Förordning (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-02-14
Ändring införd
SFS 2013:60 i lydelse enligt SFS 2021:978
Ikraft
2013-04-01
Tidsbegränsad
2024-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen. Syftet med bidraget är att ge lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen möjlighet att avlägga yrkeslärarexamen.

[S2]Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel. Förordning (2020:464).

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Bidraget får lämnas för huvudmännens kostnader för nedsättning av arbetstiden med minst 25 procent för lärare i yrkesämnen i dessa skolformer under den tid och med det belopp som avses i 3 §, om

 1. läraren är anställd hos huvudmannen eller hos någon annan som enligt avtal med huvudmannen utför uppgifter inom någon av de nämnda skolformerna,
 2. syftet med den minskade arbetstiden är att underlätta för läraren att kombinera arbetet med studier så att han eller hon kan avlägga yrkeslärarexamen inom två år, och
 3. lärarens arbete för huvudmannen organiseras på ett sådant sätt att det bedöms vara möjligt att enligt 6 kap. 7 § högskoleförordningen (1993:100) tillgodoräkna arbetet som sådan verksamhetsförlagd utbildning som krävs för yrkeslärarexamen.

[S2]Lärarens arbete för huvudmannen behöver dock inte organiseras på ett sådant sätt som anges i första stycket 3, om läraren tidigare har bedrivit undervisning som kan tillgodoräknas som sådan verksamhetsförlagd utbildning som krävs för yrkeslärarexamen. Förordning (2020:464).

3 §  Statsbidraget får lämnas under högst två år för en lärare med ett belopp som motsvarar 25 procent av lärarens lön för en heltidsanställning, även om lärarens anställning omfattar mindre än heltid. Bidrag får även lämnas för kostnader för lärarens resor. Förordning (2015:1044).

Ansökan och beslut om statsbidrag

4 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Skolverket beslutar om och betalar ut bidraget. Beslutet får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. Förordning (2021:978).

Fördelning av statsbidrag

5 §  Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag, i den ordning som anges nedan, ta hänsyn till

 1. huvudmannens behov av lärare med behörighet för den undervisning de bedriver, och
 2. behovet av geografisk spridning.

Uppföljning och redovisning

6 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

[S2]Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har använts.

7 §  Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

8 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
 4. sådan redovisning som avses i 7 § inte har lämnats, eller 5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

[S2]Mottagaren är inte återbetalningsskyldig även om resultatet av universitetets eller högskolans prövning enligt 6 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100) avviker från den bedömning som har gjorts enligt 2 § första stycket 3, om mottagaren har gjort vad som rimligen kan krävas för att arbetet ska kunna tillgodoräknas som sådan verksamhetsförlagd utbildning som krävs för yrkeslärarexamen.

9 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 8 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

10 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

11 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

12 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013 och gäller till och med den 31 december 2016.
 2. Bestämmelserna i 6-10 och 12 §§ ska dock fortsätta att gälla till och med den 31 december 2025. Förordning (2021:226).
Ikraftträder
2013-04-01

Förordning (2015:1044) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen, dels ändring i samma förordning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 26 januari 2016.
 2. Bestämmelserna i 3 och 4 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången på statsbidrag som beviljas efter ikraftträdandet.
 3. Bestämmelserna i 3 och 4 §§ i den äldre lydelsen gäller för statsbidrag som beviljats före ikraftträdandet.
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 3, 4 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2016-01-26

Förordning (2017:1291) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen, dels ändring i samma förordning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2018.
 2. Bestämmelserna i 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på statsbidrag som beviljas efter ikraftträdandet.
 3. Bestämmelserna i 4 § i den äldre lydelsen gäller för statsbidrag som beviljats före ikraftträdandet.
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 4 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest
Ikraftträder
2018-03-01

Förordning (2020:464) om ändring i förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2020-07-01

Förordning (2021:226) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen, dels ändring i samma förordning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 25 april 2021.
 2. Bestämmelserna i 4 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som beviljas efter ikraftträdandet.
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 4 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2021-04-25

Förordning (2021:978) om ändring i förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2021-12-01