Inaktuell version

Förordning (2015:18) om fartygsåtervinning

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2015-01-22
Ändring införd
SFS 2015
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Myndigheter med uppgifter enligt EU-förordningen

2 §  Naturvårdsverket är behörig myndighet enligt artikel 3.11 i förordning (EU) nr 1257/2013 och fullgör de uppgifter som enligt den förordningen ankommer på den behöriga myndigheten och de uppgifter som följer av artiklarna 14.2–5 och 16.6 i samma förordning.

3 §  Transportstyrelsen är ansvarig myndighet enligt artikel 3.9 i förordning (EU) nr 1257/2013.

Auktorisation av fartygsåtervinningsanläggningar

4 §  En ansökan om auktorisation enligt artikel 14 i förordning (EU) nr 1257/2013 ska lämnas till Naturvårdsverket och innehålla

  1. sökandens namn, adress och person- eller organisationsnummer,
  2. uppgifter om platsen för upplag, byggnader eller andra anläggningar där sökanden bedriver eller avser att bedriva fartygsåtervinning,
  3. uppgifter om vilka återvinningsmetoder som verksamheten omfattar,
  4. uppgifter om typ av och storlek på de fartyg som kan återvinnas vid anläggningen,
  5. uppgift om maximal årlig kapacitet för fartygsåtervinningsanläggningen, och
  6. det som i övrigt behövs för att visa att kraven i artikel 13 i förordning (EU) nr 1257/2013 är uppfyllda, inklusive nödvändiga tillstånd för verksamheten.

5 §  Beslut om auktorisation ska meddelas inom sex månader från det att en fullständig ansökan kom in till Naturvårdsverket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden förlängas med högst en månad. En sådan förlängning får inte göras mer än en gång. Sökanden ska informeras om förlängningen och skälen för den innan den ursprungliga tidsfristen gått ut.

[S2]Bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis finns i 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.

Information till Transportstyrelsen

6 §  Naturvårdsverket ska lämna uppgift till Transportstyrelsen om

  1. beslut att ge eller återkalla en auktorisation och om eventuella åtgärder som har vidtagits med anledning av återkallandet samt underlag för beslutet,
  2. beslut att godkänna ett fartygs återvinningsplan enligt artikel 7.3 i förordning (EU) nr 1257/2013, och
  3. ändring av ett förhållande som avses i 1 och 2.

Tillsyn och avgifter

7 §  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap.miljöbalken och 2 kap.24, 27, 29 och 30 §§miljötillsynsförordningen (2011:13).

[S2]Bestämmelser om avgifter finns i 7 kap.9 a och 9 b §§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Överklagande

8 §  Bestämmelser om överklagande av beslut finns i 19 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken.

Ändringar

Förordning (2015:18) om fartygsåtervinning

Ikraftträder
2015-03-15

Förordning (2015:117) om ändring i förordningen (2015:18) om fartygsåtervinning

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.