Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2014-12-04
Ändring införd
SFS 2014:1437 i lydelse enligt SFS 2018:631
Ikraft
2015-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelse

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om åtgärder som får vidtas för att säkerställa efterlevnaden av ett beslut att ett fordon eller fordonståg inte får fortsätta färden.

Prop. 2013/14:256: I paragrafen upplyses allmänt om att lagen innehåller bestämmelser om de åtgärder som får vidtas om det har fattats ett beslut att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden. I detta inbegrips även fall där ett fordons fortsatta färd har hindrats. Sådana beslut får enligt ett antal vägtrafikrelaterade författningar fattas av en polisman eller en tulltjänsteman. I 7–10 §§ framgår enligt vilka bestämmelser ett sådant beslut ska ha fattats för att åtgärder ska kunna beslutas enligt förevarande ...

Beslut om åtgärder

2 §  Om ett sådant beslut som anges i 7 § första stycket, 8 § första stycket, 9 § första stycket eller 10 § första stycket har meddelats och det kan antas att beslutet inte kommer att följas, får i de fall som anges i 710 §§ en polisman eller tulltjänsteman omhänderta

 1. fordonsnycklar eller annat föremål som behövs för färden,
 2. frakthandlingar, och
 3. registreringsskyltar.

[S2]En polisman eller tulltjänsteman som har beslutat om omhändertagande enligt första stycket ska skyndsamt anmäla det till sin förman, som omedelbart ska pröva om omhändertagandet ska bestå.

Prop. 2013/14:256: I denna paragraf, tillsammans med 3 §, anges vilka konkreta åtgärder som får vidtas för att säkerställa att ett beslut att ett fordon eller ett fordonståg inte får fortsätta färden följs.

Av första stycket framgår att åtgärder enligt lagen bara får användas när ett beslut att färden inte får fortsätta har fattats med stöd av någon av de författningar som anges i 7–10 §§ och rekvisiten i dessa paragrafer i övrigt är uppfyllda. Om den fortsatta färden har hindrats med stöd ...

3 §  Kan det av särskilda skäl antas att ett omhändertagande enligt 2 § inte är tillräckligt för att säkerställa att beslutet följs, får Polismyndigheten eller Tullverket besluta att fordonet eller fordonståget ska förses med en mekanisk, elektronisk eller annan typ av låsanordning (klampning). Om det i ett enskilt fall är lämpligare med klampning än omhändertagande, får klampning beslutas trots det som sägs i första meningen.

Prop. 2013/14:256: Paragrafen reglerar möjligheten att förse ett fordon med en särskild låsanordning, s.k. klampning.

Om det av särskilda skäl kan antas att en åtgärd enligt 2 § inte är tillräcklig för att säkerställa att beslutet att färden inte får fortsätta följs, får Polismyndigheten eller Tullverket besluta att fordonet eller fordonståget ska förses med en särskild låsanordning som hindrar att det förflyttas från platsen. Om det i ett enskilt fall är lämpligare med klampning än omhändertagande, ...

4 §  För att söka efter sådan egendom som anges i 2 § första stycket får en polisman eller tulltjänsteman kroppsvisitera fordonets förare och genomsöka fordonet eller fordonståget, om egendomen inte är tillgänglig på annat sätt. Om det finns synnerliga skäl, får även fordonets passagerare kroppsvisiteras.

Prop. 2013/14:256: Enligt bestämmelsen får en polisman eller en tulltjänsteman, i syfte att leta efter sådan egendom som får omhändertas enligt 2 §, kroppsvisitera föraren till det fordon eller fordonståg som omfattas av förbudsbeslutet. Om föraren inte frivilligt överlämnar egendomen och denna heller inte är synlig, får föraren kroppsvisiteras om det finns skäl att tro att egendomen finns t.ex. i hans eller hennes kläder eller väska och förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Ibland kan den egendom som eftersöks ...

5 §  Har ett beslut om omhändertagande eller klampning meddelats, får en polisman eller tulltjänsteman medge att fordonet eller fordonståget förs till närmaste lämpliga plats innan åtgärden verkställs.

Prop. 2013/14:256: Enligt paragrafen hindrar inte någon av de i lagen angivna åtgärderna att, om polismannen eller tulltjänstemannen medger det, fordonet eller fordonståget förs till närmaste lämpliga plats där det kan stå till dess att åtgärden upphör. Det kan röra sig om t.ex. en avlastningsplats, uppställningsplats eller verkstad. Regleringen ger möjlighet att, utifrån den rådande situationen, åstadkomma en lämplig uppställning av fordonet eller fordonståget ur trafiksäkerhetssynpunkt. Den ger också förutsättningar ...

6 §  En åtgärd enligt denna lag får vidtas endast om det är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, ska detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet ska uppnås.

