska kommissionen varje månad. Av första stycket framgår att sammanställningarna ska upprättas över såväl beredskapslager som kommersiella lager. Uppgifter till sammanställningarna över beredskapslager ska lämnas till myndigheten av den som håller lager (jfr 3 §). Uppgifter till sammanställningarna över kommersiella lager finns hos Statistiska centralbyrån. Det finns ett bemyndigande ...

[K6]3 §  Den som är lagringsskyldig och den som utför lagring åt någon annan enligt 4 kap. 1 § ska före utgången av varje månad lämna uppgifter till tillsynsmyndigheten om faktiska lagernivåer vid utgången av föregående månad samt om eventuella brister i lager under månaden i förhållande till fastställd lagringsskyldighet och övriga uppgifter som myndigheten begär.

[S2]Vid lagring utanför landet enligt 4 kap. 1 § ska uppgifter enligt första stycket lämnas till tillsynsmyndigheten i det land där lagringen sker.

Prop. 2011/12:162: I paragrafens första stycke finns en bestämmelse om uppgiftsskyldighet för den som är lagringsskyldig och för den som utför lagring åt annan enligt 4 kap. 1 §.

I andra stycket anges att uppgifterna, vid utlandslagring, ska lämnas till tillsynsmyndigheten i det land där lagringen sker.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2011/12:162#S5-6" ...

7 kap. Användning av beredskapslager

[K7]1 §  Regeringen får besluta att ett lager som hålls enligt denna lag ska användas helt eller delvis om

 1. Internationella energiorganet (IEA) har beslutat att göra råolja eller petroleumprodukter tillgängliga för marknaden genom att lager ska tas i bruk eller andra kompletterande åtgärder ska vidtas och detta beslut påverkar en eller flera medlemsstater,
 2. Europeiska kommissionen har konstaterat att det finns ett allvarligt försörjningsavbrott och har lämnat tillstånd till att lagret i fråga används,
 3. det rör sig om en första insats i ett brådskande fall, eller
 4. det rör sig om en lokal kris. Europeiska kommissionen ska omedelbart informeras om beslut enligt första stycket.

Prop. 2011/12:162: I paragrafens första stycke finns en bestämmelse om när hela eller delar av ett lager får användas. Samma situationer avses som i direktivet.

Första punkten är en sammanfattning av direktivets definition av uttrycket gällande beslut om ibruktagande av lager och av artikel 20 p.3.

När det gäller punkt 3 och punkt 4 ger direktivet ingen ledning utöver artikeltexten om vilka situationer som avses. Det går därför inte att ytterligare ...

[K7]2 §  Tillsynsmyndigheten ska upprätta en beredskapsplan för hur Sveriges beredskapslager ska användas vid allvarliga försörjningsavbrott och om hur en begränsning av förbrukning av lagringsbränslen ska genomföras vid sådana avbrott.

Prop. 2011/12:162: I paragrafen finns en bestämmelse om att en beredskapsplan ska upprättas. I 9 kap. 2 § 6 finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om beredskapsplan.

Uttrycket allvarligt försörjningsavbrott definieras i 1 kap. 2 §. Övervägandena finns i avsnitt 5.7.

[K7]3 §  När ett lager som hålls enligt denna lag har använts ska det återställas till den storlek och sammansättning som har beslutats för det aktuella lagringsåret.

Prop. 2011/12:162: I paragrafen finns en bestämmelse om återställande av lager.

I 9 kap. 2 § 6 finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om återställande av lager som hålls enligt lagen.

Paragrafen har utformats enligt Lagrådets yttrande, se avsnitt 5.7. Övervägandena finns i avsnitt ...

8 kap. Tillsyn och avgifter m.m.

Tillsyn

[K8]1 §  Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. Myndigheten ska även utöva tillsyn över de beredskapslager som hålls inom landet på uppdrag av en lagringsskyldig i en annan medlemsstat i Europeiska unionen enligt rådets direktiv 2009/119/EG om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter.

Prop. 2011/12:162: I paragrafen finns bestämmelser om tillsyn. Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över alla beredskapslager som hålls på landets territorium. Förutsättningen är att de hålls enligt lagen eller enligt rådets direktiv 2009/119/EG om skyldighet för medlemsstaterna att inneha råolja och/eller petroleumprodukter.

Av 9 kap. 1 § framgår att regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn.

Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2011/12:162#S5-8" ...

