Förordning (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2014-01-09
Ändring införd
SFS 2014:2
Ikraft
2014-02-15
Tidsbegränsad
2019-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom ramen för den verksamhetsförlagda delen av utbildningar som leder till grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

2 §  Med högskolor avses i denna förordning

  1. universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1474), och
  2. enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Ansökan om deltagande

3 §  Varje högskola som anordnar någon av de utbildningar som avses i 1 § får ansöka om att delta i försöksverksamheten.

[S2]Om fler högskolor än vad som ryms inom tillgängliga medel ansöker om deltagande i försöksverksamheten, beslutar Universitets- och högskolerådet om urval bland de sökande.

4 §  Universitets- och högskolerådet beslutar efter ansökan om vilka högskolor som får delta i försöksverksamheten.

[S2]Universitets- och högskolerådet ska genast underrätta Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om ett beslut att en högskola får delta i försöksverksamheten och om det antal studenter vid högskolan som avses i 7 § andra stycket.

Villkor för deltagande

5 §  Inom ramen för försöksverksamheten ska studenter vid en eller flera av de utbildningar som avses i 1 § fullgöra huvuddelen av sin verksamhetsförlagda utbildning vid särskilda övningsskolor eller övningsförskolor.

6 §  Övningsskolor ska vara grundskolor eller gymnasieskolor där det finns lärare som är handledare, och övningsförskolor ska vara förskolor där det finns förskollärare som är handledare. En handledare ska ha minst 7,5 högskolepoäng inom området handledarskap eller motsvarande.

[S2]Högskolan ska sträva efter att det vid varje övningsskola eller övningsförskola finns så många lärare eller förskollärare som är handledare att var och en av dem handleder endast ett fåtal lärar- eller förskollärarstudenter. Om det inte finns tillräckligt många utbildade handledare, ska högskolan bidra med handledarutbildning.

[S3]Högskolan ska sträva efter att särskilt yrkesskickliga lärare och förskollärare används i den verksamhetsförlagda utbildningen och i högskolans lärar- eller förskollärarutbildning i övrigt.

7 §  Högskolan ska använda ett begränsat antal övningsskolor eller övningsförskolor så att en hög koncentration av studenter uppkommer vid varje skola.

[S2]Högskolan ska successivt bygga ut sin försöksverksamhet med övningsskolor eller övningsförskolor så att verksamheten, när den avslutas, omfattar minst hälften av högskolans studenter vid de utbildningar som omfattas av högskolans deltagande i försöksverksamheten.

[S3]Vid högskolan ska det finnas lärare som har till uppgift att följa och bidra till studenternas utveckling under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Sådana lärare ska ge handledarna stöd för bedömning av studenterna under den verksamhetsförlagda utbildningen.

8 §  Högskolan ska genom avtal med huvudmännen för övningsskolorna och övningsförskolorna reglera sina och huvudmännens åtaganden med anledning av den verksamhetsförlagda utbildningen inom ramen för deltagandet i försöksverksamheten.

[S2]Högskolan ska särskilt försäkra sig om att

  1. övningsskolornas eller övningsförskolornas ledning, organisation, undervisning och kvalitets- och utvecklingsarbete håller god kvalitet,
  2. studenterna ges möjlighet att fullgöra verksamhetsförlagd utbildning vid övningsskolor eller övningsförskolor med olika förutsättningar, och
  3. lärarna eller förskollärarna har nödvändig lärar- eller förskollärarutbildning och handledarutbildning.

9 §  En högskola som deltar i försöksverksamheten är skyldig att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

Övriga bestämmelser

Bemyndigande

10 §  Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

Överklagandeförbud

11 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar

Ikraftträder
2014-02-15