Upphävd författning

Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-02-21
Ändring införd
SFS 2013:70 i lydelse enligt SFS 2016:451
Ikraft
2013-03-20
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledning

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhuvudmän som i undervisningen använder särskilt yrkesskickliga lärare.

[S2]Syftet med statsbidraget är att stimulera skolhuvudmän att inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare.

2 §  Statsbidrag får efter ansökan lämnas till den som enligt skollagen (2010:800) är huvudman för

 • förskoleklass,
 • grundskola,
 • grundsärskola,
 • specialskola,
 • sameskola,
 • gymnasieskola,
 • gymnasiesärskola,
 • kommunal vuxenutbildning, och
 • särskild utbildning för vuxna. Förordning (2016:451).

Förstelärare

3 §  Med förstelärare avses i denna förordning en lärare som

 1. är legitimerad lärare enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,
 2. genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet,
 3. har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och
 4. även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

[S2]Med legitimerad lärare enligt första stycket 1 jämställs lärare utan legitimation som bedriver undervisning med stöd av 2 kap. 17 § första stycket 1 och andra stycket skollagen. Förordning (2014:122).

Lektor

4 §  Med lektor avses i denna förordning en lärare som

 1. är legitimerad enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen,
 2. har avlagt en sådan examen på forskarnivå enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) som avses i 5 § eller en motsvarande utländsk examen, och
 3. under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom skolväsendet har visat pedagogisk skicklighet.

[S2]Med legitimerad lärare enligt första stycket 1 jämställs lärare utan legitimation som bedriver undervisning med stöd av 2 kap. 17 § första stycket 1 och andra stycket skollagen.

[S3]En lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla villkoret i första stycket 3.Förordning (2014:122).

5 §  Den forskarexamen som krävs enligt 4 § första stycket 2 ska avse ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till ett undervisningsämne inom skolväsendet.

[S2]En sådan examen som avses i första stycket kan även ha utfärdats inom det specialpedagogiska ämnesområdet med nära anknytning till undervisningen i den skolform som läraren är verksam inom när det gäller

 1. lärare som har en speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), och
 2. lärare som har en examen som enligt 1 kap. 5 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor.

Förutsättningar för statsbidrag

6 §  För att statsbidrag ska lämnas för en lärare måste dennes arbetsuppgifter huvudsakligen bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

7 §  Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som vid anställningen av en lärare har utsett denne till förstelärare under förutsättning att läraren, när denne utsågs till förstelärare, fick en lön som översteg medianlönen för samma kategori lärare hos huvudmannen med minst 5 000 kronor per månad.

[S2]För en lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen när läraren utsågs till förstelärare gäller, i stället för vad som följer av första stycket, att statsbidrag får betalas ut till huvudmannen om den lön som läraren fick när läraren utsågs till förstelärare innebar en löneökning om minst 5 000 kronor per månad. Förordning (2014:122).

8 §  Statsbidrag får betalas ut till en huvudman som vid anställningen av en lärare har utsett denne till lektor under förutsättning att läraren, när denne utsågs till lektor, fick en lön som översteg medianlönen för samma kategori lärare hos huvudmannen med minst 10 000 kronor per månad.

[S2]För en lärare som sedan tidigare var anställd hos huvudmannen när läraren utsågs till lektor gäller, i stället för vad som följer av första stycket, att statsbidrag får betalas ut till huvudmannen om den lön som läraren fick när läraren utsågs till lektor innebar en löneökning om minst 10 000 kronor per månad. Förordning (2014:122).

8 a §  Om flera lärare som sedan tidigare var anställda hos samma huvudman har utsetts till förstelärare eller lektorer och huvudmannen har ansökt om statsbidrag för dessa, gäller i stället för 7 § andra stycket och 8 § andra stycket, att statsbidrag får betalas ut för dessa lärare under förutsättning att den sammantagna löneökningen per månad för dessa, när de utsågs till förstelärare eller lektorer, uppgår till minst summan av beloppen 5 000 kronor per månad för varje förstelärare och 10 000 kronor per månad för varje lektor. Förordning (2014:122).

9 §  De olika kategorier av lärare som avses i 7 § och 8 § är

 • lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6,
 • lärare i grundskolans årskurs 7-9,
 • lärare i andra ämnen än yrkesämnen i gymnasieskolan, och
 • lärare i yrkesämnen i gymnasieskolan.

[S2]Lärare i övriga skolformer ska hänföras till någon av kategorierna i första stycket med beaktande av deras grundläggande lärarexamen.

