Upphävd författning

Lag (2013:1051) om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Departement
Finansdepartementet BF
Utfärdad
2013-12-05
Ändring införd
SFS 2013:1051
Ikraft
2014-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

[S2]För att bekosta Finansinspektionens tillsyn enligt förordning (EU) nr 575/2013 ska de institut som omfattas av förordningen betala en årlig avgift.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt första och andra styckena.

Ändringar

Lag (2013:1051) om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Förarbeten
Rskr. 2013/14:70, Prop. 2013/14:30, Bet. 2013/14:FiU8
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-01-01

Ändring, SFS 2014:969

Omfattning
upph.