Lag (2014:580) med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-06-12
Ändring införd
SFS 2014:580
Ikraft
2015-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna lag finns bestämmelser med anledning av inrättandet av Polismyndigheten och Säkerhetspolisen och avvecklingen av Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium.

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår lagens syfte, som är att lösa de eventuella övergångsproblem som kan uppstå med anledning av att Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium avvecklas som myndigheter och att Polismyndigheten och Säkerhetspolisen inrättas. Syftet med lagen är att skapa en heltäckande reglering för övergången från en organisation till en annan där avsikten är att arbetsfördelningen inom polisen inte ska förändras.

Paragrafen har behandlats ...

Allmänna övergångsregler

2 §  Ett beslut som har fattats eller en åtgärd som har vidtagits av en polismyndighet, Rikspolisstyrelsen eller Statens kriminaltekniska laboratorium före utgången av 2014 ska anses ha fattats eller vidtagits av den av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen som därefter ska handlägga sådana frågor som beslutet eller åtgärden avser.

Prop. 2013/14:110: Paragrafen har behandlats i avsnitt 11.1.

Övergångsregler för avvecklingen av Rikspolisstyrelsen

3 §  Det som är föreskrivet i lag eller annan författning om Rikspolisstyrelsen ska efter utgången av 2014 i stället tillämpas på

  1. Säkerhetspolisen, om det gäller en arbetsuppgift som Säkerhetspolisen ska handlägga enligt lag eller förordning eller enligt annat beslut av regeringen, och
  2. Polismyndigheten i övriga fall.

Prop. 2013/14:110: Paragrafen har behandlats i avsnitt 11.1.

4 §  En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som har kommit in till Rikspolisstyrelsen och som inte har slutligt behandlats före utgången av 2014, ska anses ha kommit in till

  1. Säkerhetspolisen den dag som den kom in till Rikspolisstyrelsen, om det gäller en arbetsuppgift som Säkerhetspolisen ska handlägga enligt lag eller förordning eller enligt annat beslut av regeringen, och
  2. Polismyndigheten den dag som den kom in till Rikspolisstyrelsen i övriga fall.

[S2]En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som är ställd till Rikspolisstyrelsen efter den 1 januari 2015 ska handläggas av den myndighet som enligt första stycket övertagit styrelsens uppgift.

Prop. 2013/14:110: Paragrafen har behandlats i avsnitt 11.1.

Övergångsregler för avvecklingen av polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium

5 §  Det som är föreskrivet i lag eller annan författning om polismyndigheter eller en viss polismyndighet ska efter utgången av 2014 i stället tillämpas på Polismyndigheten.

Prop. 2013/14:110: Paragrafen har behandlats i avsnitt 11.1.

6 §  En ansökan, anmälan eller annan handling eller uppgift som har kommit in till en polismyndighet eller Statens kriminaltekniska laboratorium och som inte har slutligt behandlats före utgången av 2014, ska anses ha kommit in till Polismyndigheten den dag som den kom in till polismyndigheten eller Statens kriminaltekniska laboratorium.

Prop. 2013/14:110: Paragrafen har behandlats i avsnitt 11.1.

Ändringar

Lag (2014:580) med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Ikraftträder
2015-01-01