Förordning (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2014-09-04
Ändring införd
SFS 2014:1071
Ikraft
2014-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-02-18

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag under 2014 och 2015 för verksamheter som syftar till att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin.

[S2]Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag får lämnas till kommuner och landsting för verksamheter där det utvecklas innovativa strategier, system och metoder för att långsiktigt stärka ungas inflytande i den lokala demokratin.

Ansökan och beslut om statsbidrag

3 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

4 §  Av ett beslut om statsbidrag ska det framgå för vilken verksamhet bidraget beviljas.

[S2]Ett beslut att bevilja bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

[S3]Vid fördelning av statsbidrag ska myndigheten beakta att olika typer av verksamheter och verksamheter i olika delar av landet bör främjas.

Redovisning

5 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska redovisa för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor hur medlen har använts. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för den verksamhet som medlen har använts till och de resultat som har uppnåtts.

Återbetalning och återkrav

6 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
  2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för,
  3. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 5 §, eller
  4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

7 §  Om någon är återbetalningsskyldig enligt 6 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning.

Bemyndigande

8 §  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

9 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin

Ikraftträder
2014-10-01

Förordning (2020:45) om upphävande av förordningen (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.
  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har lämnats före den 1 januari 2016.
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2020-04-01