Upphävd författning

Förordning (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-06-27
Ändring införd
SFS 2013:666 i lydelse enligt SFS 2013:918
Ikraft
2013-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion.

2 §  Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera sådana insatser som landstingen och vissa kommuner vidtar för att uppnå följande mål:

 1. begränsa spridningen av hivinfektion genom att upprätthålla och utveckla ett effektivt förebyggande arbete som utförs av kompetent personal, är grundat på vetenskap och beprövad erfarenhet och främst är riktat och anpassat till olika preventionsgruppers förutsättningar och behov,
 2. förstärka och komplettera insatser mot andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar som kan antas bidra till att uppfylla målen i 1, och 3–6,
 3. begränsa konsekvenserna av hivinfektion för samhället och enskilda,
 4. skapa öppenhet om hivinfektion och aids samt motverka att personer som lever med en sådan infektion eller sjukdom eller deras anhöriga stigmatiseras och diskrimineras,
 5. samverka med andra landsting och kommuner för kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling inom sådana verksamheter som verkar för de mål som anges i 1–4,
 6. samarbeta med eller stödja sådana ideella organisationer som är juridiska personer och som verkar för de mål som anges i 1–4.

3 §  Bidrag enligt denna förordning får användas för att stödja ideella organisationer som verkar för de mål som anges i 2 § 1–4.

Definitioner

4 §  I denna förordning avses med

 1. preventionsgrupper: sådana grupper av människor som, utifrån vad som är känt genom epidemiologiska data eller annat vetenskapligt underlag, i särskilt hög utsträckning riskerar att drabbas av hivinfektion eller överföra hivinfektion till andra,
 2. ansökningsår: det år en ansökan om bidrag lämnas till Folkhälsomyndigheten,
 3. bidragsår: det år som följer på ansökningsåret. Förordning (2013:918).

5 §  Det som i denna förordning sägs om ett landsting gäller även en kommun som inte ingår i ett landsting.

Former av statsbidrag

6 §  Statsbidrag lämnas i form av verksamhetsbidrag eller projektbidrag.

Förutsättningar för statsbidrag

7 §  Bidrag får endast lämnas för insatser som grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet eller vars resultat kan följas upp och utvärderas genom vetenskapliga metoder och som vidtas för att uppnå de mål som anges i 2 §.

[S2]Verksamhetsbidrag får endast lämnas till Stockholms läns landsting, Skåne läns landsting och Västra Götalands läns landsting samt till kommuner som ingår i nämnda landsting.

[S3]Projektbidrag får endast lämnas till landsting eller till en kommun som ingår i Stockholms läns landsting, Skåne läns landsting eller Västra Götalands landsting.

8 §  Bidrag får endast lämnas till en sökande som kan redogöra för

 1. den aktuella epidemiologiska situationen avseende hivinfektion inom sökandens geografiska ansvarsområde,
 2. vilka insatser som sökande under ansökningsåret själv utför för att uppnå de mål som anges i 2 §,
 3. vilka insatser som andra aktörer under ansökningsåret utför på uppdrag av eller med stöd från sökanden för att uppnå de mål som anges i 2 §,
 4. hur stor andel av kostnaderna för de insatser som redovisas enligt punkterna 2 och 3 som har finansierats med sökandens egna medel och hur stor andel som har finansierats genom medel från andra aktörer,
 5. vilka insatser, utöver sådana som omfattas av ansökan om bidrag, som sökanden planerar att utföra under bidragsåret för att uppnå de mål som anges i 2 §.

[S2]För samtliga insatser som redovisas enligt första stycket ska det anges om de utförs tills vidare eller i projekt och vilka preventionsgrupper som insatserna är riktade till. I det fall något samarbete med eller stöd till ideella organisationer inte förekommer, ska skälen för detta redovisas.

9 §  För rätt till verksamhetsbidrag gäller även att den verksamhet som bidragsansökan avser har bedrivits under minst två år.

10 §  Bidrag lämnas endast i mån av tillgång på medel.

Ansökan

11 §  En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 oktober ansökningsåret.

[S2]Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig företrädare för sökanden. Förordning (2013:918).

