Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

(OSL)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2009-05-20
Ändring införd
SFS 2009:400 i lydelse enligt SFS 2023:547
Ikraft
2009-06-30
Upphäver
Sekretesslag (1980:100)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-09-20
Övrigt
Rättelseblad 2014:29 och 2017:1012 har iakttagits. Rättelsesida 2021:616 och 2021:618 har iakttagits.

Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand.

Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Skälen till att ersätta sekretesslagen med en ny lag har främst varit att man velat göra lagen mer användarvänlig genom att förse lagen med en innehållsförteckning, dela upp lagen i avdelningar, förse kapitel med underrubriker, förenkla språket samt genom att föra in grundläggande principer, som tidigare enbart framgått av förarbeten och praxis, i lagstiftningen. Det är med andra ord huvudsakligen strukturella och språkliga förändringar som gjorts medan innehållet i de materiella bestämmelserna i stort är oförändrat. Av den anledningen är rättsfall som hänvisar till sekretesslagen fortfarande aktuella.

AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 kap. Lagens innehåll

Lagens första kapitel ger en allmän överblick av lagstiftningens innehåll.

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

[S2]Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrandefriheten enligt regeringsformen, begränsningar i den rätt att ta del av allmänna handlingar som följer av tryckfrihetsförordningen samt, i vissa särskilt angivna fall, även begränsningar i den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

[S3]Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap.tryckfrihetsförordningen.

[S4]Lagen består av sju avdelningar. Innehållet i dessa avdelningar är uppdelat enligt vad som framgår av 2-8 §§.

Offentlighetsprincipen som ger allmänheten rätt att ta del av handlingar hos offentliga organ får enbart begränsas genom hemligstämpling och i vilka syften rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas räknas upp i 2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen. En konsekvens av detta är att myndigheten är skyldig att på begäran från enskild lämna ut uppgifter som inte omfattas av sekretess. Skyldigheten gäller oavsett om begäran framställs skriftligt eller muntligt.

Enskildas yttrandefrihet får enbart inskränkas genom bestämmelser i lag och i vilka syften yttrandefriheten får begränsas räknas upp i 2 kap12 och 13 §§regeringsformen.

Tryckfrihetsförordningen, bestämmelserna om yttrandefrihet tillsammans med offentlighets- och sekretesslagen reglerar hur offentliga organ ska hantera allmänna handlingar och villka uppgifter/handlingar som omfattas av tystnadsplikt och sekretess.

Sekretess gäller mot allmänheten, mellan olika myndigheter och mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet.

Under hur lång tid en uppgift/handling ska omfattas av tystnadsplikt och sekretess framgår av varje paragraf i offentlighets- och sekretesslagen men att en myndighet hemligstämplat en handling innebär inte att handlingen alltid ska vara hemligstämplad under den tidsperioden. Om en uppgift/handling omfattas av tystnadsplikt/sekretess ska prövas på nytt vid varje enskilt utlämnande. (JO 1993/94 s 509)

[K1]2 §  Den första avdelningen innehåller inledande bestämmelser. Dessa bestämmelser avser

[K1]3 §  Den andra avdelningen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser

 • hur sökande efter allmänna handlingar ska underlättas, m.m. (4 kap.),
 • registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering (5 kap.), och
 • utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m. (6 kap.).

[K1]4 §  Den tredje avdelningen innehåller allmänna bestämmelser om sekretess. Dessa bestämmelser avser

 • grundläggande bestämmelser (7 kap.),
 • vilka sekretessen gäller mot (8 kap.),
 • förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift (9 kap.),
 • sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess (10 kap.),
 • överföring av sekretess (11 kap.),
 • sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. (12 kap.),
 • rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (13 kap.), och
 • ansvar (14 kap.).

[K1]5 §  Den fjärde avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för allmänna intressen. Dessa bestämmelser avser sekretess till skydd för

 • rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer (15 kap.),
 • rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik (16 kap.),
 • myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn (17 kap.),
 • intresset av att förebygga brott eller beivra brott (18 kap.),
 • det allmännas ekonomiska intresse (19 kap.), och
 • intresset av att bevara djur- eller växtart (20 kap.).

[K1]6 §  Den femte avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Vissa av dessa bestämmelser tillämpas oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer (21 kap.). Bestämmelserna i övrigt avser

 • folkbokföring, delgivning, m.m. (22 kap.),
 • utbildningsverksamhet, m.m. (23 kap.),
 • forskning och statistik (24 kap.),
 • hälso- och sjukvård, m.m. (25 kap.),
 • socialtjänst, kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. (26 kap.),
 • skatt, tull, m.m. (27 kap.),
 • socialförsäkring, studiestöd, arbetsmarknad, m.m. (28 kap.),
 • transporter och andra former av kommunikation (29 kap.),
 • tillsyn m.m. i fråga om näringslivet (30 kap.),
 • annan verksamhet med anknytning till näringslivet (31 kap.),
 • annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m. (32 kap.),
 • Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Konsument- ombudsmannen, Institutet för mänskliga rättigheter, m.m. (33 kap.),
 • utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m. (34 kap.),
 • verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m. (35 kap.),
 • vissa mål och ärenden hos domstol, vissa fall av medling, rättshjälp, m.m. (36 kap.),
 • utlänningskontroll, Schengensamarbetet, m.m. (37 kap.),
 • totalförsvar, krisberedskap, m.m. (38 kap.),
 • personaladministrativ verksamhet (39 kap.), och
 • övriga myndigheter och verksamheter (40 kap.). Lag (2021:644).

Prop. 2010/11:128: Paragrafen innehåller en uppräkning av vad kapitlen i femte avdelningen behandlar. Övervägandena finns i avsnitt 7.7.4.

Ändringen är en följd av att rubriken till 36 kap. ändras.

[K1]7 §  Den sjätte avdelningen innehåller särskilda bestämmelser om sekretess som gäller vissa organ. Dessa bestämmelser avser

 • riksdagen och regeringen (41 kap.),
 • Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, undersökningskommissioner, m.m. (42 kap.), samt
 • domstolar m.m. (43 kap.). Lag (2009:1020).

[K1]8 §  Den sjunde avdelningen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt som följer av bestämmelser i andra författningar än denna lag och som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (44 kap.).

2 kap. Lagens tillämpningsområde

[K2]1 §  Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag eller förordning som denna lag hänvisar till gäller för myndigheter.

[S2]Ett sådant förbud gäller också för en person som fått kännedom om uppgiften genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet

 1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten,
 2. på grund av tjänsteplikt, eller
 3. på annan liknande grund.

Paragrafen motsvaras av 1 kap 6 § i sekretesslagen (1980:100)

Den här lagen ska tillämpas av alla organ där offentlighetsprincipen tillämpas och där det finns allmänna handlingar. Vilka organ som, utöver myndigheter och kommuner, ska tillämpa lagen framgår av lagens 2 kap2-5 §§ samt av bilagan till lagen.

Den personkrets som är bunden av tystnadsplikt och sekretess är i första hand de som är anställda vid organ som ska tillämpa den här lagen. Fysiska personer som agerar som uppdragstagare åt sådana organ anses vara knutna till verksamheten på ett sådant sätt att de också är bundna av offentlighetsprincipen och bestämmelserna om tystnadsplikt och sekretess. (RÅ 1996 ref 25, JO 2001/02 s 252)

Sekretess innebär ett förbud mot att röja en uppgift som omfattas av sekretess, vare sig det sker muntligen eller genom att lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter. Sekretess innebär också ett förbud mot att utnyttja sekretessbelagda uppgifter utanför den verksamhet i vilken sekretess gäller för uppgiften.

En konsekvens av den här bestämmelsen är att alla uppgifter som inte omfattas av sekretess enligt denna lag är offentliga under förutsättning att det handlar om uppgifter som finns i allmänna handlingar. För att myndigheten ska kunna vägra att lämna ut en uppgift i en allmän handling till en enskild, eller vilken uppgift som helst till en annan myndighet, måste uppgiften omfattas av sekretess.

Ytterligare en konsekvens är att en myndighet inte kan ingå avtal eller annan överenskommelse om att hemlighålla andra uppgifter än de som ska hemlighållas enligt denna lag.

[K2]2 §  Riksdagen och beslutande kommunala församlingar ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.

 • HFD 2011:53:En kommuns beslut att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en ideell förening har ansetts strida mot lag då fullmäktige före beslutet underlåtit att verka för handlingsoffentlighet hos föreningen.

[K2]3 §  Det som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana bolag, föreningar och stiftelser ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.

[S2]Kommuner och regioner ska anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande om de ensamma eller tillsammans

 1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen,
 2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller
 3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.

[S3]Vid tillämpningen av andra stycket 1-3 ska inflytande som utövas av en juridisk person över vilken en kommun eller en region bestämmer på det sätt som anges i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller regionen.

[S4]Första stycket gäller också för handlingar som efter medgivande av en kommun eller en region för viss bestämd tid förvaras hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommuner eller regioner tidigare har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande.

[S5]Det som föreskrivs om kommuner och regioner i första-tredje styckena tillämpas också på kommunalförbund. Lag (2019:937).

[K2]4 §  Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos de organ som anges i bilagan till denna lag, om handlingarna hör till den verksamhet som nämns där. Dessa organ ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.

 • HFD 2014:70:Det förhållandet att ett organ anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen för all sin verksamhet har inte ansetts innebära att reglerna om handlingsoffentlighet gäller hos ett av organet ägt subjekt.
 • HFD 2018:8:Det förhållandet att en handling inte omfattas av hand-lingsoffentlighet hindrar i sig inte att uppgifter i handlingen används för att eftersöka allmänna handlingar i verksamhet som omfattas av handlingsoffentlighet.
 • HFD 2020:38:Fråga om handlingar som förvaras hos ett regionägt bolag med uppdrag att sköta regionens förvaltning av donationsstiftelser utgör allmänna handlingar.

[K2]5 §  Ett enskilt organ ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med en myndighet när det hanterar sådana allmänna handlingar som det förvarar med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Detsamma gäller Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid hanteringen av allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. Lag (2015:603).

3 kap. Definitioner

Definitioner

[K3]1 §  I denna lag används följande begrepp med nedan angiven betydelse.

BegreppBetydelse
SekretessEtt förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.
Sekretessreglerad uppgiftEn uppgift för vilken det finns en bestämmelse om sekretess.
Sekretessbelagd uppgiftEn sekretessreglerad uppgift för vilken sekretess gäller i ett enskilt fall.
Sekretessbrytande bestämmelseEn bestämmelse som innebär att en sekretessbelagd uppgift får lämnas ut under vissa förutsättningar.
Primär sekretessbestämmelseEn bestämmelse om sekretess som en myndighet ska tillämpa på grund av att bestämmelsen riktar sig direkt till myndigheten eller omfattar en viss verksamhetstyp eller en viss ärendetyp som hanteras hos myndigheten eller omfattar vissa uppgifter som finns hos myndigheten.
Bestämmelse om överföring av sekretessEn bestämmelse som innebär att en sekretessbestämmelse som är tillämplig på en uppgift hos en myndighet, ska tillämpas på uppgiften även av en myndighet som uppgiften lämnas till eller som har elektronisk tillgång till uppgiften hos den förstnämnda myndigheten.
Sekundär sekretessbestämmelseEn bestämmelse om sekretess som en myndighet ska tillämpa på grund av en bestämmelse om överföring av sekretess.
Lag (2017:1076).

Centrala begrepp i den här lagen definieras i syfte att underlätta tillämpningen av lagen. Begreppet "sekretessreglerad uppgift" är nytt och ska användas i syfte att tydliggöra att en uppgift/handling som omfattas av en bestämmelse i lagen ska sekretessbedömas vid varje enskild situation och prövas i enlighet med angivna förutsättningar. Lagstiftaren vill med det här begreppet bl a poängtera att den tid som en uppgift kan vara sekretessbelagd enligt en viss bestämmelse inte är definitiv utan enbart anger en maxgräns för hur lång tid uppgiften/handlingen kan sekretessbeläggas.

Sekretessreglerna är vanligen utformade för att gälla i vissa ärenden, i vissa verksamheter och hos vissa myndigheter. En bestämmelse som ska tillämpas direkt av en myndighet brukar kallas för primär sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller ingen generell regel om överföring av sekretess när sekretessbelagda uppgifter överlämnas mellan olika myndigheter. Men det finns regler som innebär att sekretess följer med en uppgift till en annan myndighet i speciella situationer. Det brukar kallas för sekundär sekretess.

Begreppet sekretessreglerad uppgift ska också tydliggöra att, i de fall det finns en bestämmelse om överföring av sekretess till en annan myndighet, den mottagande myndigheten ska göra en självständig bedömning enligt den aktuella sekretessbestämmelsen.

Prop. 2008/09:150: Paragrafen innehåller inledningsvis en definition av begreppet ”sekretess” som motsvarar den definition som finns i 1 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen. Sekretess innebär förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.

AVDELNING II. MYNDIGHETERS HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

4 kap. Allmänna åtgärder för att underlätta sökande efter allmänna handlingar, m.m.

Hantering av allmänna handlingar, m.m.

[K4]1 §  En myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar.

[S2]Myndigheten ska särskilt se till

 1. att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen,
 2. att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar,
 3. att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, och
 4. att automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas med beaktande av det intresse som enskilda kan ha av att själva utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar.

[S3]En myndighet ska vidare särskilt beakta

 1. att enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar,
 2. att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett, samt
 3. att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen.

Paragrafen motsvarar 15 kap 9 § i sekretesslag (1980:100).

Offentliga arbetsgivare är enligt sekretesslagen skyldiga att följa kraven på en god offentlighetsstruktur vid användning av informationsteknik. Kravet på god offentlighets- och sekretesstruktur i datasystemen har gällt ända sedan 1982 och med god offentlighetsstruktur menas att allmänna handlingar bör hållas åtskilda från andra handlingar. (RÅ 1998 ref. 44)

I de fall en myndighet anlitat ett privat företag för att utföra vissa uppgifter ska handlingar som hanteras inom det uppdraget anses som allmänna handlingar och myndigheten ska på begäran och efter sekretessprövning lämna ut handlingarna till enskilda. (RÅ 1996 ref 25, RÅ 1989 ref 29)

En införd uppgift i en allmän handling får aldrig raderas bort och om någon uppgift ändras i en allmän handling ska det i efterhand gå att se att ändringen gjorts. Ett brev som har getts in till en myndighet och som därefter återkallas får inte förstöras oavsett om detta sker i samförstånd med ingivaren eller inte (se JO 1994/95:JO1 s. 593).

Beskrivning av en myndighets allmänna handlingar

[K4]2 §  Varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information om

 1. myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter allmänna handlingar,
 2. register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar,
 3. tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar,
 4. vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter,
 5. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i sina handlingar,
 6. uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur och när detta sker, och
 7. myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter.

[S2]I beskrivningen ska uppgifter utelämnas om det behövs för att beskrivningen i övriga delar ska kunna hållas tillgänglig för allmänheten.

Paragrafen motsvarar 15 kap 11 § i sekretesslag (1980:100).

Syftet med bestämmelsen är att allmänheten i stort sett ska ha samma möjligheter att söka efter allmänna handlingar som anställda vid myndigheten. Detta brukar kallas likställighetsprincipen. (JO 2003/2004 s 405)

Datalagrade förteckningar över in- och utgående e-postmeddelanden (e-postlogg) hos myndigheter är allmänna handlingar även om innehållet i meddelandet inte är en allmän handling. (RÅ 1998 ref. 44, JO 2001/02 s. 460)

Överföring av upptagning för automatiserad behandling i läsbar form i vissa fall

[K4]3 §  Om en myndighet för handläggning av ett mål eller ärende använder sig av en upptagning för automatiserad behandling, ska upptagningen tillföras handlingarna i målet eller ärendet i läsbar form, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Hänsynen till arkivvården, gallring, m.m.

[K4]4 §  I arkivlagen (1990:782) finns bl.a. bestämmelser om att hänsyn ska tas till arkivvården vid framställning och registrering av allmänna handlingar, om gallring, överlämnande av arkiv eller annat avhändande av allmänna handlingar samt om arkivmyndigheter och deras uppgifter.

5 kap. Registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering

Registrering av allmänna handlingar

Registreringsskyldighetens omfattning

[K5]1 §  Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, om inte annat följer av andra-fjärde styckena.

