Lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2014-12-11
Ändring införd
SFS 2014:1449
Ikraft
2015-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag gäller när ett tidsbestämt avtal mellan en näringsidkare och en konsument innehåller villkor om att avtalet förlängs om konsumenten inte säger upp det.

[S2]Lagen gäller inte om det finns särskilda bestämmelser om förlängning av ett avtal eller om konsumenten efter förlängningen kan säga upp avtalet till upphörande inom tre månader från uppsägningen.

Prop. 2013/14:242: Lagen gäller inte om det finns särskilda bestämmelser om förlängning av ett avtal eller om konsumenten efter förlängningen kan säga upp avtalet till upphörande inom tre månader från uppsägningen.

I paragrafen anges lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Av första stycket framgår att lagen gäller när ett tidsbestämt avtal mellan en näringsidkare och en konsument ...

2 §  Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot honom eller henne.

Prop. 2013/14:242: Paragrafen anger lagens tvingande karaktär. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Av paragrafen framgår att lagen är tvingande till konsumentens förmån på så sätt att konsumenten inte är bunden av avtalsvillkor som i jämförelse med lagens bestämmelser är till nackdel för honom eller henne.

3 §  Näringsidkaren ska inför en förlängning av avtalet påminna konsumenten om innebörden av ett villkor som avses i 1 § första stycket. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp.

[S2]Om näringsidkaren inte påminner konsumenten enligt första stycket, har konsumenten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Har avtalstiden inte löpt ut, har konsumenten dock endast rätt att säga upp avtalet till avtalstidens utgång.

Prop. 2013/14:242: Om näringsidkaren inte påminner konsumenten enligt första stycket, har konsumenten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Har avtalstiden inte löpt ut, har konsumenten dock endast rätt att säga upp avtalet till avtalstidens utgång.

Paragrafen innehåller bestämmelser om näringsidkarens påminnelseskyldighet och konsumentens uppsägningsrätt. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Enligt ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.
  2. Lagen gäller endast för avtal som har ingåtts eller förlängts efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:20, Prop. 2013/14:242, Bet. 2014/15:CU4
Ikraftträder
2015-03-01