Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-06-19
Ändring införd
SFS 2014:880 i lydelse enligt SFS 2016:599
Ikraft
2014-09-02
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Förordningens innehåll

1 §  I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer och lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

Tillståndsmyndighet

2 §  Tillståndsmyndighet enligt 4 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ansökan

3 §  En ansökan om tillstånd ska göras skriftligen hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

[S2]Myndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ansökan om tillstånd ska innehålla.

4 §  Ansökan ska vara undertecknad. Det kravet ska anses uppfyllt om uppgifterna i ansökan bekräftas med en sådan elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen.

[S2]Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete. Förordning (2016:599).

Handläggning av tillståndsärenden

5 §  Om ansökan är bristfällig, ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förelägga sökanden att avhjälpa bristen. Av föreläggandet ska det framgå att ansökan kan avvisas om det inte följs. Föreläggandet behöver inte delges.

[S2]Myndigheten får avvisa en ansökan om tillstånd om den är så bristfällig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak och sökanden inte har följt ett föreläggande att avhjälpa bristen.

6 §  Innan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beslutar i ett ärende om tillstånd ska myndigheten inhämta ett yttrande från Polismyndigheten. Yttrandet ska avse frågan om sökanden är lämplig att förvärva, införa, inneha eller använda de sprängämnesprekursorer som ansökan avser.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska även ge Säkerhetspolisen tillfälle att yttra sig i ärendet. Förordning (2014:881).

Nationell kontaktpunkt

Behöriga myndigheter

8 §  Tullverket är behörig myndighet vid införsel enligt artikel 4.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013.

9 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Polismyndigheten är behöriga myndigheter för spridning av kommissionens riktlinjer enligt artikel 9.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013. Förordning (2014:881).

Bemyndiganden

10 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om ansökningsavgiftens storlek enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer när det gäller den egna verksamheten.

11 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om märkning av förpackningar som innehåller sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner.

12 §  En kommun får meddela närmare föreskrifter om tillsyn enligt 6 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

Ändringar

Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer

Ikraftträder
2014-09-02

Förordning (2014:881) om ändring i förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer

Omfattning
ändr. 6, 7, 9 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:599) om ändring i förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-07-01