[S2]Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra myndigheten.

[S3]Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats.

[S4]Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad.

Paragrafen motsvarar 15 kap 1 § i sekretesslag (1980:100).

Allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos en myndighet ska registreras utan dröjsmål om det inte är uppenbart att de är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet.

Registreringsskyldigheten gäller för alla handlingar oavsett om de skickats via post, bud, fax eller e-post.

Allmänna handlingar för vilka sekretess inte gäller måste inte registreras om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas att handlingen har kommit in eller upprättats.

Riksarkivet har i sina föreskrifter angett vilka handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse för verksamheten vid myndigheter och som ska gallras, se RA-FS 1997:6, 7- 8 §§.

En anteckning om sekretess får enbart göras om uppgifter i handlingen kan omfattas av sekretess enligt en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen eller annan lag som offentlighets- och sekretesslagen hänvisar till. Det ska framgå av anteckningen att det inte är ett bindande avgörande av sekretessfrågan så av den anledningen bör ordet hemlig inte användas utan istället bör anteckningen formuleras som ”särskild prövning” / ”sekretessärende”.

Undantag från registreringsskyldigheten, m.m.

[K5]3 §  Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att handlingar av ett visst slag som finns i betydande omfattning hos en myndighet inte behöver registreras enligt 1 §.

[K5]4 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att 2 § andra stycket inte ska tillämpas på ett visst register, om en tillämpning av det stycket annars skulle omfatta flertalet av handlingarna i registret.

Sekretessmarkering

[K5]5 §  Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess, får myndigheten markera detta genom att en särskild anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen eller, om handlingen är elektronisk, införs i handlingen eller i det datasystem där den elektroniska handlingen hanteras. Anteckningen ska ange

 1. tillämplig sekretessbestämmelse,
 2. datum då anteckningen gjordes, och
 3. den myndighet som har gjort anteckningen.

[S2]Om utlämnande till en enskild av en uppgift i en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet enligt förordning ska prövas endast av en viss myndighet, ska en sekretessmarkering göras så snart som möjligt. Av anteckningen ska det framgå vilken myndighet som ska pröva frågan om utlämnande.

6 kap. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m.

Utlämnande av allmän handling

[K6]1 §  I 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen finns grundläggande bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar. Lag (2018:1919).

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) reglerar vilken typ av handlingar som ska ses som allmänna, minimikrav för hur uppgifter/handlingar ska utlämnas och om hur allmänna handlingar ska förvaras. Att alllmänna handlingar ska utlämnas skyndsamt framgår av 2 kap 13 § tryckfrihetsförordningen.

Prop. 2017/18:260: I paragrafen finns en upplysning om att det i tryckfrihetsförordningen finns grundläggande bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Ändringen innebär att hänvisningen till bestämmelsen i tryckfrihetsförordningen om rätten att ...

[K6]1 a §  Av 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut.

[S2]En myndighet får i ett enskilt fall besluta att en sådan avgift ska betalas helt eller delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut. Lag (2020:961).

Prop. 2019/20:179: önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut.

En myndighet får i ett enskilt fall besluta att en sådan avgift ska betalas helt eller delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut.

Paragrafen, som är ny, reglerar möjligheten att ta betalt i förskott för kopior av allmänna handlingar ...

[K6]2 §  Av 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en fråga om utlämnande av en allmän handling prövas av den myndighet som förvarar handlingen, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska göras av en annan myndighet. Lag (2018:1919).

Paragrafen motsvarar 15 kap 6 § i sekretesslagen (1980:100).

En och samma handling kan förekomma i flera exemplar och förvaras hos flera myndigheter. Var och en av dessa myndigheter är då förvarande myndighet, oavsett vilken myndighet som förvarar originalet, och en begäran om att få ut en handling ska självständigt prövas av den myndighet som begäran getts in till.

För handlingar som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får regeringen i förordning föreskriva att endast en viss myndighet får pröva frågan om utlämnande av handlingen. Finns det sådana regler gäller alltså ett undantag från regeln att det är den myndighet som förvarar handlingen som ska pröva frågan om utlämnande. Detta framgår av 2 kap. 14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen.

I de fall det i lag är föreskrivet att sekretessprövningen ska göras av annan myndighet ska begäran att få ta del av handlingen genast hänskjutas till den myndigheten.

En begäran om att få ut en kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt enligt tryckfrihetsförordningen2 kap 13 §. Någon eller i vissa fall några dagars väntetid, skäligt rådrum, för att ta fram handlingen och för att göra en sekretessprövning innan en kopia lämnas ut får som regel anses acceptabelt. (JO 1984/85 s. 273)

Man har rätt att vara anonym när man begär ut en allmän handling, tryckfrihetsförordningen2 kap 14 §. Även när man begär ut ett överklagbart beslut om sekretess kan man vara anonym. (KamR 7164-09 Beslut den 2009-11-16) .

Prop. 2017/18:260: I paragrafen finns en upplysning om att det i tryckfrihetsförordningen anges att den myndighet som förvarar en viss handling ska pröva frågan om utlämnande, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska göras av en annan myndighet. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Ändringen innebär att hänvisningen till bestämmelsen i <a href="https://lagen.nu/1949:105" ...

[K6]3 §  Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställde låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål.

[S2]Myndigheten ska pröva om handlingen ska lämnas ut om

 1. den anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen, och
 2. den enskilde begär myndighetens prövning.

[S3]Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas.

Paragrafen motsvarar 15 kap 6 § i sekretesslagen (1980:100

En föredragande eller annan handläggare av ett ärende bör i normalfallet anses svara för vården av de handlingar som lämnats till honom. Samma sak bör anses gälla exempelvis en registrator eller arkivarie beträffande de handlingar som dessa har hand om.

Det finns inte något formkrav för hur en sökandes begäran om att myndigheten ska fatta ett formellt beslut ska framställas.

Endast en myndighets beslut att vägra lämna ut en handling eller att lämna ut en sådan med förbehåll kan överklagas, se 7 § denna lag.

Om ett beslut att vägra att lämna ut en allmän handling fattats på lägre nivå än vad myndighetens arbetsordning/särskilt beslut föreskriver har inte sekretessprövningen skett på ett behörigt sätt. Konsekvensen av detta är att ett överklagbart beslut inte föreligger. Sökanden måste, för att få ett överklagbart beslut, begära att myndigheten omprövar sitt beslut och begära ett skriftligt beslut som undertecknats av behörig person vid myndigheten. Myndigheten är skyldig att utfärda ett överklagbart beslut. (RÅ 1992 not. 324)

Utlämnande av uppgift

[K6]4 §  En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.

Paragrafen motsvarar 15 kap 4 § i sekretesslagen (1980:100

Man har rätt att vara anonym när man begär ut en allmän handling/uppgift ur allmän handling, tryckfrihetsförordningen2 kap 14 §. Även när man begär att myndigheten ska utfärda ett överklagbart beslut om sekretess kan man vara anonym. (KamR 7164-09 Beslut den 2009-11-16).

Bestämmelsen gäller även när det finns möjlighet att muntligt lämna ut uppgifter, t ex per telefon. Vid prövningen av om vissa uppgifter ska lämnas ut ska myndigheten pröva om det är möjligt att lämna ut uppgifter genom att utelämna uppgift om vem ärendet rör så att det inte går att härleda ärendet till en viss person. Att i en handling, där det finns uppgifter som kan omfattas av sekretess, maskera namn/personuppgifter är därför många gånger tillräckligt och ändamålsenligt.

[K6]5 §  En myndighet ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgift som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.

 • HFD 2021:10:Fråga om bestämmelsen om uppgiftsskyldighet mellan myndigheter i offentlighets- och sekretesslagen är förenlig med EU:s dataskyddsförordning och om vilken prövning som ska göras då en myndighet begär att få ta del av personuppgifter med stöd av bestämmelsen.

Service och upplysningar beträffande automatiserad behandling

[K6]6 §  En myndighet ska på begäran ge en enskild tillfälle att själv använda tekniska hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över för att ta del av upptagningar för automatiserad behandling. Detta gäller dock inte om

 1. den enskilde därigenom skulle få tillgång till upptagningar som inte är allmänna handlingar hos myndigheten,
 2. det finns risk för förvanskning eller förstöring, eller
 3. det möter något hinder på grund av bestämmelse om sekretess eller arbetets behöriga gång.

[S2]En myndighet ska på begäran lämna de särskilda upplysningar som den enskilde behöver för att kunna ta del av upptagningar för automatiserad behandling som är allmänna handlingar hos myndigheten. Detta gäller dock inte om det skulle hindra arbetets behöriga gång.

Överklagbara beslut

[K6]7 §  En enskild får överklaga ett beslut av en myndighet

 1. att inte lämna ut en handling till den enskilde,
 2. att lämna ut en handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att röja innehållet eller annars förfoga över den, eller
 3. att avslå den enskildes begäran enligt 6 § första stycket.

[S2]En myndighet får överklaga ett beslut av en annan myndighet att avslå den förstnämnda myndighetens begäran att få ta del av en handling eller på annat sätt få del av en uppgift, om inte annat anges i lag eller förordning.

[S3]Beslut av riksdagen, regeringen, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen får inte överklagas.

[S4]För beslut av en myndighet som lyder under riksdagen gäller särskilda bestämmelser om överklagande. Lag (2010:1507).

Paragrafen motsvarar 15 kap 7,8 och §§ i sekretesslagen (1980:100

Enbart den som begärt att få ta del av en handling kan överklaga ett beslut. En konsekvens av detta är att om en viss person berörs av ett beslut att lämna ut en allmän handling, på så sätt att den aktuella handlingen innefattar uppgifter om den personen, så har inte den personen rätt att överklaga utlämnandebeslutet

En myndighet får inte överklaga ett beslut varigenom den ålagts att lämna ut en allmän handling.

 • HFD 2012 not 76:Beslut hos kommun att inte lämna ut allmän handling hade fattats av tjänsteman som inte var behörig att fatta sådant beslut (återförvisning)
 • HFD 2011 not 71:Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Annan än den som begärt att få ta del av allmän handling hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut i utlämnandefrågan
 • NJA 2020 s. 717:Omfattningen av rätten att överklaga ett beslut att avslå en begäran om att få kopior av allmänna handlingar
 • NJA 2021 s. 722:Ett beslut om förbehåll vid tillämpning av rätten till partsinsyn enligt rättegångsbalken får inte överklagas särskilt, utan endast i samband med dom eller slutligt beslut i målet.

Överinstanser

[K6]8 §  Beslut som avses i 7 § första och andra styckena överklagas till kammarrätt, om inte annat följer av andra–femte styckena.

[S2]Beslut som meddelats av kammarrätt och som gäller handling i domstolens rättskipande, rättsvårdande eller administrativa verksamhet överklagas av andra än statliga myndigheter till Högsta förvaltningsdomstolen.

[S3]Beslut som meddelats av tingsrätt och som gäller handling i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet överklagas av andra än statliga myndigheter till hovrätt. Motsvarande beslut av hovrätt överklagas av andra än statliga myndigheter till Högsta domstolen.

[S4]Beslut som avses i 7 § andra stycket och som meddelats av en statlig myndighet som lyder under regeringen överklagas av en annan sådan myndighet till regeringen.

[S5]Av 2 kap. 19 § tryckfrihetsförordningen följer att ett beslut av ett statsråd överklagas till regeringen. Lag (2018:1919).

Prop. 2017/18:260: Beslut som meddelats av kammarrätt och som gäller handling i domstolens rättskipande, rättsvårdande eller administrativa verksamhet överklagas av andra än statliga myndigheter till Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut som meddelats av tingsrätt och som gäller handling i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet överklagas av andra än statliga ...

 • NJA 2015 s. 180:Lagring av personuppgifter (domstols dagboksblad) i dator har ansetts inte omfattad av undantaget för privat behandling av personuppgifter i 6 § personuppgiftslagen (1998:204). Även fråga om det krävs prövningstillstånd i Högsta domstolen.
 • HFD 2014:55:Ett beslut att inte lämna ut information enligt 26 § personuppgiftslagen på grund av sekretess överklagas i den ordning som anvisas i offentlighets- och sekretesslagen.

[K6]9 §  Ett beslut av en kammarrätt eller en hovrätt avseende ett dit överklagat beslut överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen respektive Högsta domstolen. Lag (2010:1507).

 • NJA 2015 s. 180:Lagring av personuppgifter (domstols dagboksblad) i dator har ansetts inte omfattad av undantaget för privat behandling av personuppgifter i 6 § personuppgiftslagen (1998:204). Även fråga om det krävs prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Handläggning av överklagande

[K6]10 §  Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av tingsrätts eller hovrätts beslut i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av beslut. Prövningstillstånd krävs dock inte för att hovrätten ska pröva tingsrättens beslut.

 • NJA 2015 s. 180:Lagring av personuppgifter (domstols dagboksblad) i dator har ansetts inte omfattad av undantaget för privat behandling av personuppgifter i 6 § personuppgiftslagen (1998:204). Även fråga om det krävs prövningstillstånd i Högsta domstolen.

[K6]11 §  Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av beslut av sådana organ som avses i 2 kap.3 och 4 §§ tillämpas 4347 §§förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:1968).

Prop. 2017/18:281: I paragrafen regleras att privaträttsliga organ som ska tillämpa bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen om allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och som ska jämställas med myndigheter vid tillämpningen av OSL (se 2 kap. 3 och 4 §§ OSL), ska tillämpa vissa bestämmelser i förvaltningslagen när bl.a. beslut att inte lämna ut en handling till en ...

AVDELNING III. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM SEKRETESS

7 kap. Grundläggande bestämmelser

Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar (handlingssekretess). Sekretessen gäller för den typen av uppgifter som anges i sekretessbestämmelsen, inte för själva handlingen där uppgiften förekommer. Sekretess innebär alltså ett förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller genom att det sker på annat sätt.

Det flesta sekretessbestämmelserna är konstruerade så att någon form av villkor ska vara uppfyllt för att uppgiften ska vara hemlig, detta villkor är knutet till en skadebedömning. En bedömning ska göras med hänsyn till den risk för skada som ett utlämnande av uppgiften kan medföra i det enskilda fallet.

Sekretessbestämmelserna innehåller rekvisit som anger sekretessens styrka, s.k. skaderekvisit. Dessa skaderekvisit kan vara antingen raka eller omvända. Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet är huvudregel. Sekretess gäller alltså enbart om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs, i lagtext formuleras det som: ”om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs”. Omvänt skaderekvisitet uppställer sekretess som huvudregel. I lagtext formuleras det som: ”om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men”.

Med skada avses ekonomisk skada. Uttrycket men har en mycket vid innebörd och avser i första hand olika sorters integritetskränkningar.

Absolut sekretess innebär att någon skadeprövning ska inte göras. Sekretessbedömningen görs i dessa fall enbart med hänsyn till uppgiftens art.

Schematisk beskrivning av myndigheters sekretessbedömning.

Förbud mot utnyttjande av en sekretessreglerad uppgift

[K7]1 §  Gäller förbud enligt denna lag mot att röja en uppgift, får uppgiften inte heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet för vilken den är sekretessreglerad.

Konsekvenser av att en sekretessreglerad uppgift lämnas till en annan myndighet m.m.

[K7]2 §  Får en myndighet en sekretessreglerad uppgift från en annan myndighet, gäller sekretess för uppgiften hos den mottagande myndigheten endast om sekretess följer av en primär sekretessbestämmelse som är tillämplig hos den mottagande myndigheten eller av en bestämmelse om överföring av sekretess. Motsvarande gäller om en myndighet har elektronisk tillgång till en sekretessreglerad uppgift hos en annan myndighet.

Det inte är själva sekretessen som överförs, utan det är den sekretessbestämmelsens tillämplighet som följer med uppgiften från den utlämnande till den mottagande myndigheten. Sekretess överförs alltså inte automatiskt mellan myndigheter.

Sekretess kan enbart överföras mellan myndigheter, inte från enskild till myndighet.

När både en primär sekretessbestämmelse och en sekundär sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse är tillämplig, ska den sekundära sekretessbestämmelsen inte tillämpas.

Konkurrens mellan sekretessbestämmelser

[K7]3 §  Om flera sekretessbestämmelser är tillämpliga på en uppgift hos en myndighet och en prövning i ett enskilt fall resulterar i att uppgiften inte är sekretessbelagd enligt en eller flera bestämmelser samtidigt som den är sekretessbelagd enligt en eller flera andra bestämmelser, ska de senare bestämmelserna ha företräde, om inte annat anges i denna lag.

