/Rubriken upphör att gälla U:2019-08-01/ Förordning (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden /Rubriken träder i kraft I:2019-08-01/ Förordning (2014:145) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2014-03-20
Ändring införd
SFS 2014:145 i lydelse enligt SFS 2019:514
Ikraft
2014-04-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-07-08

Inledande bestämmelser

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om extra statsbidrag till huvudmän inom skolväsendet som inrättar karriärsteg för fler lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden än det betalas ut statsbidrag för enligt förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till huvudmän inom skolväsendet som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden. Förordning (2019:514).

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

2 §  Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel.

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

2 §  Statsbidraget lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den utsträckning det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 juli. Förordning (2019:514).

3 §  Statsbidrag får lämnas till huvudmän för förskoleklasser och grundskolor i de områden som anges i bilagan till denna förordning.

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

4 §  Statens skolverk prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

4 §  Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som använder lärare som har utsetts till förstelärare eller lektor för undervisning i en förskoleklass eller grundskola inom något av de områden som anges i bilagan till denna förordning, om villkoren i 5-10 §§ i denna förordning är uppfyllda.

[S2]Med förstelärare och lektor avses i denna förordning detsamma som följer av 3-5 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare. Förordning (2019:514).

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

5 §  Med förstelärare och lektor avses i denna förordning detsamma som följer av 35 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

5 §  För att statsbidrag ska lämnas för en lärare måste dennes arbetsuppgifter huvudsakligen bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Förordning (2019:514).

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

Beräkning av statsbidrag

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

6 §  Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa en bidragsram för varje huvudman.

Bidragsramen ska fastställas till ett belopp som motsvarar samma andel av tillgängliga medel som antalet elever vid huvudmannens förskoleklasser och grundskolor i de områden som anges i bilagan till denna förordning utgör av det sammanlagda antalet elever vid samtliga förskoleklasser och grundskoleklasser i de områden som anges i bilagan. Beloppet ska avrundas till närmaste tal som är jämnt delbart med 85 000.

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

6 §  Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som vid anställningen av en lärare har utsett denne till förstelärare eller lektor under förutsättning att läraren, när denne utsågs till förstelärare eller lektor, fick en lön som översteg medianlönen för samma kategori lärare hos huvudmannen med minst 10 000 kronor per månad.

[S2]För en lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen när läraren utsågs till förstelärare eller lektor gäller, i stället för vad som följer av första stycket, att statsbidrag får betalas ut till huvudmannen om den lön som läraren fick när läraren utsågs till förstelärare eller lektor innebar en löneökning om minst 10 000 kronor per månad. Förordning (2019:514).

Förutsättningar för statsbidrag

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

7 §  Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som använder lärare som har utsetts till förstelärare och lektorer för undervisning i en förskoleklass eller grundskola inom något av de områden som anges i bilagan till denna förordning om

 1. dessa lärare uppfyller villkoren i 610 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare, och
 2. villkoren i 8–10 §§ i denna förordning är uppfyllda.

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

7 §  Om flera lärare som sedan tidigare var anställda hos samma huvudman har utsetts till förstelärare eller lektorer och huvudmannen har ansökt om statsbidrag för dessa, gäller i stället för 6 § andra stycket, att statsbidrag får betalas ut för dessa lärare under förutsättning att den sammantagna löneökningen per månad för dessa, när de utsågs till förstelärare eller lektorer, uppgår till minst summan av beloppen 10 000 kronor per månad för varje förstelärare och varje lektor. Förordning (2019:514).

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

8 §  Huvudmannen ska ha ansökt om högsta möjliga statsbidrag enligt förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare. Av de förstelärare och lektorer som huvudmannen får statsbidrag för enligt den förordningen ska minst samma andel arbeta i förskoleklasser eller grundskolor i något av de områden som anges i bilagan till den här förordningen som eleverna vid dessa skolor utgör av hela det elevantal hos huvudmannen som låg till grund för beräkningen av statsbidraget.

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

8 §  De olika kategorier av lärare som avses i 6 § är

 • lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6, och
 • lärare i grundskolans årskurs 7-9. Förordning (2019:514).

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

9 §  För att statsbidrag ska betalas ut måste huvudmannen, om inte annat följer av andra och tredje styckena, i sina förskoleklasser och grundskolor i de områden som anges i bilagan till denna förordning ha minst så många förstelärare och lektorer att huvudmannen kan utnyttja hela den bidragsram som är fastställd enligt 6 §.

Till en huvudman som tidigare har fått statsbidrag men som inte längre uppfyller villkoret i första stycket får högst samma belopp betalas ut i statsbidrag som föregående bidragsår.

Om det finns särskilda skäl får Skolverket medge att statsbidrag betalas till en huvudman även om villkoret i första stycket inte är uppfyllt.

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

9 §  För en lärare som arbetar mindre än heltid ska beloppen i 6 § reduceras i motsvarande grad. Förordning (2019:514).

10 §  Huvudmännens förordnanden av förstelärare eller lektorer ska föregås av ett öppet ansökningsförfarande.

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

Tillämpliga bestämmelser

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

Prövning av frågor om statsbidrag

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

11 §  Följande bestämmelser i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare ska tillämpas även för statsbidrag enligt denna förordning:

 • 11 § om bidragsår,
 • 12–14 §§ om bidragsbelopp per lärare, och
 • 27 § om uppföljning.

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

11 §  Statens skolverk prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2019:514).