Prop. 2013/14:256: I paragrafen anges att de s.k. behovs- och proportionalitetsprinciperna gäller när åtgärder ska vidtas enligt lagen. Bestämmelsen är tillämplig på såväl omhändertagande och klampning enligt 2 och 3 §§ som kropps-

visitation och genomsökning enligt 4 §. Att proportionalitetsprincipen ska iakttas innebär bl.a. att beslutsfattaren kan behöva avstå från en ...

På vilka grunder åtgärder får beslutas

Åtgärder i syfte att säkra verkställighet av sanktionsavgift

7 §  Omhändertagande eller klampning får vidtas när ett beslut att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden har meddelats enligt

 1. 8 b § lagen (1972:435) om överlastavgift,
 2. 25 b § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,
 3. 10 kap. 6 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m., eller
 4. 7 d § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

[S2]En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 36 timmar. Lag (2018:631).

Prop. 2014/15:83: Ändringen utgörs av att det i paragrafens första stycke införs en ny punkt som innebär att åtgärder enligt lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd kan vidtas också när en polisman eller en bilinspektör enligt 7 d § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) beslutat att ett fordon eller ...

Åtgärder i syfte att hindra fortsatta överträdelser av yrkestrafiklagstiftningen

8 §  Omhändertagande eller klampning får vidtas när ett fordons fortsatta färd har hindrats enligt

 1. 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210),
 2. 5 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211), eller
 3. 7 § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

[S2]En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 36 timmar. Lag (2018:631).

Åtgärder i syfte att hindra trafik med fordon vars förare utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten

9 §  Omhändertagande eller klampning får vidtas om föraren utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten och fordonets fortsatta färd har hindrats enligt

 1. 10 kap. 1 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,
 2. 32 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, eller
 3. 14 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276).

[S2]En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 36 timmar. Lag (2018:631).

Åtgärder i syfte att hindra trafik med fordon som utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten

10 §  Omhändertagande eller klampning får vidtas om fordonets skick eller beskaffenhet utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten och fordonets fortsatta färd har hindrats enligt

 1. 5 kap. 3 § fordonslagen (2002:574), eller
 2. 14 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276).

[S2]En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre finns skäl för den.

Underrättelse

11 §  Föraren, annan från vilken egendom omhändertagits och fordonets registrerade ägare ska snarast delges beslutet om omhändertagande eller klampning och underrättas om hur egendomen och fordonet kan komma att hanteras.

[S2]Vid åtgärd enligt 10 § ska det samtidigt underrättas om möjligheten att begära omprövning.

Prop. 2013/14:256: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur berörda personer ska underrättas om beslut om omhändertagande eller klampning.

Av första stycket framgår att ett beslut om omhändertagande eller klampning ska delges snarast. I fråga om kretsen av personer som ska delges ska föraren och fordonets registrerade ägare delges beslutet. När en åtgärd vidtas torde föraren normalt vara närvarande och delgivning kan då ske på plats med honom eller henne. När det gäller omhändertagande ...

Omprövning och överklagande

Omprövning

12 §  I fall som anges i 10 § ska Polismyndigheten, om föraren eller fordonets registrerade ägare skriftligen begär det, skyndsamt ompröva ett beslut om omhändertagande eller klampning.

[S2]Polismyndighetens beslut enligt första stycket ska vara skriftligt och, om myndigheten finner att åtgärden ska bestå, innehålla de skäl som beslutet grundas på. Föraren och fordonets registrerade ägare ska underrättas om beslutet och hur beslutet kan överklagas.

Prop. 2013/14:256: I paragrafen regleras den omprövning som Polismyndigheten ska göra på uttrycklig begäran. Av 7–10 §§ framgår att en fortlöpande prövning av behovet av åtgärden alltid ska ske.

Av första stycket framgår att en sådan formell omprövning som denna paragraf avser endast kan ske av sådana beslut om omhändertagande eller klampning som får bestå längre än 24 timmar, dvs. när åtgärden har vidtagits till följd av att fordonets skick eller beskaffenhet utgör en påtaglig fara för ...

Överklagande

13 §  Ett beslut enligt 12 § som innebär att åtgärden ska bestå får, utan begränsning till viss tid, överklagas skriftligen till den tingsrätt inom vars domkrets åtgärden vidtagits. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prop. 2013/14:256: Paragrafen innehåller en forumregel. Den tingsrätt inom vars domkrets åtgärden vidtagits är behörig att pröva överklagandet. Endast sådana beslut av Polismyndigheten enligt 12 § som innebär att åtgärden ska bestå får överklagas.

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.