Myndigheter ska alltid tillämpa den bestämmelse som ger det starkaste sekretesskyddet.

Tillämpningen av bestämmelser om överföring av sekretess i vissa fall

[K7]4 §  Om en person som avses i 2 kap. 1 § andra stycket lämnar en sekretessreglerad uppgift till en annan myndighet och det finns en bestämmelse om överföring av sekretess, ska den bestämmelsen tillämpas även om personen vid överlämnandet av uppgiften inte företrädde den myndighet som han eller hon är knuten till.

Beräkning av sekretesstid

[K7]5 §  Är sekretessen för en uppgift i en allmän handling enligt denna lag begränsad till en viss tid, räknas tiden från handlingens tillkomst, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till. För diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning som förs fortlöpande räknas tiden i stället från det att uppgiften fördes in i handlingen.

8 kap. Vilka sekretessen gäller mot

Som huvudregel gäller sekretess mot enskilda och mot olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet men det stora flertalet bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen begränsar den räckvidd för vilka uppgifter som omfattas av sekretess inom den offentliga verksamheten. Konsekvensen av det är att en och samma uppgift kan omfattas av sekretess i ett sammanhang men sakna sekretesskydd i andra sammanhang. Ofta anges det uttryckligen inom vilken offentlig verksamhet en viss sekretessbestämmelse är tillämplig. Det är också vanligt att sekretess för en viss uppgift kan bli aktuell endast hos en eller flera uttryckligt angivna myndigheter eller i särskilt utpekade typer av ärenden. Under vissa förutsättningar kan sådan sekretess överföras från en myndighet till en annan eller från en verksamhet till en annan genom s.k. överföringssekretess.

Prop. 2008/09:150: I dessa paragrafer regleras vilka sekretessen gäller mot.

Paragraferna motsvarar 1 kap.2 och 3 §§sekretesslagen. ...

Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter

[K8]1 §  En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till.

Paragrafen motsvarar 1 kap 2 § och 3 § i sekretesslagen (1980:100)

Med enskild avses både fysisk och juridisk person.

Det finns ett antal sekretessbrytande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som gör det möjligt för myndigheter att i vissa fall lämna sekretessbelagda uppgifter till varandra, se 10 kap 2 § denna lag.

Sekretess inom en myndighet

[K8]2 §  Vad som föreskrivs om sekretess mot andra myndigheter i 1 § och vad som föreskrivs i andra bestämmelser i denna lag om uppgiftslämnande till andra myndigheter och överföring av sekretess mellan myndigheter, gäller också mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra.

Sekretess mot utländska myndigheter eller mellanfolkliga organisationer

[K8]3 §  En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om inte

 1. utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift i lag eller förordning, eller
 2. uppgiften i motsvarande fall skulle få lämnas ut till en svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller den mellanfolkliga organisationen.

9 kap. Förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift

[K9]1 §  Bestämmelser om förbud att röja eller utnyttja vissa uppgifter som sannolikt har en väsentlig inverkan på priset på finansiella instrument finns i

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, och
 2. lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. Lag (2016:1314).

[K9]2 §  Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

 1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
 2. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete,
 3. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
 4. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
 5. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,
 6. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,
 7. lagen (1998:620) om belastningsregister,
 8. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,
 9. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet,
 10. lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,
 11. lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land- rapporter på skatteområdet,
 12. lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder,
 13. brottsdatalagen (2018:1177),
 14. lagen (2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen, och
 15. lagen (2022:1682) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar. Lag (2023:298).

Prop. 2014/15:41: Lagen träder i kraft den 1 april 2015.

Prop. 2016/17:218: 10. lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen,

Prop. 2015/16:29: Lagen träder i kraft den 1 januari 2016. Se även avsnitt 9.

Prop. 2016/17:47: Den begränsning av användningen av erhållna upplysningar som följer av MCAA och DAC 4 får anses vara av tvingande natur och innebära ett förbud att använda upplysningarna på annat sätt än som avses i 7 § lagen om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet. Bestämmelsen i den paragrafen innefattar inte någon begränsning i enskildas rätt enligt tryckfrihetsförordningen att ta del av eller använda sig av allmänna ...

Prop. 2011/12:163: Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

Prop. 2021/22:127: Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

[K9]3 §  När det gäller tystnadsplikt beträffande företagshemligheter och tystnadsplikt för revisorer finns det föreskrifter som är tillämpliga utöver bestämmelserna om sekretess i denna lag.

10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess

Prop. 2013/14:110: Ändringarna består i namnbyten och har behandlats i avsnitt 6.2.

Bestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som myndigheter

Samtycke

[K10]1 §  Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det, följer av 12 kap. och gäller med de begränsningar som anges där.

Jfr 14 kap 4 § i sekretesslagen (1980:100)

I förarbetena till sekretesslagen sägs att ett samtycke inte behöver vara uttryckligt och att ett tyst, s.k. presumerat samtycke får godtas (prop. 1979/80:2 del A s. 331). (RÅ 1999 ref.38)

Nödvändigt utlämnande

[K10]2 §  Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet.

Paragrafen motsvarar 1 kap 5 § i sekretesslagen (1980:100).

Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och avsikten är inte att man av rena effektivitetsskäl ska tillämpa en sekretessbrytande bestämmelse (prop. 1979/80:2 del A s 465). (JO 1989/90 s 238, JO 1984/85 s. 265)

Vissa situationer då det är särskilt reglerat att myndigheter kan lämna uppgifter till andra myndigheter finns i den här lagen 10 kap 15 § - 28 §.

Teknisk bearbetning och teknisk lagring

[K10]2 a §  Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet som för den utlämnande myndighetens räkning har i uppdrag att endast tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgiften, om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut. Lag (2023:335).

Prop. 2022/23:97: Paragrafen, som är ny, innehåller en sekretessbrytande bestämmelse. Paragrafens rubrik har utformats efter synpunkter från Lagrådet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Innebörden av uttrycket teknisk bearbetning eller teknisk lagring är densamma som i 2 kap. 13 § första stycket tryckfrihetsförordningen (jfr <a href="https://lagen.nu/1949:105#K2P9S3" ...

Partsinsyn och förbehåll

[K10]3 §  Sekretess hindrar inte att en enskild eller en myndighet som är part i ett mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet och som på grund av sin partsställning har rätt till insyn i handläggningen, tar del av en handling eller annat material i målet eller ärendet. En sådan handling eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda.

[S2]Sekretess hindrar aldrig att en part i ett mål eller ärende tar del av en dom eller ett beslut i målet eller ärendet. Inte heller innebär sekretess någon begränsning i en parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla omständigheter som läggs till grund för avgörande i ett mål eller ärende.

[S3]Om det i lag finns bestämmelser som avviker från första eller andra stycket gäller de bestämmelserna. Lag (2014:259).

Paragrafen motsvarar 14 kap 5 § i sekretesslagen (1980:100).

Bestämmelsen tar primärt sikte på pågående ärenden men rätt till partsinsyn kan föreligga även sedan ett ärende avslutats. (RÅ 1995 ref 28, JO 1995/96 s 29)

Prop. 2013/14:157: Sekretess hindrar inte att en enskild eller en myndighet som är part i ett mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet och som på grund av sin partsställning har rätt till insyn i handläggningen, tar del av en handling eller annat material i målet eller ärendet. En sådan handling eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I sådana ...

 • HFD 2018:28:Fråga om omfattningen av en förvaltningsdomstols
 • HFD 2014 not 44:Sekretessprövning skulle göras med utgångspunkt i aktuella förhållanden och inte grundas på bestämmelserna om partsinsyn, trots att klaganden varit part i avslutade mål som omfattades av begäran om utlämnande av handlingar och handlingar utlämnats i dessa mål
 • RH 2010:28:Sekretess. Tingsrätten har till part lämnat ut processmaterial med förbehåll enligt offentlighets- och sekretesslagen. Hovrätten har ansett att det, i likhet med vad som gällde under sekretesslagens tid, i en sådan situation inte är möjligt att förordna om förbehåll och upphävt förordnandet.
 • PMÖD 2016:1:I ett mål om undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) (s.k. gryningsräd) begärde klaganden, med hänvisning till sin rätt till partsinsyn, att vissa handlingar som Konkurrensverket hade gett in i målet skulle lämnas ut. Konkurrensverket motsatte sig begäran på den grunden att handlingarna omfattades av utredningssekretess enligt 17 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Eftersom målet handlades enligt bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden var den sk. kollisionsregeln i 10 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen tillämplig. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att handlingarna inte skulle lämnas ut till klaganden eftersom det var ett allmänt intresse av samhällelig vikt att skydda uppgifter i den pågående utredningen. Däremot hade klaganden rätt att få upplysning om innehållet i handlingarna i den utsträckning som behövdes för att kunna tillvarata sin rätt i ärendet.
 • HFD 2013 not 62:Promemoria som tillkommit för måls föredragning ansågs inte utgöra allmän handling
 • NJA 2021 s. 722:Ett beslut om förbehåll vid tillämpning av rätten till partsinsyn enligt rättegångsbalken får inte överklagas särskilt, utan endast i samband med dom eller slutligt beslut i målet.

[K10]3 a §  När en misstänkt och försvararen enligt 23 kap. 18 a § första stycket rättegångsbalken har underrättats om rätten att ta del av det som har förekommit vid en förundersökning, gäller begränsningarna enligt 3 § första stycket i fråga om rätten att ta del av en handling eller något annat material endast om

 1. det är fråga om en uppgift som inte har betydelse för beslutet i åtalsfrågan, och
 2. det står klart att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför den misstänktes intresse av att ta del av uppgiften.

[S2]Första stycket gäller även efter beslut om åtal och fram till dess att åtalet slutligt har prövats, eller saken slutligt har avgjorts på annat sätt. Lag (2017:178).

[K10]4 §  När en domstol eller någon annan myndighet enligt 3 eller 3 a § lämnar en sekretessbelagd uppgift till en enskild part, en misstänkt, en ställföreträdare, ett ombud, en försvarare eller ett biträde får myndigheten göra ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja uppgiften. Förbehållet får inte innebära ett förbud mot att utnyttja uppgiften i målet eller ärendet eller mot att lämna en muntlig upplysning till en part, en misstänkt, en ställföreträdare, ett ombud, en försvarare eller ett biträde.

[S2]Ett förbehåll som görs enligt 6 kap. 1 § eller 23 kap. 21 a §rättegångsbalken får inte innebära ett förbud för parten eller den misstänkte att själv ta del av materialet. Det får inte heller innebära att den misstänkte eller försvararen nekas sin rätt enligt 23 kap. 21 a § första stycket rättegångsbalken att få en kopia av protokoll eller anteckningar från förundersökningen.

[S3]Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som avses i första och andra styckena inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap.1 och 7 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 10 §§yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919).

Prop. 2017/18:260: Förbehållet får inte innebära ett förbud mot att utnyttja uppgiften i målet eller ärendet eller mot att lämna en muntlig upplysning till en part, en misstänkt, en ställföreträdare, ett ombud, en försvarare eller ett biträde.

Ett förbehåll som görs enligt 6 kap. 1 § eller 23 kap. 21 a §rättegångsbalken ...

 • RH 2010:28:Sekretess. Tingsrätten har till part lämnat ut processmaterial med förbehåll enligt offentlighets- och sekretesslagen. Hovrätten har ansett att det, i likhet med vad som gällde under sekretesslagens tid, i en sådan situation inte är möjligt att förordna om förbehåll och upphävt förordnandet.
 • NJA 2021 s. 722:Ett beslut om förbehåll vid tillämpning av rätten till partsinsyn enligt rättegångsbalken får inte överklagas särskilt, utan endast i samband med dom eller slutligt beslut i målet.

[K10]4 a §  Sekretess hindrar inte att en tilltalad i ett mål, som slutligt har avgjorts, tar del av uppgifter i den förundersökning som har föregått avgörandet eller av annan uppgift som har tillförts målet och som har haft betydelse för beslutet i åtalsfrågan eller för avgörandet av målet i sak. Samma sak gäller för uppgifter som inte har haft någon sådan betydelse, om det inte av hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att den sekretessbelagda uppgiften inte röjs, och det står klart att det intresset har företräde framför den enskildes intresse av att ta del av uppgiften.

[S2]Sekretess hindrar inte heller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket, att den som har godkänt ett strafföreläggande eller ett föreläggande av en ordningsbot tar del av uppgifter i en sådan brottsutredning som har utförts enligt bestämmelserna i 23 kap.rättegångsbalken och som har föregått föreläggandet.

[S3]När en domstol eller någon annan myndighet lämnar en sekretessbelagd uppgift till en enskild enligt första eller andra stycket, får myndigheten göra ett förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja den.

[S4]Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i tredje stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap.1 och 7 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 10 §§yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919).

Prop. 2017/18:260: står klart att det intresset har företräde framför den enskildes intresse av att ta del av uppgiften.

Sekretess hindrar inte heller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket, att den som har godkänt ett strafföreläggande eller ett föreläggande av en ordningsbot tar del av uppgifter i en sådan brottsutredning som har utförts enligt bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken och som har föregått ...

Miljöinformation

[K10]5 §  Om en sekretessreglerad uppgift utgör sådan miljöinformation som avses i 2 § lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ, gäller inte sekretessen om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

[S2]Sekretessen enligt 19-40 kap. gäller inte för uppgift om utsläpp i miljön.

Geografisk miljöinformation

[K10]5 a §  Annan sekretess än den som följer av 15 kap. samt 18 kap.1-3, 8, 11 och 13 §§ hindrar inte att en uppgift som utgör metadata om geografisk miljöinformation eller informationshanteringstjänster enligt 6 § lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation görs tillgänglig genom en sådan informationshanteringstjänst som avses i 11 § samma lag och som tillhandahålls av en myndighet.

[S2]Sekretess hindrar vidare inte att en uppgift som utgör geografisk miljöinformation eller metadata som avses i första stycket görs tillgänglig genom en sådan informationshanteringstjänst som avses i 11 eller 12 § lagen om geografisk miljöinformation och som tillhandahålls av en myndighet, om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

[S3]Sekretessen enligt 19-40 kap. gäller inte för uppgift om utsläpp i miljön. Lag (2010:1768).

Prop. 2009/10:224: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 13.1 första stycket och 13.2 i direktivet.

Av första stycket framgår att annan sekretess än som följer av 15 kap. samt 18 kap. 1–3, 8, 11 och 13 §§ inte hindrar att metadata om geografisk miljöinformation eller informationshanteringstjänster görs tillgängliga genom en sådan informationshanteringstjänst som avses i 11 § lagen om geografisk miljöinformation och som tillhandahålls av en myndighet. Det är således fråga om en informationshanteringstjänst ...

[K10]5 b §  Sekretess enligt 19-40 kap. hindrar inte att en myndighet fullgör sådant samarbete om geografisk miljöinformation, informationshanteringstjänster och metadata som sker med stöd av föreskrifter i en förordning som har meddelats i anslutning till lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation. Lag (2010:1768).

Prop. 2009/10:224: Paragrafen är ny och motsvarar artikel 17.7 i direktivet.

I paragrafen anges att sekretess enligt 19–40 kap. offentlighets- och sekretesslagen inte hindrar att en myndighet fullgör ett sådant samarbete om geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster som sker med stöd av föreskrifter i en förordning som har meddelats i anslutning till lagen om geografisk miljöinformation. Med formuleringen ...

Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

[K10]5 c §  Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller en myndighet enligt 4 a kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag (2022:1538).

Regeringens allmänna dispensbefogenheter

[K10]6 §  Regeringen får för ett särskilt fall besluta att en sekretessbelagd uppgift i ett regeringsärende får lämnas ut. Regeringen får även i övrigt för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretess, om det är motiverat av synnerliga skäl.

[K10]7 §  Regeringen får förena sådana beslut som avses i 6 § andra meningen med villkor att förbehåll som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den ska göras vid utlämnande av uppgiften.

[S2]Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som avses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap.1 och 7 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 10 §§yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919).

Prop. 2017/18:260: Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som avses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

I paragrafen regleras möjligheten för regeringen ...

Riksdagens dispensbefogenheter

[K10]8 §  Den befogenhet att för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretess som regeringen har enligt bestämmelser i denna lag ska, när det gäller uppgift hos riksdagen eller myndigheter under denna, i stället tillkomma riksdagen. När det gäller uppgift hos myndighet under riksdagen har det utskott som bereder ärenden som rör myndigheten denna befogenhet.

