Förordning (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-03-26
Ändring införd
SFS 2015:195
Ikraft
2015-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Ett nationellt informationssystem

1 §  Statens skolverk ska göra vissa uppgifter om skolenheter tillgängliga för allmänheten i ett nationellt informationssystem. Detta gäller de uppgifter om skolenheter i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som framgår av denna förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd av den. Informationen ska göra det möjligt att jämföra olika skolenheter.

Uppgifter i informationssystemet om förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan

2 §  Informationssystemet ska för varje skolenhet i förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan innehålla uppgift om

 1. hur många lärare det finns i förhållande till antalet elever,
 2. andel legitimerade lärare,
 3. tillgång till speciallärare eller specialpedagog,
 4. förelägganden från Statens skolinspektion, och
 5. huvudmannens juridiska form.

3 §  Informationssystemet ska för varje sådan skolenhet som avses i 2 § även innehålla uppgift om tillgång till skolbibliotek.

Ytterligare uppgifter om förskoleklassen

4 §  För varje skolenhet i förskoleklassen ska informationssystemet utöver vad som anges i 2 och 3 §§ innehålla uppgift om

 1. hur många förskollärare det finns i förhållande till antalet elever,
 2. andel legitimerade förskollärare, och
 3. hur föräldrar som har besvarat Statens skolinspektions brukarundersökning upplever kvaliteten på utbildningen vid skolenheten.

Ytterligare uppgifter om grundskolan

5 §  För varje skolenhet i grundskolan ska informationssystemet utöver vad som anges i 2 och 3 §§ innehålla uppgift om hur föräldrar och elever som har besvarat Statens skolinspektions brukarundersökning upplever kvaliteten på utbildningen vid skolenheten.

6 §  Om skolenheten har elever i årskurs 3, 6 eller 9 i grundskolan ska informationssystemet utöver vad som anges i 2, 3 och 5 §§ innehålla uppgift om genomsnittsresultat på nationella ämnesprov.

7 §  Om skolenheten har elever i årskurs 6 eller 9 i grundskolan ska informationssystemet utöver vad som anges i 2, 3, 5 och 6 §§ innehålla uppgift om

 1. andel elever i årskurs 6 som når kraven för godkända betyg i alla ämnen som eleverna fått undervisning i under läsåret, och
 2. andel elever i årskurs 9 som når kraven för godkända betyg i alla ämnen.

8 §  Om skolenheten har elever i årskurs 9 i grundskolan ska informationssystemet utöver vad som anges i 2, 3 och 57 §§ innehålla uppgift om

 1. betygsgenomsnitt för årskurs 9,
 2. betygsgenomsnitt för årskurs 9 i förhållande till socioekonomiska faktorer, och
 3. andel elever som efter årskurs 9 är behöriga till nationella program i gymnasieskolan.

Ytterligare uppgifter om gymnasieskolan

9 §  För varje skolenhet i gymnasieskolan ska informationssystemet utöver vad som anges i 2 och 3 §§ innehålla uppgift om

 1. vilka studievägar huvudmannen planerar att erbjuda vid skolenheten,
 2. hur elever som har besvarat Statens skolinspektions brukarundersökning upplever kvaliteten på utbildningen vid skolenheten,
 3. genomsnittsresultat på nationella prov,
 4. betygsgenomsnitt, och
 5. andel elever som efter genomgången gymnasieskola har grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare.

Uppgifter i informationssystemet om grundsärskolan och gymnasiesärskolan

10 §  Informationssystemet ska för varje skolenhet i grundsärskolan och gymnasiesärskolan innehålla uppgift om

 1. hur många lärare och förskollärare det finns i förhållande till antalet elever,
 2. andel legitimerade lärare och sådana legitimerade förskollärare som är behöriga i grundsärskolans inriktning träningsskolan och på individuella programmet i gymnasiesärskolan,
 3. tillgång till speciallärare eller specialpedagog,
 4. förelägganden från Statens skolinspektion,
 5. huvudmannens juridiska form, och
 6. tillgång till skolbibliotek.

Ytterligare uppgifter om grundsärskolan

11 §  För varje skolenhet i grundsärskolan ska informationssystemet utöver vad som anges i 10 § innehålla uppgift om hur föräldrar som har besvarat Statens skolinspektions brukarundersökning upplever kvaliteten på utbildningen vid skolenheten.

Ytterligare uppgifter om gymnasiesärskolan

12 §  För varje skolenhet i gymnasiesärskolan ska informationssystemet utöver vad som anges i 10 § innehålla uppgift om vilka studievägar huvudmannen planerar att erbjuda vid skolenheten.

Frivilliga uppgifter

13 §  Utöver vad som följer av 212 §§ kan informationssystemet innehålla vissa uppgifter om skolenheten som en huvudman har lämnat frivilligt till Statens skolverk. Sådana uppgifter är

 1. tillgång till skolbibliotekarie,
 2. tillgång till elevhälsa,
 3. tillgång till idrottssal,
 4. skolenhetens organisation för särskilt stöd till elever som är i behov av sådant,
 5. särskild profil, inriktning eller särskilt kursutbud vid skolenheten, och
 6. andra uppgifter som Skolverket bedömer att det är lämpligt att informationssystemet innehåller.

Huvudmännens uppgiftsskyldighet

14 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som huvudmännen ska lämna för att Skolverket i informationssystemet ska kunna tillhandahålla de uppgifter som anges i denna förordning.

[S2]Skolverket får också meddela föreskrifter om på vilket sätt uppgifterna ska lämnas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:195) om ett nationellt informationssystem för skolväsendet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015 i fråga om 14 §, den 1 juli 2015 i fråga om 1, 2, 49 och 13 §§ och i övrigt den 1 januari 2016.
Ikraftträder
2015-05-01