12 §  Sökanden ska i ansökan ange vilka

 1. av målen i 2 § som ansökan avser,
 2. insatser som ska genomföras för att uppnå de angivna målen,
 3. preventionsgrupper som insatserna är riktade till samt på vilket sätt insatserna har anpassats för att tillgodose dessa gruppers särskilda förutsättningar och behov, och
 4. resultat som förväntas av de angivna insatserna.

13 §  Sökanden ska utöver vad som framgår av 11 och 12 §§ lämna de andra handlingar eller uppgifter som Folkhälsomyndigheten behöver för att kunna pröva ansökan. Förordning (2013:918).

14 §  Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 11, 12 eller 13 §, ska sökanden ges tillfälle att inom viss tid komplettera ansökan.

[S2]Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får ansökan prövas i befintligt skick.

Beslutande myndighet m.m.

15 §  Folkhälsomyndigheten beslutar i ärenden om bidrag enligt denna förordning. Förordning (2013:918).

16 §  Ett bidragsår omfattar ett kalenderår. Beslut om bidrag fattas vid endast ett tillfälle för varje bidragsår.

17 §  Bedömningen av en ansökan om bidrag ska göras med utgångspunkt i sökandens förmåga att uppfylla det eller de mål som ansökan avser. Vid beslut om bidrag ska Folkhälsomyndigheten, med utgångspunkt i den rådande epidemiologiska situationen i landet, prioritera ansökningar som

 1. bedöms ha betydelse för smittskyddet i hela landet,
 2. bedöms stödja det smittskyddsarbete som ett landsting enligt författning är skyldigt att bedriva,
 3. avser insatser som ska genomföras i samverkan mellan landsting, mellan kommuner eller mellan landsting och kommuner, eller
 4. avser insatser som ska genomföras i samverkan med ideella organisationer som företräder olika preventionsgrupper. Förordning (2013:918).

18 §  Folkhälsomyndigheten beslutar i det enskilda fallet om de villkor som ska gälla för bidraget.

[S2]De villkor som gäller för ett bidrag ska framgå av bidragsbeslutet. Förordning (2013:918).

Redovisning

19 §  En bidragsmottagare är skyldig att senast den 1 mars året efter bidragsåret lämna en redovisning till Folkhälsomyndigheten. Redovisningen ska innehålla

 1. en ekonomisk redovisning,
 2. en redogörelse för vad medlen använts till, och
 3. de resultat som har uppnåtts och hur dessa förhåller sig till insatsernas förväntade resultat och till de mål som gällt för bidraget. Förordning (2013:918).

Uppföljning

20 §  Folkhälsomyndigheten ska senast den 31 maj varje år lämna en samlad ekonomisk redovisning till regeringen. Av redovisningen ska det framgå

 1. vem som har fått bidrag,
 2. hur stort bidrag som har betalats ut till varje bidragsmottagare,
 3. vilka villkor som har gällt för vart och ett av bidragen, 4. exempel på vilka typer av insatser som vidtas och på verksamheter som bedöms fungera särskilt väl, och
 4. en sammanfattande redogörelse för statsbidragets användning i förhållande till de mål som anges i 2 §.

[S2]Folkhälsomyndigheten ska vartannat år, med början 2014, vid samma tid även lämna regeringen en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till de mål som anges i 2 §. Förordning (2013:918).

Utbetalning

21 §  Bidragen ska betalas ut i förskott med en fjärdedel varje kvartal.

Återbetalning och återkrav

22 §  En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om

 1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats,
 2. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
 3. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning eller sådant underlag som avses i 19 §, eller
 4. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

23 §  Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 22 § 2–4, ska Folkhälsomyndigheten besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

[S2]En bidragsmottagare ska utan särskild anmaning återbetala bidragsmedel som inte har utnyttjats. Sådan återbetalning ska ske senast den 1 mars året efter bidragsåret. Förordning (2013:918).

Överklagande

24 §  Folkhälsomyndighetens beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2013:918).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion

Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:918) om ändring i förordningen (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. För ansökningar som har kommit in till Smittskyddsinstitutet före ikraftträdandet gäller 4 § 2 och 11 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 4, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2016:1290) om upphävande av förordningen (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande för ärenden i vilka bidrag beviljats före den 1 januari 2017.
Omfattning
upph.