[S2]Även i andra fall än som avses i första stycket får riksdagen besluta om undantag från sekretess för uppgift hos riksdagen.

[K10]9 §  Riksdagen får förena sådana beslut som anges i 8 § första stycket med villkor att förbehåll som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den ska göras vid utlämnande av uppgiften.

[S2]Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som avses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap.1 och 7 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 10 §§yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919).

Prop. 2017/18:260: Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som avses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

I paragrafen regleras möjligheten för riksdagen ...

Bestämmelser som gäller till förmån för enskilda

Tillvaratagande av sin rätt vid misstanke om brott m.m.

[K10]10 §  Sekretess hindrar inte att den som är knuten till en myndighet på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket och som är misstänkt för brott eller mot vilken rättegång eller annat jämförbart rättsligt förfarande har inletts, lämnar uppgift till sitt ombud eller biträde i saken eller till någon annan enskild, om det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

[S2]Sekretess hindrar inte att uppgift i ett ärende hos domstol eller i ett beslut i ett sådant ärende lämnas till ett offentligt ombud enligt rättegångsbalken eller till ett integritetsskyddsombud enligt lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol. Lag (2009:1020).

Fackliga företrädare, m.m.

[K10]11 §  Sekretessen enligt 19 kap.1-6, 9 och 10 §§, 28 kap.4, 11 och 13-15 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2-5, 12 och 16- 18 §§ samt 39 kap.1-5 b §§ hindrar inte att en myndighet fullgör vad som i lag är föreskrivet om skyldighet att lämna information till företrädare för arbetstagarorganisation eller till skyddsombud eller studerandeskyddsombud.

[S2]Sekretessen enligt första stycket hindrar inte heller att en myndighet lämnar

 1. sådan information till en ledamot i skyddskommitté som behövs för hans eller hennes uppdrag, eller
 2. sådan information till en deltagare i en särskilt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe som behövs för verksamheten. Lag (2010:85).

Prop. 2009/10:56: Bakgrunden till och skälen för ändringen har behandlats i avsnitt 7.6 och 8.5.

Ändringen i första stycket innebär att sekretess enligt 39 kap. 5 a och 5 b §§ inte hindrar en myndighet från att fullgöra sådan informationsskyldighet som anges i paragrafen.

Ändringen görs i enlighet med de synpunkter ...

[K10]12 §  För den som får ta emot en uppgift med stöd av 11 § och som är knuten till myndigheten på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket gäller samma förbud att lämna ut eller utnyttja uppgiften som hos myndigheten.

[S2]En företrädare för en arbetstagarorganisation får trots förbudet lämna uppgiften vidare till en ledamot i organisationens styrelse. Även sådana skyddsombud, skyddskommittéledamöter och deltagare i särskilt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som utsetts av sådan lokal arbetstagarorganisation som avses i 6 kap.2 och 8 §§arbetsmiljölagen (1977:1160), får lämna uppgiften vidare till en ledamot i organisationens styrelse eller till en sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en central arbetstagarorganisation som den lokala organisationen hör till. Rätten att lämna en uppgift vidare gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om förbudet. I sådant fall gäller förbudet också för mottagaren.

[S3]Även om det är förbjudet enligt denna lag att lämna ut eller utnyttja en uppgift, får företrädare för arbetstagarorganisation, skyddsombud, studerandeskyddsombud, ledamot av skyddskommitté eller den som deltar i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe utnyttja uppgiften för sitt uppdrag. Han eller hon får dock inte röja uppgiften för någon annan. Lag (2009:871).

[K10]13 §  När en myndighet med stöd av 11 § lämnar en uppgift till någon som inte är knuten till myndigheten på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket, får myndigheten göra ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja uppgiften. Om ett sådant förbehåll har gjorts ska det som föreskrivs i 12 § andra och tredje styckena om förbud att lämna ut eller utnyttja uppgiften gälla i fråga om förbehållet.

[S2]Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap.1 och 7 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 10 §§yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919).

Prop. 2017/18:260: Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

I paragrafen regleras möjligheten för en ...

Utlämnande av uppgift med förbehåll

[K10]14 §  Om en myndighet finner att sådan risk för skada, men eller annan olägenhet som enligt en bestämmelse om sekretess hindrar att en uppgift lämnas till en enskild kan undanröjas genom ett förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas till den enskilde.

[S2]Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap.1 och 7 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 10 §§yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919).

Paragrafen motsvarar 14 kap 9 § i sekretesslagen (1980:100).

Förbehåll om sekretess kan enbart gälla för fysisk person, aldrig för en juridisk person. Förbehåll kan enbart användas för uppgifter som omfattas av en bestämmelse som innehåller ett skaderekvisit. Brott mot förbehåll är straffbelagt i 20 kap 3 § brottsbalken. Meddelarfrihet gäller inte för den som fått del av uppgifterna med stöd av ett förbehåll, se 13 kap 5 § denna lag. (NJA 2002 s. 433)

Prop. 2017/18:260: Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket.

I paragrafen regleras möjligheten för en ...

 • RÅ 2010:59:Vissa handlingar med uppgifter om Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet avseende ärenden med anknytning till dåvarande Tyska Demokratiska Republiken (DDR) har lämnats ut med förbehåll om bl.a. tystnadsplikt till en professor som leder ett forskningsprojekt för vilket uppgifterna är av betydelse.
 • HFD 2012 not 68:Ansökan om att bli befriad från förbehåll som bestämts vid utlämnande av allmänna handlingar (avslag) / Ansökan om att bli befriad från förbehåll som bestämts vid utlämnande av allmänna handlingar (resningsärende, avslag)

Bestämmelser som gäller till förmån för myndigheter

Riksdagen och regeringen

Omprövning och överprövning

[K10]16 §  Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för omprövning eller överprövning av beslut eller åtgärd av den myndighet hos vilken uppgiften förekommer. Lag (2017:1076).

Tillsyn eller revision

[K10]17 §  Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekommer.

Vissa rättsliga förfaranden

[K10]18 §  Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för förundersökning, rättegång, ärende om disciplinansvar eller skiljande från anställning eller annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten mot någon rörande hans eller hennes deltagande i verksamheten vid den myndighet där uppgiften förekommer.

Förebyggande av brott

[K10]18 a §  Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som rör en enskild som inte fyllt tjugoett år lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, om

 1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet,
 2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra det, och
 3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den unge eller av andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.

[S2]En uppgift som angår misstanke om ett begånget brott får dock lämnas endast under de förutsättningar som i övrigt anges i denna lag. Lag (2020:575).

Prop. 2019/20:123: Paragrafen innebär att det under vissa förutsättningar är möjligt för myndigheterna inom socialtjänsten att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § OSL till Polismyndigheten i syfte att förebygga att brott begås av personer som inte har fyllt 21 år.

Prop. 2011/12:171: Paragrafen, som är ny, innehåller en sekretessbrytande bestämmelse som innebär att personal inom socialtjänsten under vissa förutsättningar får lämna uppgifter om unga till polisen i brottsförebyggande syfte. Uppgiftsutlämnande får ske både på eget initiativ och på begäran av polis. Frågan har behandlats i avsnitt 6.2.

Förutsättningarna för uppgiftsutlämnande regleras i första stycket. Där framgår ...

[K10]18 b §  Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som rör en enskild lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, om

 1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den enskilde kommer att begå
  1. brott enligt 4-10 §§terroristbrottslagen (2022:666), eller
  2. försök, förberedelse eller stämpling till terroristbrott enligt 4 § samma lag,
 2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra det, och
 3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den enskilde eller av andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.

[S2]En uppgift som angår misstanke om ett begånget brott får dock lämnas endast under de förutsättningar som i övrigt anges i denna lag. Lag (2022:678).

Prop. 2021/22:133: Paragrafen innebär att det under vissa förutsättningar är möjligt för myndigheterna inom socialtjänsten att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i syfte att förebygga viss terroristbrottslighet. Övervägandena finns i avsnitt 18.

[K10]18 c §  Sekretessen enligt 25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som rör en enskild eller en närstående till den enskilde lämnas till Polismyndigheten, om

 1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den enskilde mot den närstående kommer att begå ett sådant brott som avses i 3, 4 eller 6 kap.brottsbalken för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,
 2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra brottet, och
 3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den enskilde eller för den närstående, eller av andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.

[S2]En uppgift som angår misstanke om ett begånget brott får dock lämnas endast under de förutsättningar som i övrigt anges i denna lag. Lag (2021:646).

Prop. 2020/21:163: 1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den enskilde mot den närstående kommer att begå ett sådant brott som avses i 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,

Förhindrande eller avbrytande av vissa brott

[K10]19 §  Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3-5 §§ och 26 kap. 1 §, 1 a § andra stycket, 3, 4 och 6 §§ hindrar inte att en uppgift lämnas till Polismyndigheten eller någon annan myndighet som ska ingripa mot brott, om uppgiften behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i

 1. 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
 2. 13 kap.2 eller 3 §luftfartslagen (2010:500),
 3. 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
 4. 20 kap.4 eller 5 §sjölagen (1994:1009),
 5. 7 kap. 2, 3 eller 4 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367), eller
 6. 8 kap. 2, 3 eller 4 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem. Lag (2022:916).

Omedelbart polisiärt ingripande mot unga

[K10]20 §  Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som behövs för ett omedelbart polisiärt ingripande lämnas till Polismyndigheten när någon som kan antas vara under arton år påträffas av personal inom socialtjänsten

 1. under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling, eller
 2. om den unge påträffas när han eller hon begår brott. Lag (2014:633).

Ingripande av djurskyddsskäl

[K10]20 a §  Sekretessen enligt 25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift om ett djur som är nödvändig för ett ingripande av en kontrollmyndighet för djurskydd eller Polismyndigheten lämnas till dessa myndigheter om personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten påträffar ett djur som

 1. tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller
 2. uppenbart uppvisar symtom på sjukdom eller är allvarligt skadat.

[S2]En uppgift enligt första stycket får lämnas endast om det bedöms att bristen inte kan åtgärdas i samråd med den som håller djuret. Lag (2018:1194).

Misstankar om vissa begångna brott mot unga

[K10]21 §  Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3- 5 §§, 26 kap. 1 §, 1 a § andra stycket, 3, 4 och 6 §§ samt 33 kap.2 och 4 a §§ hindrar inte att en uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller Polismyndigheten, om uppgiften angår misstanke om brott som riktats mot någon som inte har fyllt arton år och det är fråga om brott som avses i

 1. 3, 4 eller 6 kap.brottsbalken, eller
 2. lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. Lag (2022:916).

Paragrafen motsvarar 14 kap 2 § i sekretesslagen (1980:100).

Det finns inga krav på någon viss grad av misstanke, utan det är respektive myndighet som avgör om en uppgift har sådan karaktär att den bör lämnas. Myndigheterna bör vid bedömningen väga in sådana omständigheter som hur svårt brottet är och misstankarnas styrka.

[K10]22 §  Sekretess enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller Polismyndigheten, om uppgiften angår misstanke om brott som innefattar överlåtelse eller anskaffning till någon som inte har fyllt arton år och brottet avser

 1. överlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen (1968:64),
 2. överlåtelse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, eller
 3. icke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622). Lag (2017:1076).

Misstankar om begången terroristbrottslighet

[K10]22 a §  Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, om uppgiften angår misstanke om

 1. ett begånget brott enligt någon av 4-10 §§terroristbrottslagen (2022:666), eller
 2. ett begånget försök eller en begången förberedelse eller stämpling till terroristbrott enligt 4 § samma lag. Lag (2022:678).

Prop. 2021/22:133: Paragrafen innebär att det under vissa förutsättningar är möjligt för myndigheterna inom socialtjänsten att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess enligt 26 kap. 1 § och som angår misstanke om viss begången terroristbrottslighet till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Övervägandena finns i avsnitt 18.

Misstankar om begångna brott i övrigt

[K10]23 §  Om inte annat följer av 19-22 §§ får en uppgift som angår misstanke om ett begånget brott och som är sekretessbelagd enligt 24 kap.2 a eller 8 §, 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket eller 3-8 §§, 26 kap. 1 §, 1 a § andra stycket eller 2-6 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2 eller 12 §, 33 kap.2 eller 4 a §, 36 kap. 3 § eller 40 kap.2 eller 5 § lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet endast om misstanken angår

 1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,
 2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, eller
 3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168). Lag (2022:1495).

Paragrafen motsvarar 14 kap 2 § i sekretesslagen (1980:100).

Det finns inga krav på någon viss grad av misstanke, utan det är respektive myndighet som avgör om en uppgift har sådan karaktär att den bör lämnas. Myndigheterna bör vid bedömningen väga in sådana omständigheter som hur svårt brottet är och misstankarnas styrka.

Prop. 2012/13:163: Paragrafen innehåller en s.k. sekretessbrytande bestämmelse som avser uppgiftslämnande vid misstankar om begångna brott.

Prop. 2011/12:55: I paragrafen finns bestämmelser om brytande av sekretess vid misstanke om vissa brott. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.

Ändringen innebär att en myndighet som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst inte längre med stöd av denna bestämmelse får lämna ut uppgifter om meddelanden som angår misstanke om brott till de brottsbekämpande myndigheterna. ...

Prop. 2021/22:259: 2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, eller

3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168).

Paragrafen innehåller sekretessbrytande bestämmelser som gör det ...

[K10]24 §  Sekretess som följer av andra sekretessbestämmelser än dem som anges i 19-23 §§, 25 kap. 2 § första stycket och 26 kap. 1 a § första stycket hindrar inte att en uppgift som angår misstanke om ett begånget brott lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan antas föranleda någon annan påföljd än böter. Lag (2022:916).

 • HFD 2023:5:Vid tillämpning av en sekretessbrytande bestämmelse har en kommunal nämnd som utövar tillsyns- och kontrollverksamhet på miljö- och hälsoskyddsområdet inte ansetts vara en myndighet som har till uppgift att ingripa mot brott.

Yttrande av sakkunnig

[K10]25 §  Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas i ett muntligt eller skriftligt yttrande av en sakkunnig till en domstol eller myndighet som bedriver förundersökning i brottmål.

Delgivning

[K10]26 §  Sekretess hindrar inte att en uppgift om en enskilds adress, telefonnummer och arbetsplats eller uppgift i form av fotografisk bild av en enskild lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för delgivning enligt delgivningslagen (2010:1932) eller för bistånd med sådan delgivning.

[S2]Om den enskilde hos en myndighet som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst har begärt att abonnemanget ska hållas hemligt och om uppgiften är sekretessbelagd enligt 29 kap. 3 §, får den lämnas ut endast om den myndighet som begär uppgiften finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl. Lag (2013:878).

Prop. 2009/10:237: Paragrafen innehåller en sekretessbrytande bestämmelse för uppgifter som behövs hos myndighet för delgivning. Ändringen innebär att paragrafen hänvisar till den nya delgivningslagen.

Prop. 2011/12:55: I paragrafen finns bestämmelser om brytande av sekretess om en viss uppgift behövs för delgivning.

Televerksamhet i andra stycket har bytts ut mot tillhandahållande av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst. Begreppen är desamma som i lagen om elektronisk kommunikation och är avsedda att ha samma innebörd här.

Generalklausul

[K10]27 §  Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15-26 §§ får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

[S2]Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 24 kap.2 a och 8 §§, 25 kap.1-8 §§, 26 kap.1-6 §§, 29 kap.1 och 2 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2 och 12 §§, 33 kap.2 och 4 a §§, 36 kap. 3 § samt 40 kap.2 och 5 §§.

[S3]Första stycket gäller inte heller om utlämnandet strider mot lag eller förordning. Lag (2021:644).

Paragrafen motsvarar 14 kap 2 § i sekretesslagen (1980:100).

Bestämmelsen är avsedd för situationer där ett starkt informationsbehov uppstår, exempelvis i en tillsynsverksamhet, i en verksamhet där sekretess gäller med hänsyn till skyddet för ekonomiska förhållanden eller i nedlagda förundersökningar. Förhållanden som kan anses som ett allmänintresse är t.ex. sådana som rör människors hälsa och miljö eller allvarliga missförhållanden inom förvaltning och rättsväsende.