14 §  Vid domstolens handläggning tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Prop. 2013/14:256: Av paragrafen framgår att lagen (1996:242) om domstolsärenden ska tillämpas vid domstolens handläggning av ärenden om omhändertagande och klampning. Av 7 § lagen om domstolsärenden framgår vilka uppgifter ett överklagande ska innehålla. Det ska innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, i vilken del detta överklagas och vilken ändring som yrkas, de omständigheter som åberopas till stöd för överklagandet, de bevis som åberopas ...

15 §  Domstolen får besluta att åtgärden ska bestå eller att den ska upphöra.

Prop. 2013/14:256: Av paragrafen framgår att domstolens beslut ska utmynna i att åtgärden antingen ska upphöra eller att den tills vidare ska bestå. En förutsättning för att domstolen ska pröva frågan är att åtgärden då består.

Övervägandena finns i avsnitt 5.5.

16 §  Har skälen för åtgärden upphört, ska Polismyndigheten upphäva omhändertagandet eller klampningen.

Prop. 2013/14:256: Enligt paragrafen ska Polismyndigheten upphäva omhändertagandet eller klampningen om skälen för åtgärden har upphört. Även efter det att Polismyndigheten fattat ett beslut enligt 12 § om att åtgärden ska bestå, ska myndigheten alltså upphäva omhändertagandet eller klampningen om förutsättningarna för åtgärden inte längre föreligger. Polismyndigheten får upphäva ett beslut om åtgärd även om detta är eller har varit föremål för domstolsprövning. Om Polismyndigheten upphäver åtgärdsbeslutet under ...

Förfarandet när en åtgärd upphör

17 §  När ett omhändertagande upphör ska egendomen lämnas ut till den från vilken egendomen omhändertogs, om det inte finns särskilda skäl att lämna den till någon annan.

[S2]Om egendomen inte hämtas ut när ett omhändertagande har upphört, tilllämpas lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

Prop. 2013/14:256: I första stycket anges till vilka personer omhändertagen egendom ska lämnas tillbaka när omhändertagandet upphört. Huvudregeln är att egendomen ska lämnas till den från vilken egendomen omhändertogs. I de allra flesta fallen torde det vara föraren. Om särskilda skäl finns kan egendomen lämnas till någon annan. Egendom som hänför sig till ett fordon, t.ex. fordonsnycklar och liknande föremål samt registreringsskyltar, bör kunna lämnas ut till den registrerade ägaren av fordonet, även om egendomen ...

18 §  Om en åtgärd enligt 10 § har upphört, ska föraren, annan från vilken egendom omhändertagits och fordonets registrerade ägare underrättas om att beslutet har upphört att gälla och om hur egendomen eller fordonet kan komma att hanteras.

Prop. 2013/14:256: Paragrafen innehåller bestämmelser om underrättelser när en åtgärd som inte varit tidsbegränsad har upphört. Föraren och fordonets registrerade ägare ska underrättas om att omhändertagen egendom kan hämtas eller att fordonet inte längre är klampat. Om egendom omhändertagits från någon annan, ska också han eller hon underrättas om att egendomen kan hämtas. Underrättelsen ska även innehålla information om hur egendomen och fordonet kan komma att hanteras. Om ett fordon inte flyttas efter att en åtgärd ...

Protokoll

19 §  Protokoll ska föras över omhändertagande, klampning, kroppsvisitation och genomsökning. Av protokollet över omhändertagande, klampning eller genomsökning ska det framgå

 1. vilket fordon åtgärden rör och vilken egendom som har omhändertagits,
 2. vem som har fattat beslut om åtgärden,
 3. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
 4. vem eller vilka som har deltagit vid åtgärden,
 5. vem eller vilka som åtgärden har riktat sig mot,
 6. tiden för beslut om åtgärd, och
 7. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.

[S2]I 28 kap.rättegångsbalken finns bestämmelser om protokoll över kroppsvisitation.

Prop. 2013/14:256: I paragrafen föreskrivs vilken dokumentation som ska finnas över åtgärder enligt lagen. Paragrafen har utformats efter mönster av 27 § polislagen.

I paragrafens första stycke ställs krav på att det ska föras protokoll över omhändertagande, klampning, kroppsvisitation och genomsökning. Det anges i punktform vilka uppgifter som ska anges när det gäller omhändertagande, klampning och genomsökning. ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Förarbeten
Rskr. 2014/15:25, Prop. 2013/14:256, Bet. 2014/15:TU3
Ikraftträder
2015-03-01

Lag (2015:357) om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Förarbeten
Rskr. 2014/15:206, Prop. 2014/15:83, Bet. 2014/15:TU12
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2018:631) om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för omhändertagande eller klampning som har beslutats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:314, Prop. 2017/18:198, Bet. 2017/18:TU14
Omfattning
ändr. 7, 8, 9 §
Ikraftträder
2018-07-01