[K8]2 §  Den som är eller har varit lagringsskyldig eller den som utför eller har utfört lagerhållning åt någon annan enligt 4 kap. ska på tillsynsmyndighetens begäran lämna de upplysningar och de handlingar som myndigheten behöver för tillsynen.

[S2]Den som är eller har varit lagringsskyldig eller den som utför eller har utfört lagerhållning åt någon annan enligt 4 kap. ska på tillsynsmyndighetens begäran låta myndigheten få tillträde till anläggningar samt lokaler och områden som hör till sådana anläggningar i den utsträckning som myndigheten behöver för tillsynen.

[S3]Polismyndigheten ska på begäran lämna den hjälp som behövs för sådant tillträde. En sådan begäran får göras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:750).

Prop. 2011/12:162: I paragrafens första stycke finns en bestämmelse om att den som är eller har varit lagringsskyldig eller den som utför eller har utfört lagerhållning åt någon annan enligt 4 kap. ska lämna tillsynsmyndigheten de upplysningar och de handlingar som myndigheten behöver för tillsynen.

I andra stycket regleras att den som är eller har varit lagringsskyldig eller den som utför eller har utfört lagerhållning åt någon annan enligt 4 kap. ska låta tillsynsmyndigheten få ...

[K8]3 §  Europeiska kommissionen har rätt att på begäran få uppgifter och tillträde till anläggningar samt lokaler och områden enligt vad som anges i 2 §.

Prop. 2011/12:162: Av paragrafen framgår att företrädare för Europeiska kommissionen eller den som Europeiska kommissionen utser har samma rätt att på begäran få uppgifter och tillträde till anläggningar samt lokaler och områden som tillsynsmyndigheten har enligt 2 §. Beträffande Lagrådets synpunkter hänvisas till avsnitt 5.8.

Övervägandena finns i avsnitt ...

Skyldighet att spara uppgifter

[K8]4 §  Den som är lagringsskyldig och den som utför lagring åt någon annan enligt 4 kap. 1 § ska spara uppgifter om lager som hålls enligt denna lag i fem år från utgången av det lagringsår som uppgifterna avser. Föreläggande

Prop. 2011/12:162: Av paragrafen framgår att uppgifter om lager ska sparas i fem år från utgången av det lagringsår som uppgifterna avser. Bestämmelsen riktar sig mot den som är lagringsskyldig och den som utför lagring åt annan enligt 4 kap. 1 §. De uppgifter som ska sparas är handlingar och sammanställningar som rör det aktuella lagret.

Övervägandena finns i avsnitt 5.8.

[K8]5 §  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att

 1. den uppgiftsskyldighet som följer av 3 kap. 5 § eller 6 kap. 3 § ska fullgöras,
 2. den som är lagringsskyldig ska hålla de lager som beslutats,
 3. ett lager ska förvaras och hållas tillgängligt på sätt som avses i 5 kap. 1 §, eller
 4. lagen i övrigt ska följas.

[S2]Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Prop. 2011/12:162: I paragrafens första stycke anges i vilka fall tillsynsmyndigheten får meddela förelägganden. Av andra stycket framgår att ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Lagrådets inrådan har paragrafen förtydligats. Övervägandena finns i avsnitt 5.9.

Återkallelse av tillstånd

[K8]6 §  Ett tillstånd enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda.

Prop. 2011/12:162: Av paragrafen framgår att ett tillstånd som har lämnats enligt lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls.

Övervägandena finns i avsnitt 5.9.

Lagringsavgift och förseningsavgift

[K8]7 §  En lagringsavgift ska tas ut av en lagringsskyldig som inte håller lager i den omfattning som har beslutats.

[S2]Lagringsavgiftens storlek ska beräknas per dag och motsvara kapitalkostnaden för den mängd bränsle som bristen i lagret uppgår till, med ett kostnadstillägg på högst 1 000 procent av kapitalkostnaden.

[S3]En lagringsavgift får sättas ned eller efterskänkas om det finns synnerliga skäl.

Prop. 2011/12:162: I paragrafens första stycke anges att en lagringsavgift ska tas ut av en lagringsskyldig som inte håller lager i den omfattning som har beslutats.

Av andra stycket framgår hur lagringsavgiftens storlek ska beräknas.

I tredje stycket anges att en lagringsavgift får sättas ned eller efterskänkas om det finns synnerliga ...

[K8]8 §  En förseningsavgift på 10 000 kronor ska tas ut av den som är lagringsskyldig enligt denna lag om sådana uppgifter som avses i 3 kap. 5 § eller i 6 kap. 3 § inte har kommit in till tillsynsmyndigheten inom föreskriven tid.