Det krävs starka skäl för att en uppgift som sekretess gäller för ska kunna lämnas ut till en enskild på grund av ett allmänintresse. Det ska med andra ord vara uppenbart att intresset av insyn har företräde framför intresset av sekretess för att ett utlämnande av uppgiften skall kunna ske.

Den prövningen bör göras av myndigheten och inte av en enskild offentliganställd i annat fall än om han eller hon enligt arbetsordning eller dylikt är den som beslutar i sådana fall på myndighetens vägnar.

Prop. 2012/13:163: Paragrafen innehåller i första stycket den s.k. generalklausulen. Enligt den bestämmelsen hindrar sekretess inte att en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och undantag från sekretess

[K10]28 §  Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.

[S2]Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser i avdelning IV-VI.

11 kap. Överföring av sekretess

Bestämmelser om överföring av sekretess

Tillsyn och revision

[K11]1 §  Får en myndighet i verksamhet som avser tillsyn eller revision, från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

[S2]Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

Disciplinansvar m.m.

[K11]2 §  Får en myndighet i sin förvaltande verksamhet i ärende om disciplinansvar eller skiljande från anställning eller i annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

[S2]Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

Forskningsverksamhet

[K11]3 §  Får en myndighet i sin forskningsverksamhet från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

[S2]Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

[K11]3 a §  Får den nämnd som avses i 7 § lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning i sin verksamhet enligt den lagen från en forskningshuvudman en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos nämnden.

[S2]Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos nämnden. Lag (2019:506).

Direktåtkomst

[K11]4 §  Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling och en uppgift i denna upptagning är sekretessreglerad, blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos den mottagande myndigheten.

[S2]Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

Teknisk bearbetning och lagring

[K11]4 a §  Får en myndighet i verksamhet för enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring för en annan myndighets räkning en uppgift som hos den senare myndigheten är sekretessreglerad av hänsyn till ett allmänt intresse, blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos den mottagande myndigheten. Lag (2017:1077).

Prop. 2016/17:198: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 6.2.

I paragrafen anges att när en myndighet i sin verksamhet för enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring för en annan myndighets räkning får en uppgift som hos den senare myndigheten är sekretessreglerad av hänsyn till ett allmänt intresse, ska sekretessbestämmelsen även tillämpas hos den mottagande myndigheten. Sekretessbestämmelser till skydd för ...

Fackliga förhandlingar m.m.

[K11]5 §  Får en myndighet i verksamhet som avser sådan förhandling med en arbetstagarorganisation som avses i 19 kap. 6 § andra stycket från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

[S2]Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

Arkivmyndigheter

[K11]6 §  Får en arkivmyndighet för arkivering från en annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad där, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos arkivmyndigheten.

Enskilda organ som förvarar allmänna handlingar

[K11]7 §  Får ett enskilt organ för förvaring enligt lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring en allmän handling som innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos det enskilda organet.

[S2]Får Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring en allmän handling enligt lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. som innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar. Lag (2015:603).

Konkurrens mellan primära och sekundära sekretessbestämmelser

[K11]8 §  De sekretessbestämmelser som avses i 17 §§ ska, med undantag från vad som anges i 7 kap. 3 §, inte tillämpas på en uppgift när det finns en annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap.1, 3, 3 a, 5 och 7 §§ till skydd för samma intresse som är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten. Lag (2018:691).

Ytterligare bestämmelser om överföring av sekretess

[K11]9 §  Ytterligare bestämmelser om överföring av sekretess finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser i avdelning IV-VI.

12 kap. Sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m.

Sekretess i förhållande till den enskilde själv

[K12]1 §  Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inte annat anges i denna lag.

Paragrafen motsvarar 14 kap 4 § i sekretesslagen (1980:100).

Med enskild menas såväl enskild fysisk person som enskild juridisk person.

God man som förordnats enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken för att bevaka huvudmannens rätt och förvalta hans egendom har ansetts ha rätt att med stöd av denna bestämmelse få ut kopior av handlingar som rör huvudmannen, då huvudmannen inte ansetts kunna framföra sin begäran själv. (1999 ref 38)

[K12]2 §  En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges i denna lag.

[S2]Om en enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd till skydd för honom eller henne lämnas till en annan enskild endast under förutsättning att myndigheten gör ett förbehåll som inskränker den enskilde mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas ut.

[S3]Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i andra stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap.1 och 7 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 10 §§yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919).

Prop. 2017/18:260: Om en enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd till skydd för honom eller henne lämnas till en annan enskild endast under förutsättning att myndigheten gör ett förbehåll som inskränker den enskilde mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas ut.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i andra stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra ...

Sekretess i förhållande till vårdnadshavare

[K12]3 §  Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är underårig, även i förhållande till dennes vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter, såvida inte 1. det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren, eller

 1. det annars anges i denna lag.

[S2]Om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren förfogar denne enligt 2 § ensam eller, beroende på den underåriges ålder och mognad, tillsammans med den underårige över sekretessen till skydd för den underårige.

13 kap. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

Meddelafrihet ger offentliganställda tjänstemän en generell möjlighet till undantag från tystnadsplikten – men inte handlingssekretessen – gentemot den som kan offentliggöra uppgifterna i medier.

Bestämmelser i tryckfrihetsförordningen om efterforskningsförbud syftar till ett ge offentliganställda en möjlighet att, i publiceringssyfte, lämna ut uppgifter om sin arbetsplats utan att riskera reprissalier från sin arbetsgivare.

Vissa tystnadsplikter som gäller viktiga allmänna intressen har dock tillåtits inskränka meddelarfriheten. I slutet av varje kapitel i offentlighets- och sekretesslagen anges för vilka paragrafer meddelarfrihet inte gäller och i 44 kap den här lagen anges generella undantag för viss typ av uppgifter som inte heller omfattas av meddelarfrihet.

[K13]1 §  Av 1 kap.1, 2 och 7 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 10 §§yttrandefrihetsgrundlagen framgår att var och en har rätt att meddela och offentliggöra uppgifter i vilket ämne som helst i tryckt eller därmed jämställd skrift eller i program, film, tekniska upptagningar eller därmed jämställt medium. Lag (2018:1919).

Paragrafen motsvarar 16 kap 1 § i sekretesslagen (1980:100).

Paragrafen reglerar meddelarfrihet och innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter.

Prop. 2017/18:260: Paragrafen innehåller en hänvisning till bestämmelserna om rätten att meddela och offentliggöra uppgifter i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Ändringarna innebär att termen radioprogram ersätts med program samt att ...

Prop. 2008/09:150: Paragrafen innehåller en hänvisning till grundlagsregleringen i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

Paragrafen behandlas i avsnitt 9.8.

[K13]2 §  I förhållandet mellan å ena sidan ett sådant organ som avses i 2 kap. 4 §, beträffande den verksamhet som anges i bilagan till denna lag, eller ett sådant organ som avses i 2 kap. 3 §, och å andra sidan organets anställda eller uppdragstagare enligt 2 kap. 1 §, gäller vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om

 1. rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande,
 2. förbud mot att ingripa mot bruk eller missbruk av tryckfriheten eller yttrandefriheten eller medverkan till sådant bruk eller missbruk, och
 3. förbud mot att efterforska upphovsman, meddelare, den som har utgett eller avsett att utge en framställning i tryckt skrift, den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning och den som har framträtt i en sådan framställning.

[S2]Vad som föreskrivs i första stycket om anställda och uppdragstagare gäller inte verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i organet.

[S3]I 14 kap. 1 § finns bestämmelser om ansvar för vissa överträdelser av förbuden i första stycket 2 och 3.Lag (2010:1348).

Prop. 2009/10:81: Paragrafen innehåller regler om meddelarfrihet samt efterforsknings- och repressalieförbud så vitt avser anställda och uppdragstagare i kommunala bolag och sådana organ som anges i bilagan till lagen. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Prop. 2008/09:150: I första stycket regleras den meddelarfrihet och det meddelarskydd som anställda och uppdragstagare hos sådana organ som avses i 2 kap. 3 § har i sådan verksamhet som anges där.

[K13]3 §  Av 7 kap.10, 1218 §§ och 22 § första stycket 1 och andra styckettryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 §första stycket 1 och andra stycketyttrandefrihetsgrundlagen framgår att det i vissa fall inte är tillåtet att meddela och offentliggöra uppgifter när detta utgör vissa brott mot rikets säkerhet eller vissa andra brott riktade mot staten.

[S2]Av 7 kap. 20 § 3 tryckfrihetsförordningen och 5 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det, när riket är i krig eller omedelbar krigsfara, inte är tillåtet att offentliggöra uppgift om förhållanden vilkas röjande enligt lag innefattar annat brott mot rikets säkerhet än som anges i 7 kap.219 §§tryckfrihetsförordningen. Lag (2018:1919).

Prop. 2017/18:260: Av 7 kap. 20 § 3 tryckfrihetsförordningen och 5 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det, när riket är i krig eller omedelbar krigsfara, inte är tillåtet att offentliggöra uppgift om förhållanden vilkas röjande enligt lag innefattar annat brott mot rikets säkerhet än som anges i 7 kap. 2–19 §§ tryckfrihetsförordningen. ...

[K13]4 §  Av 7 kap. 20 § 1 och 22 § första stycket 2 och andra styckettryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 §första stycket 2 och andra stycketyttrandefrihetsgrundlagen följer att det inte är tillåtet att med stöd av rätten att meddela och offentliggöra uppgifter oriktigt lämna ut eller offentliggöra en allmän handling som inte är tillgänglig för alla eller att tillhandahålla en sådan handling i strid med ett förbehåll som en myndighet har gjort vid handlingens utlämnande, när gärningen är uppsåtlig. Lag (2018:1919).

Prop. 2017/18:260: I paragrafen finns en hänvisning till vissa inskränkningar i rätten att meddela och offentliggöra uppgifter som framgår av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Ändringen innebär att hänvisningen till bestämmelser om ...

[K13]5 §  Av 7 kap. 20 § 2 och 22 § första stycket 3 och andra styckettryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 §första stycket 3 och andra stycketyttrandefrihetsgrundlagen framgår att det inte är tillåtet att med stöd av rätten att meddela och offentliggöra uppgifter uppsåtligen åsidosätta en tystnadsplikt i de fall som anges i denna lag.

[S2]En tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som avses i 10 kap. 4 § första stycket, 4 a § tredje stycket, 7 § första stycket, 9 § första stycket, 13 § första stycket, 14 § första stycket eller 12 kap. 2 § andra stycket denna lag, inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

[S3]Ytterligare bestämmelser om att tystnadsplikt som följer av vissa sekretessbestämmelser eller av gjorda förbehåll inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser och bestämmelser om förbehåll i avdelning IV–VI. Bestämmelser om att tystnadsplikt som följer av bestämmelser i andra författningar än denna lag inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter finns i avdelning VII. Lag (2018:1919).

Prop. 2017/18:260: och offentliggöra uppgifter uppsåtligen åsidosätta en tystnadsplikt i de fall som anges i denna lag.

En tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som avses i 10 kap. 4 § första stycket, 4 a § tredje stycket, 7 § första stycket, 9 § första stycket, 13 § första stycket, 14 § första stycket eller 12 kap. 2 § andra stycket denna lag, inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

Ytterligare bestämmelser om att tystnadsplikt som följer av vissa sekretessbestämmelser ...

Prop. 2008/09:150: I första stycket görs en hänvisning till de lagrum i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen med stöd av vilka det i offentlighets- och sekretesslagen har intagits bestämmelser om att vissa tystnadsplikter som följer av dels bestämmelser i offentlighets- ...

14 kap. Ansvar

[K14]1 §  Den som uppsåtligen ingriper i strid med 13 kap. 2 § första stycket 2 döms, om åtgärden utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd, till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som uppsåtligen efterforskar i strid med 13 kap. 2 § första stycket 3.Lag (2010:1348).

Paragrafen motsvarar 1 kap 13 § i sekretesslagen (1980:100).

Den som röjer en uppgift som han är skyldig att hemlighålla enligt lag eller annan författning, eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller som olovligen utnyttjar en sådan hemlig uppgift, ska enligt 20 kap. 3 § brottsbalken dömas för brott mot tystnadsplikt. Den som av oaktsamhet begår gärningen skall dömas till böter. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

[K14]2 §  I brottsbalken finns bestämmelser om ansvar för den som bryter mot förbud enligt denna lag att röja eller utnyttja uppgift och för den som bryter mot förbehåll som har gjorts med stöd av lagen vid utlämnande av uppgift.

[S2]Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska dock inte följa om någon, vars anställning hos en myndighet har upphört, röjer eller utnyttjar uppgifter i strid med 19 kap.1 och 2 §§. Lag (2010:1348).

AVDELNING IV. SEKRETESS TILL SKYDD FÖR ALLMÄNNA INTRESSEN

15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer

Utrikessekretess

[K15]1 §  Sekretess gäller för uppgift som rör Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Paragrafen motsvarar 2 kap 1 § i sekretesslagen (1980:100).

Bestämmelsen är tillämplig i all offentlig verksamhet, oberoende av vilken myndighet eller annat offentligt organ som förfogar över de aktuella uppgifterna. Sekretessen gäller också oavsett varför uppgifterna finns hos en myndighet.

Med uttrycket Sveriges förbindelser avses inte enbart de egentliga utrikespolitiska förbindelser som upprätthålls av utrikesförvaltningen, utan också handelsförbindelser och kulturella förbindelser på olika nivåer.

Det måste röra sig om någon olägenhet för landet för att en uppgift skall sekretessbeläggas. Att mindre och tillfälliga störningar eller irritationer inom ett lands ledning inte kan uteslutas ska inte alltid leda till sekretess. (RÅ 1998 ref 42, RÅ 2000 ref 22)

Utrikessekretessen gäller inte till förmån för någon enskild utan för att i olika situationer skydda Sverige och dess internationella förbindelser. Konsekvensen av det är att utrikessekretess inte kan efterges av någon enskild. Den förvarande myndigheten kan inte alltid antas ha tillgång till den information som krävs för att göra en korrekt sekretessbedömning och den förvarande myndigheten bör vid behov konsultera UD i sekretessfrågan.

 • RÅ 2009:59:Förutsättningar för utrikessekretess för uppgifter i e-postkorrespondens mellan Riksbanken och bl.a. andra centralbanker och mellanfolkliga organisationer rörande den finansiella situationen i de baltiska länderna.

Sekretess i det internationella samarbetet

[K15]1 a §  Sekretess gäller för uppgift som en myndighet har fått från ett utländskt organ på grund av en bindande EU-rättsakt eller ett av EU ingånget eller av riksdagen godkänt avtal med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i det internationella samarbete som avses i rättsakten eller avtalet försämras om uppgiften röjs.

[S2]Motsvarande sekretess gäller för uppgift som en myndighet har inhämtat i syfte att överlämna den till ett utländskt organ i enlighet med en sådan rättsakt eller ett sådant avtal som avses i första stycket.

[S3]Om sekretess gäller enligt första eller andra stycket, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 5 c §, 15-27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

[S5]Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela föreskrifter om att sekretessen ska gälla under längre tid. Lag (2022:1538).

Prop. 2012/13:192: organ på grund av en bindande EU-rättsakt eller ett av EU ingånget eller av riksdagen godkänt avtal med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i det internationella samarbete som avses i rättsakten eller avtalet försämras om uppgiften röjs.

Motsvarande sekretess gäller för uppgift som en myndighet har inhämtat i syfte att överlämna den till ett utländskt organ ...

Prop. 2011/12:157: en upptagning för automatiserad behandling hos en annan stat eller mellanfolklig organisation, om myndigheten inte får behandla uppgiften enligt en bindande EU-rättsakt eller ett av Sverige eller EU ingånget avtal med en annan stat eller mellanfolklig organisation.

Paragrafen är ny och har behandlats i avsnitt 5.2.

Av bestämmelsen framgår att absolut ...

Utrikessekretess vid direktåtkomst

[K15]1 b §  Sekretess gäller för uppgift som en myndighet har elektronisk tillgång till i en upptagning för automatiserad behandling hos en annan stat eller mellanfolklig organisation, om myndigheten inte får behandla uppgiften enligt en bindande EU-rättsakt eller ett av Sverige eller EU ingånget avtal med en annan stat eller mellanfolklig organisation. Lag (2013:972).

Försvarssekretess

[K15]2 §  Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela föreskrifter om att sekretessen ska gälla under längre tid.

