Förordning (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2014-12-11
Ändring införd
SFS 2014:1463 i lydelse enligt SFS 2023:267
Ikraft
2015-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-18

/Upphör att gälla U: 2023-06-07/

1 §  Konsumentverket är behörig myndighet och utövar tillsyn över att järnvägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare, researrangörer, transportörer, resebyråer, terminaloperatörer och hamnmyndigheter fullgör sina respektive skyldigheter enligt

 1. artiklarna 4–6, 8, 9, 11, 13–20, 22.1, 22.3–24 och 27–29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tågpassagerarförordningen),
 2. artiklarna 4–13, 15.4–20 och 22–24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (fartygspassagerarförordningen), och
 3. artiklarna 4–6, 8–11, 13–15, 17.3, 19–21 och 23–27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (busspassagerarförordningen).

[S2]Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.

/Träder i kraft I: 2023-06-07/

1 §  Konsumentverket är behörig myndighet och utövar tillsyn över att järnvägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare, researrangörer, transportörer, resebyråer, terminaloperatörer och hamnmyndigheter fullgör sina respektive skyldigheter enligt

 1. artiklarna 4-6.1, 6.3, 7, 9, 11-13, 15-25 och 28-30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/782 av den 29 april 2021 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tågpassagerarförordningen),
 2. artiklarna 4-13, 15.4-20 och 22-24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (fartygspassagerarförordningen), och
 3. artiklarna 4-6, 8-11, 13-15, 17.3, 19-21 och 23-27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (busspassagerarförordningen).

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket. Förordning (2023:267).

/Upphör att gälla U: 2023-06-07/

2 §  Transportstyrelsen är behörig myndighet och utövar tillsyn över att järnvägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare, infrastrukturförvaltare, transportörer och terminaloperatörer fullgör sina respektive skyldigheter enligt

 1. artiklarna 10.1, 10.2, 10.4, 12.1, 21 och 26 i tågpassagerarförordningen,
 2. artikel 14 i fartygspassagerarförordningen, och
 3. artikel 16.1 i busspassagerarförordningen.

[S2]Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.

/Träder i kraft I: 2023-06-07/

2 §  Transportstyrelsen är behörig myndighet och utövar tillsyn över att järnvägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare, infrastrukturförvaltare, transportörer och terminaloperatörer fullgör sina respektive skyldigheter enligt

 1. artiklarna 6.4, 10, 14, 26 och 27 i tågpassagerarförordningen,
 2. artikel 14 i fartygspassagerarförordningen, och
 3. artikel 16.1 i busspassagerarförordningen.

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket. Förordning (2023:267).

3 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningarna.

Ändringar

Förordning (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar

Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2023:267) om ändring i förordningen (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2023-06-07