Förordning (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-06-25
Ändring införd
SFS 2015:481 i lydelse enligt SFS 2019:198
Ikraft
2015-08-05
Tidsbegränsad
2020-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-18

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med fjärrundervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

2 §  Bestämmelser om fjärrundervisning finns i 5 a kap.skolförordningen (2011:185) och 4 a kap.gymnasieförordningen (2010:2039).

3 §  I försöksverksamheten enligt denna förordning får fjärrundervisning erbjudas i alla ämnen, trots det som föreskrivs i 5 a kap. 2 § första stycket skolförordningen (2011:185) och 4 a kap. 2 § första stycket gymnasieförordningen (2010:2039).

4 §  Syftet med försöksverksamheten är att få ett underlag som ger goda förutsättningar att utvärdera fjärrundervisning i fler ämnen än de som föreskrivs i 5 a kap. 2 § första stycket skolförordningen (2011:185) och 4 a kap. 2 § första stycket gymnasieförordningen (2010:2039).

Förutsättningar för deltagande i försöksverksamheten

5 §  En huvudman får ansöka om att delta i försöksverksamheten med en eller flera skolenheter. Ansökan om deltagande får göras vid två olika ansökningstillfällen. Ansökan ges in till Statens skolverk, som beslutar om skolenheters deltagande i försöksverksamheten.

[S2]Deltagande får beviljas om huvudmannen kan säkerställa kvaliteten i fjärrundervisningen. Deltagande får nekas om tillräckligt många skolenheter har beviljats deltagande för att syftet med försöksverksamheten ska uppnås.

[S3]Skolverket ska sträva efter att skolenheter i de olika skolformerna deltar i försöksverksamheten utifrån det behov som finns av att kunna bedriva fjärrundervisning. Skolverket ska också sträva efter geografisk spridning av deltagande skolenheter.

Fjärrundervisning i alla ämnen

6 §  En skolenhet som deltar i försöksverksamheten får anordna fjärrundervisning i alla ämnen under de förutsättningar som anges i 5 a kap.3 och 4 §§skolförordningen (2011:185) respektive 4 a kap.3 och 4 §§gymnasieförordningen (2010:2039). Fjärrundervisning får dock enbart utgöra en mindre del av den undervisning som eleven får i sin utbildning.

Uppföljning och utvärdering

7 §  De huvudmän som deltar i försöksverksamheten är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

Bemyndigande

8 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

9 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 5 augusti 2015.
  2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av juni 2018.
Ikraftträder
2015-08-05

Förordning (2018:607) om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning

Omfattning
forts. giltighet

Förordning (2019:198) om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning

Omfattning
forts.giltighet