Sekretessbrytande bestämmelser

[K15]3 §  Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer. Lag (2019:937).

Prop. 2012/13:192: I paragrafen regleras sekretessgenombrott till förmån för den nationella upplysningsbyrån. Övervägandena finns i avsnitt 6.1.2. Ändringen innebär att den sekretessbrytande bestämmelsen kan tillämpas även avseende sådana uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 1 a §.

[K15]3 a §  Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten lämnar uppgift som avses där till Post- och telestyrelsen, om uppgiften avser

 1. frågan om radioanvändning enligt en tillståndsansökan eller en ansökan om medgivande att överlåta eller hyra ut ett tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet,
 2. behovet av att förena ett sådant tillstånd med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet och vilka villkor som tillståndet i så fall bör förenas med, eller
 3. frågan om det finns skäl att återkalla ett tillstånd eller ändra tillståndsvillkor enligt 11 kap. 7 § tredje stycket 3 lagen om elektronisk kommunikation.

[S2]En uppgift får lämnas endast om intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Lag (2022:496).

Prop. 2019/20:15: 1. frågan om radioanvändning enligt en tillståndsansökan eller en ansökan om medgivande att överlåta eller hyra ut tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet, ...

Prövning av en begäran om utlämnande av handling

[K15]4 §  En begäran att få ta del av en handling som har upprättats av den statliga lantmäterimyndigheten eller Sjöfartsverket och som innehåller kart- eller flygbildmaterial av betydelse för totalförsvaret eller uppgift ur myndighetens geodetiska arkiv ska, vid tillämpningen av 2 §, prövas av den myndighet som har upprättat handlingen.

[K15]5 §  Av 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen följer att det genom förordning kan föreskrivas, att endast en viss myndighet får pröva frågan om utlämnande till enskild av allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet. Lag (2018:1919).

Prop. 2017/18:260: Paragrafen upplyser om att det i tryckfrihetsförordningen anges att regeringen kan föreskriva att bara en viss myndighet får pröva frågan om utlämnande av handlingar som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Ändringen innebär att hänvisningen till bestämmelsen i <a href="https://lagen.nu/1949:105" ...

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K15]6 §  Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap.1 och 7 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 10 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

[S2]Den tystnadsplikt som följer av 1 b § inskränker rätten enligt 1 kap.1 och 7 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 10 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

[S3]Att den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall följer av 7 kap.10, 1218 §§, 20 § 3 och 22 § första stycket 1 och andra styckettryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 §första stycket 1 och andra stycketyttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2018:1919).

Prop. 2017/18:260: Den tystnadsplikt som följer av 1 b § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Att den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall följer av 7 kap. 10, 12–18 ...

Prop. 2012/13:192: Den tystnadsplikt som följer av 1 b § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§yttrandefrihetsgrundlagen ...

Prop. 2011/12:157: Den tystnadsplikt som följer av 1 a § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 ...

16 kap. Sekretess till skydd för rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik

Statsfinanssekretess

[K16]1 §  Sekretess gäller hos regeringen, Riksbanken och Riksgäldskontoret för uppgift som rör rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

Överföring av sekretess

[K16]2 §  Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 1 § från en myndighet som avses där, blir 1 § tillämplig på uppgiften också hos den mottagande myndigheten.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K16]3 §  Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap.1 och 7 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 10 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om en uppgift hos Riksbanken. Lag (2018:1919).

Prop. 2017/18:260: I paragrafen finns bestämmelser om när den tystnadsplikt som följer av viss sekretessbestämmelse i kapitlet inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Ändringen innebär att hänvisningen till bestämmelser om rätten att meddela och offentliggöra uppgifter i tryckfrihetsförordningen och ...

17 kap. Sekretess till skydd främst för myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn

Prop. 2019/20:15: Paragrafen är ny. Den innehåller en sekretessbrytande bestämmelse för PTS när det gäller uppgifter som omfattas av sekretess enligt 4 a §.

Bestämmelsen gör det möjligt att lämna sekretessbelagda uppgifter till Säkerhetspolisen och Försvarsmakten om vem som är sökande i ärenden om tillstånd att använda radiosändare när prövningen ska ske efter allmän inbjudan till ansökan enligt 3 kap. 8 § LEK.

Övervägandena ...

Förberedelser för inspektion, revision eller annan granskning

[K17]1 §  Sekretess gäller för uppgift om planläggning eller andra förberedelser för sådan inspektion, revision eller annan granskning som en myndighet ska göra, om det kan antas att syftet med granskningsverksamheten motverkas om uppgiften röjs.

Paragrafen motsvarar 4 kap 1 § i sekretesslagen (1980:100).

Sekretessen kan även gälla hos en myndighet som biträder granskningsmyndigheten, t.ex. med synpunkter på granskningsplaner.

Dataanalyser och urval i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga uppgifter i folkbokföringsverksamheten

[K17]1 a §  Sekretess gäller för uppgift om metoder, modeller och riskfaktorer som hänför sig till dataanalyser och urval i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga uppgifter i folkbokföringsverksamheten, om det kan antas att det allmännas syfte med sådana analyser och urval motverkas om uppgiften röjs. Lag (2023:162).

Prop. 2022/23:34: Paragrafen är ny och reglerar sekretess för uppgift om metoder, modeller och riskfaktorer som hänför sig till dataanalyser och urval. Övervägandena finns i avsnitt 7.3.

/Träder i kraft I: 2024-01-01/

Dataanalyser och urval för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar

/Träder i kraft I: 2024-01-01/

1 b §  Sekretess gäller för uppgift om metoder, modeller och riskfaktorer som hänför sig till dataanalyser och urval för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar, om det kan antas att det allmännas syfte med verksamheten motverkas om uppgiften röjs. Lag (2023:460).

Pågående granskning

[K17]2 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till pågående granskning för kontroll av skatt eller avgift till staten eller kommun eller av bidrag, lån, kreditgaranti eller annan förmån, om det med hänsyn till syftet med kontrollen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs för den som kontrollen avser.

Konkurrensverkets utredningar av vissa överträdelser

[K17]3 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Konkurrensverket av överträdelser av 2 kap.1 eller 7 §konkurrenslagen (2008:579) eller artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om det med hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs. Lag (2010:1436).

 • PMÖD 2016:1:I ett mål om undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) (s.k. gryningsräd) begärde klaganden, med hänvisning till sin rätt till partsinsyn, att vissa handlingar som Konkurrensverket hade gett in i målet skulle lämnas ut. Konkurrensverket motsatte sig begäran på den grunden att handlingarna omfattades av utredningssekretess enligt 17 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Eftersom målet handlades enligt bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden var den sk. kollisionsregeln i 10 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen tillämplig. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att handlingarna inte skulle lämnas ut till klaganden eftersom det var ett allmänt intresse av samhällelig vikt att skydda uppgifter i den pågående utredningen. Däremot hade klaganden rätt att få upplysning om innehållet i handlingarna i den utsträckning som behövdes för att kunna tillvarata sin rätt i ärendet.

Finansinspektionens utredningar av vissa överträdelser

[K17]3 a §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Finansinspektionen av överträdelser av artikel 14 eller 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, om det med hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs. Lag (2016:1314).

Utredning av rapporter om missförhållanden

[K17]3 b §  Sekretess gäller i ett ärende om uppföljning enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, för uppgift som kan avslöja identiteten på en annan enskild än den rapporterande personen, om det kan antas att syftet med uppföljningen motverkas om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2021:898).

Prop. 2020/21:193: Paragrafen är ny och reglerar sekretess i uppföljningsärenden. Förslaget behandlas i avsnitt 14.2. Genom paragrafen genomförs artiklarna 12.1 a, 16.1, 22.2, 22.3 och 23.1 d i visselblåsardirektivet.

Kunskapsprov m.m.

[K17]3 c §  Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs. Lag (2022:1013).

Kontroller vid högskoleprovet

[K17]4 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till planering eller andra förberedelser för in- och utpasseringskontroller enligt lagen (2022:1011) om in- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet, om det kan antas att syftet med kontrollen motverkas eller den framtida kontrollverksamheten skadas om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2022:1013).

 • HFD 2016:55:S.k. provsekretess har inte ansetts hindra att ifyllda testblanketter från ett psykologiskt test lämnas ut från Arbetsförmedlingen till en legitimerad psykolog som i sitt arbete använder samma test.

Tillstånd att använda radiosändare

Tillståndsprövning efter allmän inbjudan till ansökan

[K17]4 a §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ett ärende om prövning enligt 3 kap. 10 § lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation av en fråga om tillstånd att använda radiosändare efter en allmän inbjudan till ansökan, om det kan antas att syftet med förfarandet motverkas om uppgiften röjs. Lag (2022:496).

Sekretessbrytande bestämmelse

[K17]4 b §  Sekretessen enligt 4 a § hindrar inte att uppgift lämnas till Säkerhetspolisen och Försvarsmakten om vem som är sökande i ett ärende som avses där. Lag (2019:1207).

Undersökningar av sjöolyckor och tillbud, m.m.

[K17]4 c §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet som avser undersökningar av sjöolyckor eller tillbud till sjöss eller preliminära bedömningar av allvarliga sjöolyckor enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor, om det kan antas att syftet med en sådan undersökning eller bedömning motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen enligt första stycket gäller även för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet för att biträda verksamhet som avses i första stycket.

[S3]Sekretessen gäller inte för uppgift som tagits in i en slutlig rapport om undersökning enligt lagen om undersökning av olyckor.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2019:1207).

Prop. 2017/18:221: Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighetsverksamhet som avser uppdrag om inköp av varor enligt 11 a § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika eller 3 e § ...

Uppdrag om inköp av hälsofarliga varor

[K17]4 d §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet som avser uppdrag om inköp av varor enligt 11 a § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika eller 3 e § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, om det kan antas att syftet med inköpet motverkas om uppgiften röjs. Lag (2019:1207).

Internationell rättslig hjälp i konkurrensärenden

[K17]5 §  Sekretess gäller för uppgift i verksamhet som avser rättslig hjälp på begäran av en annan stat, om det kan antas att den rättsliga hjälpen begärts under förutsättning att uppgiften inte röjs och uppgiften hänför sig till

 1. åläggande enligt 5 kap. 19 § konkurrenslagen (2008:579), eller
 2. undersökning enligt 5 kap. 20 § konkurrenslagen.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Internationellt samarbete avseende tillsyn av civil luftfart

[K17]6 §  Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser internationellt samarbete avseende tillsyn av civil luftfart för uppgift som lämnats av en annan stat eller en mellanfolklig organisation, om det kan antas att myndighetens arbete för en säkrare civil luftfart motverkas om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Internationellt samarbete avseende civil sjötrafikövervakning m.m.

[K17]7 §  Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser internationellt samarbete avseende civil sjötrafikövervakning, informationssystem för civil sjötrafik samt undersökningar av sjöolyckor eller tillbud till sjöss eller preliminära bedömningar av allvarliga sjöolyckor för uppgift som lämnats av en annan stat eller en mellanfolklig organisation, om det kan antas att myndighetens arbete för en säkrare civil sjöfart motverkas om uppgiften röjs.

[S2]Sekretess gäller för uppgift som lämnats av en medlemsstat i Europeiska unionen och som rör planer för mottagande av fartyg i behov av assistans eller genomförande av förfaranden som anges i sådana planer, om en medlemsstat begär det.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2011:553).

Prop. 2009/10:231: Paragrafen är ny och genomför artiklarna 24 och 20a.3 fjärde stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/17/EG om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen.

Enligt första stycket i den nya paragrafen gäller sekretess i myndighets verksamhet som avser internationellt samarbete avseende civil sjötrafikövervakning och informationssystem för civil sjötrafik för uppgift som lämnats av annan ...

Samarbete inom Europeiska unionen avseende beskattning

[K17]7 a §  Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avses i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning, för uppgift i sådana upplysningar för utvärdering av samarbetet från en annan medlemsstat som överlämnats till Europeiska kommissionen och vidarebefordrats till Sverige, om det kan antas att myndighetens möjlighet att utvärdera samarbete enligt lagen motverkas om uppgiften röjs.

[S2]Sekretess gäller vidare i sådan verksamhet för uppgift i en rapport eller ett annat dokument som utarbetats av Europeiska kommissionen på grundval av sådana upplysningar som avses i första stycket, om kommissionen inte samtyckt till att uppgiften röjs.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2012:846).

Samarbete inom Europeiska unionen avseende tillsyn av marknaderna för el och naturgas

[K17]7 b §  Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser samarbete inom Europeiska unionen avseende tillsyn av marknaderna för el och naturgas för uppgift som har lämnats av en tillsynsmyndighet i en annan stat eller av ett mellanstatligt organ, om det kan antas att myndighetens möjlighet att bedriva tillsyn motverkas om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2012:689).

Prop. 2012/13:7: Paragrafen är ny och har tillkommit med anledning av artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (elmarknadsdirektivet) och artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (gasmarknadsdirektivet).

Internationellt samarbete avseende behandling av personuppgifter

[K17]7 c §  Sekretess gäller i tillsynsmyndighetens verksamhet enligt 5 kap.brottsdatalagen (2018:1177) för uppgift som, utan samband med en svensk begäran, har lämnats av en tillsynsmyndighet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz, om det kan antas att den svenska tillsynsmyndighetens möjlighet att bedriva tillsyn motverkas om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2018:1245).

Prop. 2017/18:232: I första stycket föreskrivs att sekretess gäller i tillsynsmyndighetens verksamhet enligt 5 kap. brottsdatalagen för uppgift som, utan samband med en svensk begäran, har lämnats av en tillsynsmyndighet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz. Det kan exempelvis vara uppgifter som kan ge inblick i enskilda ärenden hos ett utländskt tillsynsobjekt eller avslöja hur arbetet bedrivs där. Sekretessen ...

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K17]8 §  Den tystnadsplikt som följer av 7 § andra stycket och 7 a § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap.1 och 7 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 10 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Lag (2018:1919).

Prop. 2012/13:4: Paragrafen har behandlats i avsnitt 6.23.

Prop. 2017/18:260: I paragrafen finns bestämmelser om när den tystnadsplikt som följer av sekretessbestämmelser i kapitlet inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Ändringen innebär att hänvisningen till bestämmelser om rätten att meddela och offentliggöra uppgifter i tryckfrihetsförordningen och <a href="https://lagen.nu/1991:1469" ...

Prop. 2009/10:231: Paragrafen är ny och innebär att den tystnadsplikt som följer av den föreslagna bestämmelsen i 7 § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 2 §§ <a href="https://lagen.nu/1991:1469" ...

18 kap. Sekretess till skydd främst för intresset av att förebygga eller beivra brott

Förundersökningar, underrättelseverksamhet, m.m.

Förundersökningar m.m.

[K18]1 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål eller till angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.

[S2]Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket, för uppgift som hänför sig till

 1. verksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud eller förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde, eller
 2. annan verksamhet än sådan som avses i 1 eller i första stycket som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2016:1314).

Paragrafen motsvarar 5 kap 1 § i sekretesslagen (1980:100).

Handlingar som har framställts av en polismyndighet i en förundersökning och förvaras hos polismyndigheten är inte allmänna handlingar förrän handlingarna har upprättats vilket vanligen inträffar i samband med att förundersökningen avslutas. Enbart de handlingar i förundersökningen som har inkommit till polismyndigheten är allmänna handlingar under pågående förundersökning. (RÅ 1987 not. 273).

Bestämmelsen kan tillämpas både för handlingar som förekommer i ett konkret fall och för handlingar som förekommer polisens allmänna brottsförebyggande verksamhet.

Skaderekvisitet enligt den här bestämmelsen är rakt, vilket innebär att det föreligger en presumtion för offentlighet. Sekretess gäller alltså enbart om ett offentliggörande av uppgifterna kan antas leda till skada för den brottsbekämpande verksamheten/för att förhindra att en brottsutredning inte hindras eller försvåras. En enskild kan inte åberopa paragrafen till stöd för att uppgifter om honom/henne ska omfattas av sekretess.

Sekretessen kan innebära att en person som är misstänkt för att begått ett brott i ett inledande skede inte blir underrättad om detta. Det är först när misstanken når upp till en viss grad – skäligen misstänkt – som den misstänkte blir delgiven misstanke. När någon blir delgiven misstanke anses personen vara part i brottsutredningen och får då rätt att ta del av uppgifterna i utredningen. Denna rätt begränsas emellertid av att ett utlämnande av uppgifter endast kan ske om det inte medför men för utredningen. Detta framgår av 23 kap 18 § rättegångsbalk (1942:740) och 10 kap 3 § denna lag.

