Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-03-05
Ändring införd
SFS 2015:139
Ikraft
2016-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-12-30

Inledande bestämmelse

1 §  Inom de universitet som anges i bilaga 1 till högskoleförordningen (1993:100) och vid Chalmers tekniska högskola bedrivs verksamhet vid innovationskontor för nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap.

[S2]I denna förordning finns bestämmelser om fördelning av statliga medel till innovationskontoren. Medel enligt denna förordning fördelas i mån av tillgång på medel för respektive år.

Statligt stöd

2 §  Statliga medel kan lämnas av regeringen i form av grundbelopp, belopp baserat på volym, belopp för stöd till högskolor och belopp för prestation. Dessa belopp tillsammans kallas totalbelopp.

Grundbelopp

3 §  Grundbeloppet motsvarar 25 procent av de medel som totalt fördelas till innovationskontoren och ska vara lika stort för alla kontor.

Belopp baserat på volym

4 §  Beloppet baserat på volym motsvarar 25 procent av de medel som totalt fördelas till innovationskontoren. Beloppet beräknas på grundval av tre nyckeltal som årligen samlas in av Universitetskanslersämbetet: antal helårsstudenter (vikt 20 procent), antal helårsdoktorander (vikt 30 procent) och forskningsfinansiering i intäkter (vikt 50 procent).

[S2]För det gemensamma innovationskontoret för Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet och Mittuniversitetet lämnas beloppet baserat på dessa fyra universitets sammanvägda nyckeltal.

Belopp för stöd till högskolor

5 §  Beloppet för stöd till högskolor motsvarar 15 procent av de medel som totalt fördelas till innovationskontoren. Detta belopp lämnas till

  1. de universitet som stöder högskolor med rådgivning och kommersialiseringstjänster eller kunskapsutbyte,
  2. de innovationskontor som stöder andra innovationskontor med expert- eller specialistkompetens, eller
  3. de universitet som har stort geografiskt upptagningsområde.

[S2]Bedömningen av beloppets storlek baseras på den redovisning som ska lämnas enligt 7 §.

Belopp för prestation

6 §  Beloppet för prestation motsvarar 35 procent av de medel som totalt fördelas till innovationskontoren. För bedömning av prestationen ska en återkommande utvärdering göras vart fjärde år av den myndighet som regeringen utser bl.a. med utgångspunkt i den redovisning som ska lämnas enligt 7 §.

Redovisning

7 §  Universiteten ska i sin årsredovisning redovisa hur de medel som har tilldelats har använts för att bedriva verksamheten vid innovationskontoret. Redovisningen ska beskriva inriktningen på innovationsverksamheten och målen för denna samt om, och i så fall vilken, expert- eller specialistkompetens som har byggts upp. De universitet som har fått medel för att stödja högskolor bör ange vilka högskolor som stöds och med vilka tjänster. Om ett universitet inte har fått medel för att stödja högskolor men har påbörjat ett sådant samarbete, bör detta framgå av redovisningen.

[S2]I årsredovisningen ska också följande flödestal rapporteras:

  1. antal idéer som har kommit in för prövning eller rådgivning från forskare respektive studenter och hur en idé definieras och avgränsas,
  2. antal idéer som går vidare till verifiering från forskare respektive studenter och hur verifiering definieras och avgränsas, och
  3. antal idéer som har gått vidare till företagsinkubatorer.

Ändringar

Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor

Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2021:1329) om upphävande av förordningen (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor

Omfattning
upph.
Ikraftträder
2022-02-01