Bidragsår

11 §  Statsbidraget lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 juli. Förordning (2013:729).

Bidragsbelopp per lärare

12 §  Statsbidrag för en förstelärare uppgår till 85 000 kronor per bidragsår.

13 §  Statsbidraget för en lektor uppgår till 170 000 kronor per bidragsår. Förordning (2013:531).

14 §  För en lärare som utsetts till förstelärare eller lektor och som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat som förstelärare eller lektor hela bidragsåret ska beloppen enligt 12 och 13 §§ reduceras i motsvarande grad. Förordning (2013:729).

Bidragspott och bidragsram

15 §  Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa en gemensam bidragspott för alla huvudmän som har färre än 75 elever och en bidragsram för varje huvudman som har minst 75 elever.

Bidragspott

16 §  Bidragspotten ska fastställas så att den utgör den andel av det totala statsbidraget som motsvaras av antalet elever hos alla huvudmän med färre än 75 elever delat med det totala antalet elever hos samtliga huvudmän.

[S2]Vid beräkning enligt första stycket ska i underlaget för beräkningen ingå elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Bidragsram

17 §  Beräkningen av bidragsramar ska utgå från det belopp som återstår av det totala statsbidraget sedan bidragspotten har fastställts enligt 16 §.

[S2]Bidragsramen ska fastställas så att den för varje huvudman utgör den andel av det belopp som avses i första stycket som motsvaras av antalet elever hos huvudmannen delat med det totala antalet elever hos samtliga huvudmän som har minst 75 elever. Beloppet ska avrundas till närmaste tal som är jämnt delbart med 85 000.

[S3]Vid beräkning enligt andra stycket ska i underlaget för beräkningen ingå elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Beslut om statsbidrag till huvudmän som har färre än 75 elever

18 §  Senast tre månader innan bidragsåret börjar ska Statens skolverk fatta beslut om vilka huvudmän som ska tilldelas statsbidrag ur bidragspotten. Statsbidrag får tilldelas huvudmän som har färre än 75 elever och som har ansökt om bidrag.

[S2]Bidragsbeloppet ska vara 85 000 kronor. För en lärare som utsetts till förstelärare eller lektor och som arbetar mindre än heltid eller inte arbetat som förstelärare eller lektor hela bidragsåret ska beloppet reduceras i motsvarande grad.

[S3]Första gången bidrag ur bidragspotten ska fördelas ska bidraget fördelas mellan sökandena så att en geografisk spridning uppnås. Vid efterföljande bidragstillfällen ska bidrag i första hand tilldelas huvudmän som har fått bidrag föregående bidragsår och i andra hand tilldelas huvudmän så att ytterligare geografisk spridning uppnås. Förordning (2013:729).

Beslut om statsbidrag till huvudmän som har minst 75 elever

Bidragsbelopp per huvudman

19 §  Senast tre månader innan bidragsåret börjar ska Statens skolverk efter ansökan av en huvudman som har fått en bidragsram fastställd fatta beslut om det högsta belopp som enligt andra stycket kan lämnas till huvudmannen i statsbidrag under bidragsåret.

[S2]Bidrag kan lämnas med belopp inom bidragsramen och med belopp utom bidragsramen. Beloppet inom bidragsramen ska beräknas enligt 20 §. Beloppet utom bidragsramen ska beräknas enligt 2123 §§. Förordning (2013:729).

Belopp inom bidragsramen

20 §  Beloppet inom bidragsramen ska utgå från huvudmannens ansökan och beräknas enligt 12-14 §§.

[S2]Beloppet får inte överstiga den för huvudmannen fastställda bidragsramen.

Belopp utom bidragsramen

21 §  Om tillgängliga medel räcker till tilldelning utöver de fastställda bidragsramarna ska ytterligare bidrag fastställas för de huvudmän som har ansökt om bidrag utom sina bidragsramar. Beloppen ska beräknas enligt 22 och 23 §§.

[S2]Bidragsbelopp enligt första stycket ska bara fastställas för huvudmän som, utan avrundning enligt 17 § andra stycket, har fått sin bidragsram fastställd till minst 85 000 kronor.

22 §  Beloppet utom bidragsramen ska fastställas så att det för varje huvudman utgör den andel av de medel som finns tillgängliga för omfördelning och som motsvaras av antalet elever hos huvudmannen delat med det totala antalet elever hos de huvudmän som belopp utom bidragsramen ska fastställas för, om inte annat följer av 23 §.

