Inaktuell version

Lag (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2015-02-19
Ändring införd
SFS 2015:51
Ikraft
2015-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens syfte

1 §  Syftet med denna lag är att göra det möjligt för Polismyndigheten och idrottsorganisationer som anordnar idrottsarrangemang att behandla personuppgifter för att på ett ändamålsenligt sätt kunna upprätthålla gällande beslut om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

2 §  Polismyndigheten får med hjälp av automatiserad behandling föra ett register med uppgifter om personer som har meddelats tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (tillträdesförbudsregistret).

Prop. 2017/18:269: I första stycket regleras numera endast idrottsorganisationernas behandling av personuppgifter.

I andra stycket görs enbart redaktionella ändringar.

Lagens tillämpningsområde

3 §  Denna lag gäller behandling av personuppgifter för att upprätthålla gällande beslut om tillträdesförbud. Lagen gäller vid

 1. Polismyndighetens behandling av personuppgifter i tillträdesförbudsregistret, och
 2. idrottsorganisationers behandling av personuppgifter från tillträdesförbudsregistret.

[S2]Lagen gäller behandling som är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Lagen gäller även för annan behandling i fall som avses i 14 §.

Prop. 2017/18:269: Av paragrafen framgår att dataskyddsförordningen gäller vid idrottsorganisationernas behandling av personuppgifter. Dataskyddslagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den gäller om det inte finns avvikande bestämmelser i denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den. Det framgår av hänvisningen i paragrafen.

Förhållandet till personuppgiftslagen

4 §  Vid behandling av personuppgifter som omfattas av denna lag gäller personuppgiftslagen (1998:204), om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den.

Personuppgiftsansvar

5 §  Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag.

[S2]Varje idrottsorganisation är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som organisationen utför.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

6 §  Polismyndigheten får behandla personuppgifter i tillträdesförbudsregistret om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka överträdelse av ett tillträdesförbud.

[S2]Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också behandlas av Polismyndigheten för att tillhandahålla idrottsorganisationer den information som behövs för att dessa ska kunna upprätthålla gällande beslut om tillträdesförbud och för att fullgöra myndighetens uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

7 §  En idrottsorganisation får behandla personuppgifter från tillträdesför-budsregistret om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka överträdelse av ett tillträdesförbud vid ett idrottsarrangemang som organisationen anordnar.

Registrets innehåll

8 §  Tillträdesförbudsregistret får endast innehålla de personuppgifter om en person som har meddelats tillträdesförbud

 1. som behövs för de ändamål som anges i 6 § första stycket, och
 2. som avser
  1. namn,
  2. personnummer eller samordningsnummer,
  3. folkbokföringsadress och annan stadigvarande adress,
  4. alias,
  5. fotografi,
  6. anknytning till idrott och idrottsorganisation,
  7. omfattningen och giltighetstiden av beslut om tillträdesförbud, och
  8. överträdelse av gällande tillträdesförbud.

Utlämnande av personuppgifter

9 §  En idrottsorganisation har, trots sekretess enligt 35 kap. 4 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av personuppgifter i tillträdesförbudsregistret, om det behövs för de ändamål som anges i 7 §.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

10 §  Om en personuppgift får lämnas ut från tillträdesförbudsregistret, får det göras på medium för automatiserad behandling.

Tillgången till personuppgifter

11 §  Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad den som arbetar vid Polismyndigheten eller som arbetar eller utför uppdrag åt en idrottsorganisation behöver för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna eller uppdraget.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

Gallring

12 §  En uppgift i tillträdesförbudsregistret ska gallras om uppgiften inte längre behövs för de ändamål som anges i 6 § första stycket, dock senast när tillträdesförbudets giltighetstid löper ut eller om tillträdesförbudet dessförinnan upphävs.

13 §  En uppgift som en idrottsorganisation har fått tillgång till från tillträdesförbudsregistret ska tas bort om uppgiften inte längre behövs för de ändamål som anges i 7 §, dock senast när tillträdesförbudets giltighetstid löper ut eller om tillträdesförbudet dessförinnan upphävs.

Tystnadsplikt

14 §  Den som arbetar eller utför uppdrag åt en idrottsorganisation och som tar befattning med en uppgift som har inhämtats med stöd av denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon på detta sätt har fått veta om någon enskilds personliga förhållanden. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Rättelse och skadestånd

15 §  Bestämmelserna i 28 och 48 §§personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas också vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

Ändringar

Lag (2015:51) om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om tillträdesförbud

Förarbeten
Rskr. 2014/15:101, Prop. 2013/14:254, Bet. 2014/15:JuU6
Ikraftträder
2015-04-01

Lag (2018:1710) om ändring i lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Förarbeten
Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3
Omfattning
upph. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 §§, rubr. närmast före 2, 4, 8, 9, 10, 12, 15 §§; nuvarande 3, 5, 7, 11, 13, 14 §§ betecknas 2, 4, 5, 6, 7, 8 §§, ändr. författningsrubr., 1 §, de nya 2, 4, 6, 7 §§; rubr. närmast före nuvarande 3, 5, 6, 11, 14 §§ sätts närmast före de nya 2, 4, 5, 6, 8 §§; ny 3 §, rubr. närmast före de nya 3, 7 §§
Ikraftträder
2019-01-01