[S2]En andra förseningsavgift på 25 000 kronor ska tas ut om uppgifterna inte har kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju arbetsdagar från det att en underrättelse om att en förseningsavgift har tagits ut har sänts till den som är lagringsskyldig.

[S3]En förseningsavgift får sättas ned eller efterskänkas om det finns synnerliga skäl.

Prop. 2011/12:162: I paragrafen finns bestämmelser om förseningsavgift. Av första stycket framgår att en förseningsavgift ska tas ut om vissa uppgifter inte lämnas inom föreskriven tid och att den första avgiften är 10 000 kronor.

Av andra stycket framgår att en andra förseningsavgift på 25 000 kronor ska tas ut om uppgifterna inte har kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju arbetsdagar från det att en underrättelse om att en förseningsavgift har tagits ut sänts till den som ...

Indrivning

[K8]9 §  Om en lagringsavgift eller en förseningsavgift inte har betalats efter betalningsuppmaning ska avgiften lämnas för indrivning. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Prop. 2011/12:162: Av paragrafen framgår att om en lagringsavgift eller en förseningsavgift inte har betalats efter betalningsuppmaning ska avgiften lämnas för indrivning. Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

Övervägandena finns i avsnitt 5.9.

9 kap. Bemyndiganden

[K9]1 §  Regeringen får meddela föreskrifter om lagringsbränslen.

[S2]Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn, lagringsavgift och förseningsavgift.

Prop. 2011/12:162: I paragrafens första stycke finns ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om lagringsbränslen vilket innefattar föreskrifter om vilka av de bränslen som förtecknas i avsnitt 3.1 första stycket i bilaga C i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 om energistatistik som ska vara lagringsbränslen.

I ett andra stycke finns ett bemyndigande för regeringen ...

[K9]2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. beräkning av Sveriges beredskapslager,
 2. lagringsskyldighet samt om undantag och befrielse från lagringsskyldighet,
 3. förutsättningar för tillstånd enligt 3 kap. 2 § och 4 kap. 1 §,
 4. förvaring av lager och om underrättelseskyldighet enligt 5 kap. 2 §,
 5. register över lager som hålls enligt denna lag och om statistiska sammanställningar, och
 6. beredskapsplan, användning och återställande av lager som hålls enligt denna lag.

Prop. 2011/12:162: I paragrafen finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om beräkning av Sveriges beredskapslager, lagringsskyldighet samt om undantag och befrielse från lagringsskyldighet, förutsättningar för tillstånd enligt 3 kap. 2 § och 4 kap. 1 §, förvaring av lager och om underrättelse-

skyldighet ...

10 kap. Överklagande

[K10]1 §  Beslut om lagringsskyldighet enligt 3 kap. 4 §, beslut om tillstånd enligt 3 kap. 2 § och 4 kap. 1 §, beslut om föreläggande som har förenats med vite enligt 8 kap. 5 §, beslut om återkallelse av tillstånd enligt 8 kap. 6 §, om lagringsavgift enligt 8 kap. 7 § och om förseningsavgift enligt 8 kap. 8 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prop. 2011/12:162: I paragrafen anges de beslut som får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Uppräkningen är uttömmande.

Övervägandena finns i avsnitt 5.10.

[K10]2 §  Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2011/12:162: Av paragrafen framgår att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övervägandena finns i avsnitt 5.10.

[K10]3 §  Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller omedelbart om något annat inte har angetts i beslutet.

Prop. 2011/12:162: I paragrafen anges att ett beslut ska gälla omedelbart om inget annat har angetts i beslutet. Beträffande Lagrådets synpunkter hänvisas till avsnitt 5.10.

Övervägandena finns i avsnitt 5.10.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 30 december 2012 då lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol ska upphöra att gälla.
 2. Lagringsåret som har inletts den 1 juli 2012 ska avslutas den 31 mars 2013.
 3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för det lagringsår som har inletts den 1 juli 2012.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:49, Prop. 2011/12:162, Bet. 2012/13:FöU2
CELEX-nr
32009L0119
Ikraftträder
2012-12-30

Lag (2014:750) om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 8 kap. 2 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2019:808) om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
 2. Det lagringsår som inleddes den 1 april 2019 ska avslutas den 30 juni 2020.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:30, Prop. 2019/20:16, Bet. 2019/20:NU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2020-01-01