[S2]Vid beräkning enligt första stycket ska i underlaget för beräkningen ingå elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

23 §  Något belopp ska inte fastställas för en huvudman om beräkningen enligt 22 § leder till ett belopp som understiger 85 000 kronor.

[S2]För övriga huvudmän ska det belopp som ska fastställas avrundas till närmaste tal som är jämnt delbart med 85 000.

[S3]En huvudman får inte tilldelas högre sammanlagt statsbidrag än vad som bedöms kunna lämnas till huvudmannen under följande bidragsår med tilllämpning av det årets bidragsram. Utbetalning av statsbidrag

24 §  Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition två gånger per bidragsår.

[S2]Vid rekvisitionen ska huvudmannen

 • ange vilka lärare de har rekvirerat statsbidrag för, och
 • intyga att villkoret i 6 § är uppfyllt.

[S3]När huvudmannen rekvirerar statsbidrag första gången för en lärare, ska huvudmannen även intyga att villkoren i 7 eller 8 § är uppfyllda. Förordning (2015:734).

Återbetalning och återkrav

25 §  En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. huvudmannen har använt statsbidraget på annat sätt än som följer av denna förordning,
 2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller
 4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 27 §.

[S2]Om huvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Statens skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis. Förordning (2014:122).

26 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis.

Uppföljning

27 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts. Huvudmän som har tagit emot statsbidrag är skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten som bestäms av Skolverket. Huvudmannen ska också lämna de uppgifter som Skolverket begär.

Bemyndigande

28 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

29 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Övergångsbestämmelse

1. Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2013.
 1. Det första bidragsåret ska omfatta perioden 1 juli 2013-31 december 2013. För denna period ska i stället för det belopp som anges i 12, 17, 18, 21 och 23 §§ 42 500 kronor gälla och i stället för det belopp som anges i 13 § 85 000 kronor gälla. Under detta bidragsår ska utbetalning av statsbidrag enligt 24 § göras en gång.
 2. Vid tillämpningen av 3 § 1 och 4 § första stycket 1 för bidragsåret 2013 ska kravet att en lärare är legitimerad även anses uppfyllt av den lärare som uppfyller villkoren för att anställas som lärare utan tidsbegränsning enligt 2 kap. 20 § första stycket skollagen (2010:800) i dess lydelse före den 1 juli 2011.
Ikraftträder
2013-03-20

Förordning (2013:531) om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Omfattning
ändr. 4, 8, 13 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2013-07-15

Förordning (2013:729) om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2013.
 2. Bestämmelserna i 14 och 18 §§ i sina nya lydelser tillämpas från och med den 1 januari 2014. För tid dessförinnan gäller dessa bestämmelser i deras äldre lydelse.
 3. Perioden 1 januari 2014–30 juni 2014 ska vara ett bidragsår. För det bidragsåret ska
  1. beloppet i 12, 17, 18, 21 och 23 §§ respektive 13 § vara 42 500 kronor respektive 85 000 kronor,
  2. samma bidragsbelopp som Statens skolverk fastställt enligt 18 och 19 §§ för bidragsåret 1 juli 2013–31 december 2013 tillämpas, om inte annat följer av 4, och
  3. en rekvisition enligt 24 § första stycket ha kommit in senast den 15 maj.
 4. För huvudmän som har minst 75 elever och för vilka det inför bidragsåret 1 juli 2013–31 december 2013 antingen inte har fastställts något bidragsbelopp eller har fastställts ett bidragsbelopp enligt 19 § som är lägre än huvudmannens bidragsram, ska Skolverket efter ansökan fastställa ett bidragsbelopp för bidragsåret 1 januari 2014–30 juni 2014 med tillämpning av den bidragsram som Skolverket enligt 17 § fastställt för bidragsåret 1 juli 2013–31 december 2013.
Omfattning
ändr.11, 14, 18, 19, 24 §§
Ikraftträder
2013-11-15

Förordning (2013:832) om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2013-12-01

Förordning (2014:122) om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2014 och tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som avser bidragsåret 2014/15.
Omfattning
ändr. 3, 4, 7, 8, 25 §§; ny 8 a §
Ikraftträder
2014-04-15

Förordning (2015:734) om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 21 december 2015.
 2. Förordningen tillämpas även på rekvisitioner som har kommit in till Statens skolverk före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2015-12-21

Förordning (2016:451) om ändring i förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Förarbeten
Rskr. 2014/15:246, Prop. 2014/15:85, Bet. 2014/15:UbU13
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-07-01

Ändring, SFS 2019:1288

Omfattning
upph.