Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-01-29
Ändring införd
SFS 2015:42 i lydelse enligt SFS 2018:64
Ikraft
2015-03-02
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling. Statsbidraget lämnas för handledare som inom ramen för fortbildningen Läslyftet handleder lärare och förskollärare som deltar i fortbildningen. Förordning (2016:1372).

2 §  Handledningen syftar till att lärare och förskollärare ska utveckla undervisningen för att bättre kunna stödja och förbättra barns språkliga och kommunikativa förmåga samt elevers läs- och skrivförmåga. Förordning (2016:1372).

3 §  Statsbidrag lämnas om det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §  Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom förskolan, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

[S2]Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder. Förordning (2016:1372).

5 §  Statsbidrag lämnas för ersättning för lön med ett schablonbelopp för handledare som

 1. är anställda hos huvudmannen, och
 2. på 10 eller 20 procent av heltid tjänstgör som handledare för lärare och förskollärare i språk-, läs- och skrivutveckling inom ramen för fortbildningen Läslyftet.

[S2]Schablonbeloppet ska motsvara 10 respektive 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en lärare eller förskollärare. Förordning (2016:1372).

6 §  Statsbidrag får lämnas bara för sådana legitimerade lärare och förskollärare som huvudmannen utsett till handledare i språk-, läs- och skrivutveckling och som

 1. är behöriga att undervisa i ämnet svenska eller svenska som andraspråk eller på annat sätt har tillägnat sig goda kunskaper i språkutvecklande arbetssätt,
 2. har minst fyra års erfarenhet av att undervisa, och
 3. har erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra förskollärare eller lärare. Förordning (2016:1372).

7 §  Statsbidrag får också lämnas för övriga kostnader som kan hänföras till handledning enligt denna förordning.

8 § Har upphävts genom förordning (2018:64).

Ansökan och beslut om statsbidrag

9 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor om bidraget.

[S2]Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet.

10 §  Huvudmannen ska hos Statens skolverk anmäla den personal som huvudmannen ansöker om statsbidrag för och personal som deltar i fortbildningen enligt denna förordning.

11 §  Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för beslutar Statens skolverk om urval.

Uppföljning och redovisning

12 §  Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

13 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

14 §  Statens skolverk ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning och med vilka belopp samt vad bidragen har använts till.

Återbetalning och återkrav

15 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
 4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 13 §, eller
 5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

16 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

17 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

18 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om

 1. vilka kostnader som statsbidrag enligt 7 § kan lämnas för,
 2. schablonbeloppen och beräkning av statsbidragets storlek, och
 3. annan verkställighet av denna förordning.

Överklagande

19 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling

Ikraftträder
2015-03-02

Förordning (2016:1372) om ändring i förordningen (2015:42) om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 8 §
Ikraftträder
2017-03-31

Förordning (2018:64) om ändring i förordningen (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling

Omfattning
upph. 8 §
Ikraftträder
2018-03-06