Ett beslut om tillämpning av den rätt till partsinsyn som följer av RB:s regler anses inta utgöra en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar och kan alltså inte överklagas enligt denna lags bestämmelser. (NJA 1990 s 510, NJA 2002 s. 433, NJA 2008 s 634)

Om en myndighet som upprättar en brottsanmälan kan anses biträda polisen, skyddas uppgifterna i den utredning som ligger till grund för en brottsanmälan av sekretess enligt den här bestämmelsen, och det även innan uppgifterna har kommit åklagare eller polis till del. (RÅ 2002 ref. 103)

 • RÅ 2010:20:Sekretess enligt 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen har inte ansetts gälla för uppgift om namn på anställda som en personalansvarsnämnd sagt upp i ett ärende som kommit att uppmärksammas massmedialt.

[K18]2 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas.

[S2]Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket, för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i

 1. 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
 2. 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
 3. 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, eller
 4. 2 kap. 1 § 1 lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

[S3]Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling före år 1949.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2019:1184).

Prop. 2014/15:94: Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket, för uppgift som hänför sig till

1. sådan underrättelseverksamhet som avses i 2 § lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,

2. sådan verksamhet som avses i 7 § 1 lagen (<a href="https://lagen.nu/2005:787" ...

Prop. 2017/18:269: I första stycket ändras hänvisningarna till Polismyndighetens reglering av personuppgiftsbehandling. För Säkerhetspolisens del gäller fortfarande den äldre bestämmelsen, vilket framgår av en övergångsbestämmelse. I andra stycket ändras hänvisningar till lagar som byter namn.

Tredje och fjärde styckena är oförändrade.

Prop. 2016/17:91: I andra stycket punkten 2 har hänvisningen till lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet ersatts med en hänvisning till den nya tullbrottsdatalagen. Övervägandena finns i avsnitt 17.

Prop. 2016/17:89: Paragrafen reglerar sekretess till skydd för verksamheten i underrättelseverksamhet. Eftersom sådan verksamhet inte regleras på samma sätt i den nya skattebrottsdatalagen som i lagen om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar har omfattningen av sekretessen enligt andra stycket punkten 1 formulerats om. Tillämpningsområdet är i allt väsentligt detsamma som tidigare.

Övervägandena ...

 • RÅ 2010:59:Vissa handlingar med uppgifter om Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet avseende ärenden med anknytning till dåvarande Tyska Demokratiska Republiken (DDR) har lämnats ut med förbehåll om bl.a. tystnadsplikt till en professor som leder ett forskningsprojekt för vilket uppgifterna är av betydelse.

Myndigheter som biträder åklagarmyndigheter m.fl.

[K18]3 §  Sekretessen enligt 1 och 2 §§ gäller i annan verksamhet än som där avses hos en myndighet för att biträda en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen med att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott samt hos tillsynsmyndigheten i konkurs och hos Kronofogdemyndigheten för uppgift som angår misstanke om brott. Lag (2014:633).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att sekretess i förundersökningar och underrättelseverksamhet gäller även hos myndigheter som biträder de brottsbekämpande myndigheterna.

 • RÅ 2010:20:Sekretess enligt 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen har inte ansetts gälla för uppgift om namn på anställda som en personalansvarsnämnd sagt upp i ett ärende som kommit att uppmärksammas massmedialt.

Sekretessbrytande bestämmelser

[K18]4 §  Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att en enskild kan få uppgift om huruvida han eller hon förekommer i Säkerhetspolisens register med anledning av den verksamhet som bedrevs med stöd av

 1. personalkontrollkungörelsen (1969:446) och de tilläggsföreskrifter som utfärdats med stöd av den,
 2. förordningen den 3 december 1981 med vissa bestämmelser om verksamheten vid Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, eller
 3. motsvarande äldre bestämmelser.

[K18]4 a §  Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att Säkerhetspolisen lämnar uppgift som avses där till Post- och telestyrelsen, om uppgiften avser

 1. frågan om radioanvändning enligt en tillståndsansökan eller en ansökan om medgivande att överlåta eller hyra ut ett tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation, kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet,
 2. behovet av att förena ett sådant tillstånd med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet och vilka villkor som tillståndet i så fall bör förenas med, eller
 3. frågan om det finns skäl att återkalla ett tillstånd eller ändra tillståndsvillkor enligt 11 kap. 7 § tredje stycket 3 lagen om elektronisk kommunikation.

[S2]En uppgift får lämnas endast om intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Lag (2022:496).

Prop. 2019/20:15: 1. frågan om radioanvändning enligt en tillståndsansökan eller en ansökan om medgivande att överlåta eller hyra ut tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, kan antas orsaka skada för Sveriges säkerhet, ...

Kvalificerade skyddsidentiteter

[K18]5 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den ansökande myndighetens verksamhet motverkas.

[K18]6 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en i en annan stat beslutad skyddsidentitet, motsvarande den som avses i 5 § och som förekommer i en brottsutredning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att verksamheten hos de myndigheter som deltar i utredningen motverkas. Lag (2022:793).

Prop. 2016/17:218: Paragrafen innehåller bestämmelser om att sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ett ärende enligt 15 § lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar, om ärendet rör en brottsutredning som genomförs av tjänsteman med en i annan stat beslutad skyddsidentitet som motsvarar sådan kvalificerad skyddsidentitet som avses ...

Särskilt personsäkerhetsarbete

[K18]7 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till verksamhet som avser särskilt personsäkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att verksamheten skadas.

Säkerhets- eller bevakningsåtgärd

[K18]8 §  Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser

 1. byggnader eller andra anläggningar, lokaler eller inventarier,
 2. tillverkning, förvaring, utlämning eller transport av pengar eller andra värdeföremål samt transport eller förvaring av vapen, ammunition, sprängämnen, klyvbart material eller radioaktiva ämnen,
 3. telekommunikation eller system för automatiserad behandling av information,
 4. behörighet att få tillgång till upptagning för automatiserad behandling eller annan handling,
 5. den civila luftfarten eller den civila sjöfarten,
 6. transporter på land av farligt gods, eller
 7. hamnskydd.

Incidentrapportering

Incidentrapporter

[K18]8 a §  Utöver vad som följer av 8 § gäller sekretess hos domstol, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten för uppgift i en incidentrapport, om det kan antas att arbetet med ordningen och säkerheten i domstolens eller myndighetens verksamhet motverkas om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2019:305).

Prop. 2018/19:81: Utöver vad som följer av 8 § gäller sekretess hos domstol, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten för uppgift i en incidentrapport, om det kan antas att arbetet med ordningen och säkerheten i domstolens eller myndighetens verksamhet motverkas om uppgiften röjs.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om sekretess ...

Sekretessbrytande bestämmelse

[K18]8 b §  Sekretess enligt 8 a § hindrar inte att en domstol lämnar uppgiften till Domstolsverket. Lag (2019:305).

Prop. 2018/19:81: Paragrafen, som är ny, innehåller reglering som bryter sekretessen för uppgifter i domstolarnas incidentrapporter i förhållande till Domstolsverket. Övervägandena finns i avsnitt 11.

Regleringen ger domstolarna möjlighet att lämna incidentrapporter som innehåller sekretesskyddade uppgifter till Domstolsverket.

Överföring av sekretess

[K18]8 c §  Om Domstolsverket får en uppgift som är sekretessreglerad i 8 a § från en domstol, blir 8 a § tillämplig på uppgiften också hos Domstolsverket. Lag (2019:305).

Prop. 2018/19:81: Om Domstolsverket får en uppgift som är sekretessreglerad i 8 a § från en domstol, blir 8 a § tillämplig på uppgiften också hos Domstolsverket.

Paragrafen, som är ny, innehåller reglering om överföring av sekretess till Domstolsverket för uppgifter i domstolarnas incidentrapporter. Övervägandena finns i avsnitt 11.

Av regleringen följer att om Domstolsverket ...

Chiffer, kod, m.m.

[K18]9 §  Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om chiffer, kod eller liknande metod, om det kan antas att syftet med metoden motverkas om uppgiften röjs och metoden har till syfte att

 1. underlätta befordran eller användning i allmän verksamhet av uppgifter utan att föreskriven sekretess åsidosätts, eller
 2. göra det möjligt att kontrollera om data i elektronisk form har förvanskats.

Körkorts referensnummer

[K18]10 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur vägtrafikregistret för uppgift om körkorts referensnummer, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att kontrollen av körkorts äkthet motverkas.

Åtgärder för att hindra rymning m.m.

[K18]11 §  Sekretess gäller, utöver vad som följer av 1-3 och 8- 10 §§, inom Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket för uppgift om åtgärd som har till syfte att hindra rymning eller fritagning, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs.

[S2]Sekretess gäller därutöver inom Kriminalvården och, när det gäller rättspsykiatrisk verksamhet, inom Rättsmedicinalverket för uppgift om åtgärd som har till syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten i myndighetens verksamhet, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs. Lag (2023:284).

Spridning av kärnvapen, m.m.

[K18]12 §  Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning som kan användas i syfte att åstadkomma kärnsprängning eller spridning av kärnvapen.

Risk- och sårbarhetsanalyser m.m.

[K18]13 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. Lag (2009:612).

I säkerhetssyfte genererade kopior hos Regeringskansliet

[K18]14 §  Sekretess gäller för uppgift i kopior som i säkerhetssyfte har genererats i Regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av naturkatastrofen i Asien år 2004, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att Regeringskansliets verksamhet skadas.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

[S3]Föreskrifterna i 10 kap. gäller inte i fråga om sekretessen enligt denna paragraf. Sekretessen hindrar dock inte att uppgift lämnas till riksdagen. Lag (2010:1343).

Prop. 2009/10:58: Paragrafen reglerar sekretessen för uppgifter på de s.k. tsunamibanden. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

Ändringarna i rubriken och i första stycket föranleds av att de s.k. tsunamibanden inte utgör säkerhetskopior i den mening som avses i 2 kap. 10 § andra stycket TF. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Andra ...

Bilder i mål om barnpornografibrott m.m.

[K18]15 §  Sekretess gäller för uppgift i skildring som har beslagtagits, förverkats eller konfiskerats i ett mål eller som annars förekommer där, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att den sprids vidare i strid med brottsbalken, tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen och målet avser

 1. ansvar för olaga våldsskildring, för motsvarande tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott eller för barnpornografibrott,
 2. ersättning för skada med anledning av sådana brott, eller
 3. konfiskering eller förverkande av skildring med sådant innehåll.

[S2]Sekretessen gäller även i ärende som rör brott som anges i första stycket. Lag (2017:1076).

Vapenregister m.m.

[K18]16 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till vapenregister enligt vapenlagen (1996:67), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att skjutvapen enligt vapenlagen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin kommer till brottslig användning.

[S2]Sekretess gäller, under motsvarande förutsättning som anges i första stycket, hos

 1. Kammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jaktkortsregistret, och
 2. Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jägarexamensregistret.

[S3]Sekretessen enligt första stycket gäller inte för uppgift i vapenregister om namn och adress för den som har tillstånd att driva handel med skjutvapen, yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition eller ta emot skjutvapen för översyn eller reparation eller för uppgifter i registret över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte. Sekretess gäller inte heller för uppgift i vapenregister om vilka typer av vapen som omfattas av ett tillstånd att driva handel med skjutvapen, yrkesmässigt förmedla skjutvapen eller ammunition eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation. Lag (2023:373).

Prop. 2013/14:110: I första stycket behandlas sekretessen i vapenregister. Sekretessen gäller i första hand hos Polismyndigheten, som enligt 1 a kap. 7 § vapenlagen (1996:67) för vapenregistren. Av 1 a kap. 14 § samma lag framgår att direktåtkomst kan medges till vapenregistren. Med hänsyn till att sekretessen gäller för uppgift som hänför sig till vapenregister följer sekretessen med uppgiften när den lämnas vidare till en annan myndighet. ...

Prop. 2021/22:185: 2. Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jägarexamensregistret. Sekretessen enligt första stycket gäller inte för uppgift i vapenregister om namn och adress för den som har tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation eller för uppgifter i registret över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte. Sekretess gäller inte heller för uppgift i vapenregister om vilka typer av vapen som omfattas av ett tillstånd att bedriva ...

Prop. 2023/24:61: vapenlagen (1996:67), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att skjutvapen enligt vapenlagen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin kommer till brottslig användning.

 • RÅ 2009:80:Namn- och adressuppgifter på samtliga jaktkortsinnehavare i jaktkortsregistret har inte lämnats ut till en jägarorganisation som skulle använda uppgifterna för informationsspridning och medlemsvärvning.

[K18]16 a §  Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift i ärende enligt vapenlagen (1996:67), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att skjutvapen enligt vapenlagen, ammunition, ljuddämpare eller vapenmagasin kommer till brottslig användning. Lag (2023:373).

Prop. 2021/22:185: Paragrafen reglerar sekretess för uppgift i ärende enligt vapenlagen hos Polismyndigheten. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Paragrafen ändras genom att ordet ljuddämpare läggs till och att ordet vapen ändras till skjutvapen enligt vapenlagen. Genom ändringen är bestämmelsen ...

Internationellt rättsligt och polisiärt samarbete

Internationellt rättsligt samarbete och Schengens informationssystem

[K18]17 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser rättsligt samarbete på begäran av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, för uppgift som hänför sig till en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål eller en angelägenhet som angår tvångsmedel, om det kan antas att det varit en förutsättning för den andra statens eller den mellanfolkliga domstolens begäran att uppgiften inte skulle röjas.

[S2]Motsvarande sekretess gäller hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, en åklagarmyndighet, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket, Migrationsverket, Regeringskansliet och en utlandsmyndighet för uppgift som avser en registrering i Schengens informationssystem om

 1. omhändertagande av en person som har efterlysts för överlämnande eller utlämning,
 2. diskreta kontroller, undersökningskontroller eller särskilda kontroller, eller
 3. okända efterlysta personer som söks för identifiering.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2021:1190).

Internationellt polisiärt samarbete

[K18]17 a §  Sekretess gäller hos brottsbekämpande myndigheter för uppgift som lämnats av ett utländskt organ inom ramen för internationellt polisiärt samarbete i syfte att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott, om det kan antas att en förutsättning för att uppgiften lämnades var att den inte skulle röjas.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2017:1076).

Sekretessbrytande bestämmelse

[K18]18 §  Sekretessen enligt 17 § andra stycket hindrar inte att en uppgift lämnas ut enligt vad som föreskrivs i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och förordningen (2021:1188) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem. Lag (2021:1190).

Avfallsregister

[K18]18 a §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till avfallsregistret, om det kan antas att farligt avfall kan komma till brottslig användning om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år. Lag (2020:602).

Prop. 2019/20:156: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om sekretess för uppgifter som hänför sig till avfallsregistret.

Bestämmelser om att Naturvårdsverket ska föra ett avfallsregister kommer att införas på förordningsnivå.

Av första stycket följer att sekretessen inte är begränsad till uppgifter om farligt avfall utan omfattar även andra uppgifter som kan leda till att farligt avfall kan komma till brottslig användning. Sekretessen är tillämplig såväl hos ...

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K18]19 §  Den tystnadsplikt som följer av 5-8, 9 och 10 §§, 11 § första stycket och 12 och 13 §§ inskränker rätten enligt 1 kap.1 och 7 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 10 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

[S2]Den tystnadsplikt som följer av 1-3 §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning eller hemlig dataavläsning på grund av beslut av domstol, undersökningsledare eller åklagare eller inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.

[S3]Den tystnadsplikt som följer av 17 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning, hemlig rumsavlyssning eller hemlig dataavläsning på grund av beslut av domstol eller åklagare.

[S4]Att den tystnadsplikt som följer av 1-3 §§ i vissa fall inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter utöver det som anges i andra stycket följer av 7 kap. 10 §, 12-18 §§, 20 § 3 och 22 § första stycket 1 och andra styckettryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 §första stycket 1 och andra stycketyttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2020:66).

Prop. 2018/19:81: I paragrafen regleras rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 11.

Första stycket ändras så att den nya 8 a § inte omfattas av den uppräkning av paragrafer som görs där. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter får därmed företräde framför den tystnadsplikt som följer av 8 a §. ...

