Förordning (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2014-12-11
Ändring införd
SFS 2014:1462 i lydelse enligt SFS 2015:413
Ikraft
2015-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Konsumentverket utövar tillsyn över att transportörer fullgör sina skyldigheter enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (Atenförordningen), i den ursprungliga lydelsen, eller de motsvarande skyldigheter som följer av 15 kap. 2 § sjölagen (1994:1009).

[S2]Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket. Förordning (2015:413).

Ändringar

Förordning (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning

Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:413) om ändring i förordningen (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2015-09-02