Lag (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2014-05-28
Ändring införd
SFS 2014:414
Ikraft
2014-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag gäller för beredningen av ärenden om nominering av domare och generaladvokater i Europeiska unionens domstol och av domare i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

2 §  Ärenden enligt 1 § ska beredas enligt lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

[S2]Bestämmelsen i 8 § i den lagen ska dock inte tillämpas.

3 §  Om en domare som tjänstgör vid Europeiska unionens domstol ställer sig till förfogande för fortsatt tjänstgöring, får han eller hon nomineras utan att ärendet har beretts enligt 2 §.

4 §  Regeringen ska utse en person med särskilda kunskaper om arbetet i den domstol ärendet avser som ska närvara och få yttra sig i Domarnämnden.

[S2]Regeringen får överlåta åt Regeringskansliet att utse den person som avses i första stycket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.
  2. Lagen ska inte tillämpas på ärenden som påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:204, Prop. 2013/14:78, Bet. 2013/14:JuU31
Ikraftträder
2014-09-01