Förordning (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-02-28
Ändring införd
SFS 2013:118 i lydelse enligt SFS 2024:160
Ikraft
2013-04-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-03-26

Inledande bestämmelse

1 §  Vid Kungl. Tekniska högskolan finns Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab) som ska vara organiserat i enlighet med vad som framgår av 3 och 4 §§.

Uppgifter

2 §  Vid centrumet ska det bedrivas storskalig molekylärbiologisk forskning. Centrumet ska vara tillgängligt för forskare från universitet och högskolor samt andra forskningsutövare.

Organisation

/Upphör att gälla U: 2024-04-23/

3 §  Centrumets verksamhet leds av en styrelse. Under styrelsen leds verksamheten av en direktör som ska utses av styrelsen för en bestämd tid, dock längst sex år. Ett sådant förordnande får förlängas en gång med högst ett år. Förordning (2020:733).

/Träder i kraft I: 2024-04-23/

3 §  Centrumets verksamhet leds av en styrelse. Under styrelsen leds verksamheten av en direktör som ska utses av styrelsen för en bestämd tid, dock längst sex år. Ett sådant förordnande får förlängas en gång med högst tre år. Förordning (2024:160).

4 §  Styrelsen ska bestå av en ordförande och åtta övriga ledamöter. Bland de övriga ledamöterna ska det ingå en företrädare för Uppsala universitet, en för Stockholms universitet, en för Karolinska institutet, en för Kungl. Tekniska högskolan, tre för andra universitet och högskolor eller enskilda utbildningsanordnare samt en för näringslivet. Ordföranden och företrädaren för näringslivet ska utses av regeringen. Övriga ledamöter ska utses av styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan efter samråd med Uppsala universitet, Stockholms universitet och Karolinska institutet.

[S2]Ledamöterna ska utses för en tid av högst tre år. En ledamot får inte utses för mer än två mandatperioder i följd.

Styrelsens uppgifter

5 §  Styrelsen ska

  1. avgöra frågor om inriktningen av centrumets verksamhet,
  2. besluta om fördelning av de resurser som ställs till förfogande för centrumets verksamhet,
  3. verka för medelsanskaffning,
  4. analysera centrumets resultat och effektivitet, och
  5. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan.

6 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.

Ändringar

Förordning (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning

Ikraftträder
2013-04-15

Förordning (2014:1534) om ändring i förordningen (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-01-15

Förordning (2020:733) om ändring i förordningen (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2020-08-19

Förordning (2024:160) om ändring i förordningen (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2024-04-23