Upphävd författning

Förordning (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2014-05-28
Ändring införd
SFS 2014:375 i lydelse enligt SFS 2018:472
Ikraft
2014-07-05
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utveckling av kvaliteten i det lärande på arbetsplatser som

 1. sker inom ramen för den arbetsplatsförlagda delen av utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna, eller
 2. avser yrkesintroduktionsavtal.

[S2]Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag

 1. för utveckling av regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning på gymnasial nivå, och
 2. för att stimulera intresset hos yrkesverksamma att bli yrkeslärare.

[S3]Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel. Förordning (2018:472).

2 §  Med yrkesintroduktionsavtal avses i denna förordning ett centralt kollektivavtal om yrkesintroduktion som reglerar anställningar som innehåller en andel med utbildning eller handledning och som gäller personer som saknar relevant yrkeserfarenhet eller är arbetslösa.

Förutsättningar för statsbidrag

Statsbidrag för insatser som avser arbetsplatsförlagt lärande

3 §  Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare samt intresseorganisationer i näringslivet. Statsbidrag till sådana organisationer får lämnas för insatser som syftar till att stödja juridiska eller fysiska personer som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av sådan utbildning som anges i 1 § första stycket 1.

Statsbidrag för insatser som avser utveckling av regionala stödfunktioner för yrkesutbildning

3 a §  Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare samt intresseorganisationer i näringslivet. Statsbidrag till organisationerna får lämnas för insatser för utveckling av regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att höja utbildningens kvalitet. Förordning (2015:586).

Statsbidrag för insatser som avser yrkesintroduktionsavtal

4 §  Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och till organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare för insatser som avser yrkesintroduktionsavtal och som syftar till att utveckla

 1. kompetensprofiler och valideringsmodeller för anställningsbarhet i branscher och yrken,
 2. system för certifiering av aktörer som kan bistå arbetsplatser med att upprätta utbildningsplaner och följa upp lärande på arbetsplatsen,
 3. branschkriterier för handledarutbildningar och upprätta certifiering av handledarutbildningar som motsvarar branschens kriterier, eller
 4. regional samverkan för att stödja lärande på arbetsplatser.

[S2]Statsbidrag till sådana organisationer som avses i första stycket får även lämnas för andra insatser som bedöms stödja uppbyggnaden av en stödstruktur för lärande inom ramen för yrkesintroduktionsavtal.

5 §  Mottagaren av statsbidrag för insatser som avses i 4 § ska hålla resultaten av insatserna tillgängliga för samtliga aktörer inom den bransch som insatserna avser.

6 §  Statsbidrag för insatser som avses i 4 § lämnas i enlighet med kapitel I och kapitel III artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

[S2]Statens skolverk ska föra ett sådant register som avses i kapitel II artikel 12 i kommissionens förordning. Förordning (2015:586).

Statsbidrag för att stimulera intresset hos yrkesverksamma att bli yrkeslärare

6 a §  Statsbidrag får lämnas till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare samt intresseorganisationer i näringslivet för insatser som syftar till att stimulera intresset hos yrkesverksamma att bli yrkeslärare. Förordning (2018:472).

Ansökan om statsbidrag

7 §  Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens skolverk innan arbetet med insatsen inleds.

[S2]Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer får endast gemensamt ansöka om bidrag enligt 4 §. En sådan ansökan ska vara undertecknad av organisationerna.

[S3]I en ansökan om bidrag för insatser som avses i 4 § ska det anges på vilket sätt resultaten av insatserna kommer att hållas tillgängliga enligt 5 §. Förordning (2015:586).

Beslut om statsbidrag

8 §  Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut statsbidrag.

[S2]Bidrag för insatser som avses i 4 § lämnas för högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna.

[S3]I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 13 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

9 §  Statsbidrag får inte lämnas

 1. till organisationer som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatta i konkurs,
 2. till företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden, eller
 3. för insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt eller som annan särskild ersättning lämnas för. Förordning (2015:586).

Fördelning av statsbidrag

10 §  Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag för sådana insatser som avses i 3 § ta hänsyn till

 1. i vilken grad insatserna kan bidra till att öka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet,
 2. om insatserna kan antas få effekter och leda till resultat även efter det att den statliga finansieringen avslutats, och
 3. behovet av att sprida insatserna mellan branscher.

10 a §  Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag för sådana insatser som avses i 3 a § ta hänsyn till i vilken grad insatserna

 1. förväntas bidra till en varaktig regional stödfunktion även efter det att den statliga finansieringen avslutats, och
 2. effektivt kan stödja lokal samverkan mellan skola och arbetsliv. Förordning (2015:586).

11 §  Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag för sådana insatser som avses i 4 § ta hänsyn till

 1. insatsernas förväntade effekt på förutsättningarna för ett framgångsrikt lärande inom ramen för ett yrkesintroduktionsavtal,
 2. om insatserna kan antas få effekter och leda till resultat även efter det att den statliga finansieringen avslutats, och
 3. behovet av att sprida insatserna mellan branscher.

11 a §  Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag för sådana insatser som avses i 6 a § ta hänsyn till

 1. insatsernas förväntade effekt på yrkesverksammas intresse att bli yrkeslärare, och
 2. behovet av att sprida insatserna mellan branscher. Förordning (2018:472).

Uppföljning och redovisning

12 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

[S2]Skolverket ska i samband med sin årsredovisning lämna en redovisning till Regeringskansliet av hur bidraget har använts.

13 §  Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

14 §  Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
 4. sådan redovisning som avses i 13 § inte har lämnats, eller
 5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

15 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 14 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket helt eller delvis efterge återkrav.

16 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk helt eller delvis efterge krav på ränta.

Bemyndigande

17 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

Överklagande

18 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning

CELEX-nr
32008R0800
Ikraftträder
2014-07-05

Förordning (2015:586) om ändring i förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 6, 7, 9 §§; nya 3 a, 10 a §§, rubr. närmast före 3 a §
Ikraftträder
2015-11-24

Förordning (2018:472) om ändring i förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning

Omfattning
ändr. 1 §; nya 6 a, 11 a §§, rubr. närmast före 6 a §
Ikraftträder
2018-05-24

Ändring, SFS 2020:268

Omfattning
upph.