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

Utbetalning av statsbidrag

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

Bidragsram

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

12 §  Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition två gånger per bidragsår.

Vid rekvisitionen ska huvudmannen ange vilka lärare de har rekvirerat statsbidrag för och intyga att

 • villkoren i 8 och 9 §§ är uppfyllda, och
 • villkoret i 6 § förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare är uppfyllt.

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

12 §  Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa en bidragsram för varje huvudman.

[S2]Bidragsramen ska fastställas till ett belopp som motsvarar samma andel av tillgängliga medel som antalet elever vid huvudmannens förskoleklasser och grundskolor i de områden som anges i bilagan till denna förordning utgör av det sammanlagda antalet elever vid samtliga förskoleklasser och grundskoleklasser i de områden som anges i bilagan. Beloppet ska avrundas till närmaste tal som är jämnt delbart med 170 000. Förordning (2019:514).

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

Bidragsbelopp per lärare eller lektor

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

13 §  När huvudmannen rekvirerar statsbidrag första gången för en lärare, ska huvudmannen utöver vad som följer av 12 § intyga att

 • villkoret i 10 § är uppfyllt, och
 • villkoren i 710 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare är uppfyllda.

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

13 §  Statsbidrag för en förstelärare eller en lektor uppgår till 170 000 kronor per bidragsår.

[S2]För en lärare som utsetts till förstelärare eller lektor och som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat som förstelärare eller lektor hela bidragsåret ska beloppen enligt första stycket reduceras i motsvarande grad. Förordning (2019:514).

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

Återbetalning och återkrav

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

Utbetalning av statsbidrag

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

14 §  Bestämmelserna om återbetalning och återkrav i 25 och 26 §§ förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare ska tillämpas på statsbidrag enligt denna förordning. En huvudman är inte återbetalningsskyldig trots att huvudmannen inte har uppfyllt villkoret i 9 § första stycket om huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att uppfylla villkoret.

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

14 §  Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition två gånger per bidragsår.

[S2]Vid rekvisitionen ska huvudmannen ange vilka lärare de har rekvirerat statsbidrag för och intyga att villkoret i 5 § är uppfyllt.

[S3]När huvudmannen rekvirerar statsbidrag första gången för en lärare ska huvudmannen även intyga att villkoren i 6-10 §§ är uppfyllda. Förordning (2019:514).

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

Bemyndigande

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

Återbetalning och återkrav

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

15 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

15 §  En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. huvudmannen har använt statsbidraget på något annat sätt än som följer av denna förordning,
 2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller
 4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 17 §.

[S2]Om huvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Statens skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav. Förordning (2019:514).

Överklagande

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

16 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

16 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta. Förordning (2019:514).

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

Uppföljning

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

17 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts. Huvudmän som har tagit emot statsbidrag är skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av Skolverket. Huvudmannen ska också lämna de uppgifter som Skolverket begär. Förordning (2019:514).

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

Bemyndigande

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

18 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2019:514).

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

19 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2019:514).

Bilaga

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

Kommuner och områden som omfattas av urban utveckling (utanförskapsområden) och SAMS-koder (Small Areas for Market Statistics) som är fastställda av Statistiska centralbyrån
KommunOmrådeSAMS-kod
StockholmRinkeby1800148
Tensta1800151
SödertäljeRonna1810032–34
Hovsjö1810038
VäxjöAraby7800112–15, 20
KristianstadGamlegården12900048–52
MalmöHerrgården12800274, 78
Södra Sofielund12800098–101
LandskronaCentrum-Öster12820004–10, 144–46
BoråsHässleholmen14900041–44
GöteborgGårdsten14800751–56, 67
Hjällbo14800781–84, 87–88, 91
Norra Biskopsgården14800807–09
Bergsjön14800401–06, 08–16
TrollhättanKronogården14880011–13

Bilaga

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

Kommuner och områden som omfattas av urban utveckling (utanförskapsområden) och SAMS-koder (Small Areas for Market Statistics) som de var fastställda av Statistiska centralbyrån den 1 juli 2019
KommunOmrådeSAMS-kod
StockholmRinkeby1800148
Tensta1800151
SödertäljeRonna1810032–34
Hovsjö1810038
VäxjöAraby7800112–15, 20
KristianstadGamlegården12900048–52
MalmöHerrgården12800274, 78
Södra Sofielund12800098–101
LandskronaCentrum-Öster12820004–10, 144–46
BoråsHässleholmen14900041–44
GöteborgGårdsten14800751–56, 67
Hjällbo14800781–84, 87–88, 91
Norra Biskopsgården14800807–09
Bergsjön14800401–06, 08–16
TrollhättanKronogården14880011–13
Förordning (2019:514).

Ändringar och övergångsbestämmelser

/Rubriken upphör att gälla U:2019-08-01/ Förordning (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden /Rubriken träder i kraft I:2019-08-01/ Förordning (2014:145) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2014 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som avser bidragsåret 2014/15.
Ikraftträder
2014-04-15

Förordning (2019:514) om ändring i förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.
 2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 1 juli 2019-30 juni 2020.
 3. För bidragsåret 1 juli 2019-30 juni 2020 ska Statens skolverk fastställa en bidragsram för varje huvudman senast den 1 september 2019.
Omfattning
upph. rubr. närmast före 6 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, bil., rubr. närmast före 11, 12, 14, 15 §§, rubr. närmast före 7, 16 §§ sätts närmast före 2, 19 §§; nya 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 13, 17, 18 §§
Ikraftträder
2019-08-01