Förordning (2015:17) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2015-01-22
Ändring införd
SFS 2015:17
Ikraft
2015-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Innehåll

1 §  I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

Underrättelser

2 §  Underrättelseskyldigheten enligt 11 § lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska fullgöras av Polismyndigheten eller Tullverket.

[S2]Underrättelseskyldigheten enligt 18 § samma lag ska, om egendom omhändertagits, fullgöras av den myndighet som förvarar egendomen. Om klampning beslutats, ska underrättelseskyldigheten fullgöras av den myndighet som beslutat om klampningen.

3 §  Om Polismyndigheten upphäver åtgärden under tiden som frågan handläggs av domstol, ska myndigheten utan dröjsmål underrätta domstolen om detta.

Bemyndigande

4 §  Polismyndigheten och Tullverket får inom sina respektive ansvarsområden meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd och denna förordning. Innan sådana föreskrifter meddelas ska myndigheterna höra varandra och Transportstyrelsen.

Ändringar

Förordning (2015:17) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Ikraftträder
2015-03-01