Förordning (2014:535) om marknadskontroll av textilprodukter

Departement
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2014-06-12
Ändring införd
SFS 2014:535 i lydelse enligt SFS 2022:1187
Ikraft
2014-08-01
Upphäver
Förordning (1993:969) om märkning av textilier
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-07

/Upphör att gälla U: 2022-07-25/

1 §  Konsumentverket utövar marknadskontroll enligt förordning (EU) nr 1007/2011 av den 27 september 2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och 2008/121/EG och enligt lagen (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning.

/Träder i kraft I: 2022-07-25/

1 §  Konsumentverket är marknadskontrollmyndighet och utövar marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 över att produkter överensstämmer med kraven i förordning (EU) nr 1007/2011 av den 27 september 2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av fibersammansättningen i textilprodukter och om upphävande av rådets direktiv 73/44/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/73/EG och 2008/121/EG.

Bestämmelser om en marknadskontrollmyndighets befogenhet att besluta om åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020 finns i lagen (2014:534) med kompletterande bestämmelser till EU:s textilmärkningsförordning. Förordning (2022:1187).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2014:535) om marknadskontroll av textilprodukter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014, då förordningen (1993:969) om märkning av textilier ska upphöra att gälla.
  2. Äldre föreskrifter gäller till och med den 9 november 2014 i fråga om textilprodukter som har släppts ut på marknaden före den 8 maj 2012.
CELEX-nr
32011R1007
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2022:1187) om ändring i förordningen (2014:535) om marknadskontroll av textilprodukter

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2022-07-25