Förordning (2013:26) om hantering av skjutvapen och ammunition som har lämnats in till en polismyndighet

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2013-01-31
Ändring införd
SFS 2013:26
Ikraft
2013-03-01
Tidsbegränsad
2014-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller hanteringen av föremål som har lämnats in till en polismyndighet enligt lagen (2013:25) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott.

2 §  Polismyndigheten ska kontrollera om det finns någon känd ägare till de skjutvapen och den ammunition som har lämnats in. Är ägaren känd ska denne underrättas om inlämnandet. En underrättelse behöver inte lämnas om det står klart att ägaren har samtyckt till inlämnandet.

[S2]Underrättelsen ska delges ägaren. I underrättelsen ska ägaren informeras om att egendomen tillfaller staten om han eller hon inte skriftligen gör anspråk på den inom en månad från det att han eller hon har fått del av underrättelsen.

[S3]Anspråk enligt 3 § andra stycket lagen (2013:25) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott ska göras skriftligen hos en polismyndighet.

3 §  Den polismyndighet som har tagit emot skjutvapen eller ammunition ska ha hand om egendomen till dess att

  1. egendomen har lämnats ut till en ägare som har gjort anspråk på den med stöd av 3 § andra stycket lagen (2013:25) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott, eller
  2. egendomen har tillfallit staten enligt 3 § första stycket samma lag.

4 §  Statens kriminaltekniska laboratorium ska ansvara för att de skjutvapen som har tillfallit staten förstörs. Polismyndigheten ska ansvara för att den ammunition som har tillfallit staten förstörs. Om egendomen behövs för ett musealt eller militärt ändamål eller för Statens kriminaltekniska laboratoriums verksamhet, ska dock egendomen överlämnas till den myndighet eller inrättning som behöver egendomen.

5 §  Rikspolisstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om den kontroll som ska utföras enligt 2 § och om hanteringen i övrigt av den egendom som avses i denna förordning.

Ändringar

Förordning (2013:26) om hantering av skjutvapen och ammunition som har lämnats in till en polismyndighet

Ikraftträder
2013-03-01