Förordning (2014:508) om uppgiftsskyldighet enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2014-06-05
Ändring införd
SFS 2014:508
Ikraft
2014-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt artiklarna 99–101, 394, 415, 416, 430 och 451 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 ska rapporteras till den behöriga myndigheten i Sverige i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

2 §  Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 1 § ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

Ändringar

Förordning (2014:508) om uppgiftsskyldighet enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-01