Förordning (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-09-11
Ändring införd
SFS 2014:1108 i lydelse enligt SFS 2016:84
Ikraft
2015-01-01
Upphäver
Kungörelse (1958:215) med vissa föreskrifter om häkten och polisarrester
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om hur förvaringsrum i häkten och polisarrester ska utformas och utrustas.

2 §  Ett förvaringsrum ska ha en golvyta på minst 6 kvadratmeter. Rummets kubikinnehåll ska vara minst 15 kubikmeter och rumshöjden minst 2,40 meter. Rummet ska vara försett med fönster så att det får tillräckligt med dagsljus.

[S2]Rummet ska vara tillräckligt ljudisolerat och även i övrigt utformat så att obehöriga kontakter mellan den intagne och andra om möjligt förhindras. Rummet ska vara utformat så att obehöriga förhindras att se in.

3 §  Ett förvaringsrum ska vara ändamålsenligt utrustat för den intagnes behov.

[S2]I ett förvaringsrum ska det finnas stol, bord, säng och utrymme för förvaring av tillhörigheter. Rummet ska också ha ett signalsystem för att påkalla uppmärksamhet. I anslutning till rummet ska det finnas handfat och toalett.

[S3]Rum som används till förvaring av berusade, våldsamma eller sjuka personer får ha annan lämplig inredning.

[S4]Inredningen i ett förvaringsrum ska om möjligt utformas och förses med sådana skyddsanordningar att den intagne inte kan skada sig själv eller någon annan.

4 §  Kriminalvården och Polismyndigheten upprättar normalritningar och tekniska anvisningar för byggande och inredning av häkten och polisarrester.

5 §  Ett förvaringsrum i en polisarrest får avvika från kraven i 2 § första stycket på golvyta, kubikinnehåll och rumshöjd med högst fem procent.

[S2]Om det finns särskilda skäl med hänsyn till tillfälliga behov, får ett förvaringsrum i en polisarrest som inte används stadigvarande även avvika från kraven i 2 § på att rummet ska vara försett med fönster och på att rummet ska vara utformat så att obehöriga kontakter mellan den intagne och andra om möjligt förhindras. Förordning 2016:84).

6 §  Kriminalvården utövar tillsyn över häkten och polisarrester som är anordnade i anslutning till häkten. Polismyndigheten utövar tillsyn över övriga polisarrester.

[S2]Kriminalvården och Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter för tillämpning av denna förordning för sina respektive tillsynsområden. Förordning (2016:84).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester

Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:84) om ändring i förordningen (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.
  2. Den nya 5 § gäller endast förvaringsrum som färdigställts före ikraftträdandet.
Omfattning
nuvarande 5 § betecknas 6 §; ny 5 §
Ikraftträder
2016-04-01