Förordning (2013:444) om statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-05-30
Ändring införd
SFS 2013:444
Ikraft
2013-07-08
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för introduktionsprogrammet yrkesintroduktion i gymnasieskolan. Syftet med bidraget är att utveckla kvaliteten i yrkesintroduktionen.

[S2]Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och för ett kalenderår i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom gymnasieskolan för insatser för att utveckla samarbetet mellan huvudmännen och det lokala arbetslivet när det gäller yrkesintroduktionen samt för att utveckla yrkesintroduktionen så att eleverna förbereds för vidare studier på yrkesprogram eller för konkreta arbetsuppgifter som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Ansökan och beslut om statsbidrag

3 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket beslutar om och betalar ut bidrag. Beslutet får förenas med villkor, som ska framgå av beslutet.

Fördelning av statsbidrag

4 §  Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta hänsyn till

  1. i vilken grad insatserna kan bidra till att utveckla kvaliteten i yrkesintroduktionen, och
  2. behovet av geografisk spridning av insatserna.

Uppföljning och redovisning

5 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

[S2]Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

6 §  Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

7 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
  4. sådan redovisning som avses i 6 § inte har lämnats, eller
  5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

8 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 7 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

9 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

10 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

[S2]Överklagande

[S3]11 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2013:444) om statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan

Ikraftträder
2013-07-08