Prop. 2011/12:55: I paragrafen regleras vilka tystnadsplikter som har företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.

I andra och tredje styckena har hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning ersatts av de nya begreppen hemlig avlyssning av elektro-

nisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. ...

Prop. 2017/18:260: Den tystnadsplikt som följer av 1–3 §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig

övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning på grund av beslut av ...

Prop. 2023/24:102: Paragrafen innehåller bestämmelser om rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 8.3.

Ändringen i första stycket innebär att rätten att meddela och offentliggöra uppgifter ges företräde framför den sekretess som följer av 7 a §.

19 kap. Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse

Prop. 2019/20:15: och Försvarsmakten om vem som är sökande i ett ärende om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Myndighets affärsverksamhet m.m.

Affärs- och driftförhållanden

[K19]1 §  Sekretess gäller i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Under motsvarande förutsättning gäller sekretess hos en myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som driver affärsverksamhet och där det allmänna genom myndigheten utövar ett bestämmande inflytande eller bedriver revision.

[S2]Sekretessen hos en myndighet som bedriver revision enligt första stycket gäller inte beslut av myndigheten.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Paragrafen motsvarar 6 kap 1 § i sekretesslagen (1980:100).

Bestämmelsen syftar bl a till att uppnå konkurrensneutralitet mellan statligt ägda företag och privatägda företag. Vid skadebedömningen ska en ändamålsenlig balans mellan allmänhetens rätt till insyn och konkurrensneutraliteten eftersträvas.

Sekretess gäller för uppgifter inom myndighetens affärsverksamhet. Den verksamhet som kan sägas bestå i fullgörande av förvaltningsuppgift eller administration av den egna verksamheten omfattas i allmänhet inte av begreppet affärsverksamhet. (RÅ 2004 ref. 74)

Sekretess gäller för myndighetens egna affärs- och driftsförhållanden och bestämmelsen kan inte användas för att sekretessbelägga enskildas affärs- och driftsförhållanden. (RÅ 1998 ref 32, RÅ 2003 ref 28)

Överföring av sekretess

[K19]2 §  Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 1 § från en annan myndighet, blir 1 § tillämplig på uppgiften också hos den mottagande myndigheten. Sekretessen gäller dock inte om uppgiften ingår i ett beslut av den mottagande myndigheten.

Upphandling m.m.

[K19]3 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Begreppet tjänst omfattar inte arbete som för en myndighets behov utförs av dess egen eller någon annan myndighets personal, om det inte är fråga om ett arbete som en myndighet i konkurrens med andra myndigheter eller enskilda erbjuder sig att utföra.

[S2]Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, en region eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Under en elektronisk auktion får dock lämnas sådana uppgifter som avses i 8 kap. 25 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 8 kap. 25 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna eller 6 kap. 11 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

[S3]Om ett ärende enligt första stycket rör försäljning av lös egendom för det allmännas räkning, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, en region eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller avtal har slutits eller ärendet annars har slutförts.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträffande en handling som anger villkoren i ett slutet avtal gäller sekretessen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk, Försvarets materielverk och i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts. Lag (2019:937).

Paragrafen motsvarar 6 kap 2 § i sekretesslagen (1980:100).

Bestämmelsen kallas allmänt upphandlingssekretess. Absolut sekretess gäller för samtliga anbudshandlingar med bilagor fram till tilldelningsbeslut fattats. Sekretessen kan upphöra tidigare om myndigheten använt sig av offentlig anbudsöppning. Anbudshandlingar med bilagor kan omfattas av sekretess även efter att tilldelningsbeslut har fattats, se t ex 19 kap 1 § och 31 kap 16 § denna lag. Anbudssökande kan skriftligt meddela myndigheten att anbudsansökan ska omfattas av sekretess och bör då precisera vilka uppgifter som avses och vilken risk för skada som finns om uppgifterna offentliggörs.

När en myndighet avser att begära in anbud eller träffa avtal om upphandling där det förekommer uppgifter som med hänsyn till rikets säkerhet omfattas av sekretess ska säkerhetsskyddslag (1996:627) tillämpas. Detta innebär vanligtvis att anbudsgivaren genom ett särskilt säkerhetsskyddsavtal förbinder sig att hemlighålla vissa uppgifter.

Prop. 2012/13:123: Ändringen i andra stycket innebär att undantaget från sekretess i styckets tredje mening utgår och i stället flyttas till den nya 3 a §.

Paragrafen behandlas i avsnitt 12.

Undantag från sekretess

[K19]3 a §  Sekretessen enligt 3 § andra stycket gäller inte

 1. vid ett ansökningsförfarande enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, eller
 2. vid ett ansökningsförfarande enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. Lag (2013:314).

Prop. 2012/13:123: Paragrafen är ny.

Bestämmelsen i första punkten motsvarar tidigare 3 § andra stycket tredje meningen. Ändringen är endast av redaktionellt slag.

Bestämmelsen i andra punkten är ny. Den innebär att en inkommen ansökan om att godkännas enligt lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering inte ska omfattas av sekretess enligt 3 § andra stycket.

Paragrafen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2012/13:123#S12" ...

Sekretessbrytande bestämmelse

[K19]3 b §  Sekretessen enligt 3 § hindrar inte att uppgift lämnas till Säkerhetspolisen och Försvarsmakten om vem som är sökande i ett ärende om tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation. Lag (2022:496).

Upplåning

[K19]4 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet för upplåning, om det kan antas att det allmännas ställning som låntagare försämras om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Tekniska undersökningar

[K19]5 §  Sekretess gäller för uppgift om utförande av en undersökning av naturvetenskaplig eller teknisk art, som en myndighet har låtit göra för det allmännas räkning, eller om resultatet av en sådan undersökning, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Fackliga förhandlingar m.m.

Förhandlingar

[K19]6 §  Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för att användas vid facklig förhandling inom den offentliga sektorn eller vid förberedelse för sådan förhandling, om det kan antas att det allmännas eller ett statligt eller kommunalt företags ställning som förhandlingspart försämras om uppgiften röjs.

[S2]Med facklig förhandling inom den offentliga sektorn avses en sådan förhandling som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och som en myndighet, en sammanslutning av kommuner eller ett statligt eller kommunalt företag ska delta i.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fem år.

Stridsåtgärder

[K19]7 §  Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats med anledning av facklig stridsåtgärd inom den offentliga sektorn eller vid förberedelse till sådan stridsåtgärd, om det kan antas att det allmännas eller statligt eller kommunalt företags ställning som part i arbetskonflikt försämras om uppgiften röjs.

[S2]Med facklig stridsåtgärd inom den offentliga sektorn avses facklig stridsåtgärd som vidtas av eller mot arbetsgivare, för vars räkning en myndighet, en sammanslutning av kommuner eller ett statligt eller kommunalt företag ska förhandla i en fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

Prövning av en begäran om utlämnande av uppgift

[K19]8 §  Vid tillämpningen av 6 och 7 §§ ska den myndighet som självständigt handlägger ett ärende om förhandling i en fråga som rör förhållandet mellan en arbetsgivare och arbetstagare pröva en begäran om utlämnande till en enskild av uppgift som hänför sig till ärendet. Om ett förhandlingsärende har uppdragits åt en sammanslutning av kommuner, ska prövningen av frågan inom en viss kommun göras av den myndighet inom kommunen som handlägger sådana ärenden.

Rättsliga tvister

[K19]9 §  Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för en myndighets räkning med anledning av myndighetens eller ett statligt eller kommunalt företags rättstvist, om det kan antas att det allmännas eller företagets ställning som part försämras om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen upphör när saken slutligen har avgjorts.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Fartygssammanstötning

Fartygsdagbok

[K19]10 §  Sekretess gäller för uppgift i en dagbok eller därmed jämställd handling, som har upprättats på ett fartyg vilket ägs av eller är upplåtet till staten eller en kommun, angående en sammanstötning med ett annat fartyg beträffande vilket motsvarande uppgift inte är tillgänglig, om det kan antas att det allmännas ställning i en tvist på grund av sammanstötningen försämras om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen upphör om en sjöförklaring eller en annan sådan undersökning hålls offentligt eller talan väcks på grund av sammanstötningen.

[S3]Sekretessen gäller högst fem år från det att sammanstötningen ägde rum.

Prövning av en begäran om utlämnande av uppgift

[K19]11 §  Vid tillämpningen av 10 § ska den myndighet under vars förvaltning fartyget hör, pröva fråga om utlämnande av uppgift till enskild.

20 kap. Sekretess till skydd för intresset av att bevara djur- eller växtart

[K20]1 §  Sekretess gäller för uppgift om en djur- eller växtart som är i behov av skydd och som det finns ett intresse av att bevara i ett livskraftigt bestånd, om det kan antas att ett sådant bevarande av arten inom landet eller del av landet motverkas om uppgiften röjs. Lag (2012:770).

Prop. 2011/12:158: I paragrafen anges i vilka fall uppgifter om en djur- eller växtart omfattas av sekretess.

Föremålet för sekretessen är djur- eller växtarter som är i behov av skydd och som det finns ett intresse av att bevara i livskraftiga bestånd. Med djur- eller växtarter som är i behov av skydd avses dels de arter som exemplifieras som utrotningshotade i förarbetena till den nuvarande lydelsen (prop. 1979/80:2, Del ...

Prop. 2021/22:51: Paragrafen anger kapitlets innehåll.

AVDELNING V. SEKRETESS TILL SKYDD FÖR UPPGIFT OM ENSKILDS

PERSONLIGA ELLER EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN

21 kap. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer

Hälsotillstånd m.m.

Hälsa och sexualliv

[K21]1 §  Sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte för uppgift

 1. som avses i 35 kap. 1 § andra stycket andra meningen och 12 § femte stycket,
 2. som förekommer i sådant mål eller ärende som anges i 36 kap. 1 §, eller
 3. som tas in i ett beslut.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Paragrafen motsvarar 7 kap 1 § i sekretesslagen (1980:100).

Bestämmelsen är generell och ska tillämpas av alla myndigheter och inom alla verksamhetsgrenar. Enligt bestämmelse gäller ett rakt kvalificerat skaderekvisit, dvs. det krävs att det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Notera att i de fall en uppgift även omfattas av någon annan bestämmelse i OSL så ska den bestämmelse som ger starkast skydd gälla (7 kap 3 § OSL).

Myndigheter kan lämna ut sekretessbelagda uppgifter när det är möjligt att avidentifiera dessa. 

(JO 1984/85 s 269, RÅ 2007 ref. 29, NJA 1990 s. 510)

 • NJA 2022 s. 492:Uppgift om en persons identitet kan omfattas av sekretess enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Sekretessbrytande bestämmelse

[K21]2 §  Om en uppgift som är sekretessbelagd med tillämpning av 1 § är sekretessbelagd även enligt en annan paragraf i denna lag, ska sekretessbrytande bestämmelser som är tillämpliga på sekretessen enligt den sistnämnda paragrafen också vara tillämpliga på sekretessen enligt 1 §.

Förföljda personer, m.m.

Adress, telefon, m.m.

[K21]3 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var den enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt, den enskildes telefonnummer, e-postadress eller annan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med denne samt för motsvarande uppgifter om den enskildes anhöriga, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte för uppgift i aktiebolagsregistret eller handelsregistret eller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i annat liknande register. Sekretessen gäller inte heller för uppgift om beteckning på fastighet eller tomträtt. Sekretessen gäller dock för uppgift om beteckning på fastighet hos en hyres- och arrendenämnd eller hos en domstol efter att en sådan nämnds beslut överklagats.

[S3]Sekretess gäller för uppgift om kopplingen mellan fingerade personuppgifter som en enskild har medgivande att använda enligt lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter och den enskildes verkliga personuppgifter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2020:277).

Paragrafen motsvarar 7 kap 1 § i sekretesslagen (1980:100).

En enskild person kan begära att få sin adress/telefonnummer m.m. sekretessbelagda när han eller hon anser sig utsatt för förföljelse. En begäran om sekretess bör kunna styrkas genom någon form av utredning som visar att den enskilde är förföljd och att det är fråga om ett konkret hot. Det räcker alltså inte att en person känner fruktan och anser sig förföljd. Inom skattemyndigheten är det endast chefen på det aktuella skattekontoret som har behörighet att ta del av de adressuppgifter som sekretessbelagts.

Skyddad folkbokföring

[K21]3 a §  Sekretess gäller i mål eller ärende vid domstol eller annan myndighet där en part har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) för uppgift som lämnar upplysning om var den parten bor stadigvarande eller tillfälligt, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men. Detsamma gäller om uppgiften tillsammans med annan uppgift i målet eller ärendet bidrar till sådan upplysning.

[S2]Sekretessen gäller inte för uppgift om beteckning på fastighet eller tomträtt. Sekretessen gäller dock för uppgift om beteckning på fastighet hos en hyres- och arrendenämnd eller hos en domstol efter att en sådan nämnds beslut överklagats.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2020:277).

Prop. 2017/18:145: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 4.4.3. Av första stycket framgår att sekretessen ska gälla i mål eller ärende vid domstol eller annan myndighet där en part har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) för uppgift som lämnar upplysning om var den parten bor stadigvarande eller tillfälligt, om det inte står klart ...

Sekretessbrytande bestämmelser

[K21]4 §  Sekretessen enligt 3 § första stycket och 3 a § första stycket hindrar inte att uppgift om en enskild lämnas till förvaltaren i den enskildes konkurs.

[S2]Om en myndighet med stöd av första stycket lämnar uppgift till en konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet göra ett förbehåll som inskränker konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter med anledning av konkursen. Lag (2018:691).

[K21]4 a §  Sekretessen enligt 3 § första stycket och 3 a § första stycket hindrar inte att uppgift om en enskild lämnas mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, om den mottagande myndigheten behöver uppgiften i sin brottsbekämpande verksamhet. Lag (2018:691).

Utlänningar

Utlännings säkerhet i vissa fall

[K21]5 §  Sekretess gäller för uppgift som rör en utlänning, om det kan antas att röjande av uppgiften skulle medföra fara för att någon utsätts för övergrepp eller lider annat allvarligt men som föranleds av förhållandet mellan utlänningen och en utländsk stat eller myndighet eller organisation av utlänningar.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Sekretessbrytande bestämmelse

[K21]6 §  Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer. Lag (2019:937).

Behandling i strid med dataskyddsregleringen

[K21]7 §  Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i den ursprungliga lydelsen,
 2. lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, eller
 3. 6 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Lag (2018:2000).

[S2]Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 8 § Den tystnadsplikt som följer av 1, 3, 3 a och 5 §§ och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 4 § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap.1 och 7 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 10 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Lag (2018:2060).

Paragrafen motsvarar 7 kap 16 § i sekretesslagen (1980:100).

Det finns inte något generellt förbud mot att offentliggöra personuppgifter; personnummer och adressuppgifter är exempel på uppgifter som är offentliga om det inte finns någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som är tillämplig.

En myndighet kan inte med stöd av den här bestämmelsen vägra att lämna ut personuppgifter därför att utlämnandet eller den efterföljande användningen av uppgiften skulle vara oförenlig med de ändamål för vilka myndigheten har samlat in uppgiften. Det avgörande är i stället om den som begär ut uppgifterna kan antas komma att behandla personuppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandlingen hos mottagaren måste uppfylla de grundläggande kraven i 9 § personuppgiftslagen och, om samtycke saknas, vara nödvändig för något av de syften som anges i 10 § personuppgiftslagen. Det är även en fråga om en avvägning mellan det intresse som den som begär att få ut uppgifterna har och den enskildes integritetsintresse. (RÅ 2002 ref. 54, RÅ 2001 ref. 68)

 • HFD 2014:66:Sekretessbestämmelsen i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen är inte tillämplig när den personuppgiftsansvarige inte är etablerad i Sverige.
 • NJA 2015 s. 180:Lagring av personuppgifter (domstols dagboksblad) i dator har ansetts inte omfattad av undantaget för privat behandling av personuppgifter i 6 § personuppgiftslagen (1998:204). Även fråga om det krävs prövningstillstånd i Högsta domstolen.
 • NJA 2015 s. 624:Utlämnande av domstols dagboksblad i elektronisk form.
 • HFD 2016:40:Personuppgiftslagens krav på att personuppgifter får behandlas bara om det är lagligt innebär att behandlingen ska vara förenlig med bestämmelserna i den lagen och i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Tillämpning av 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen.

22 kap. Sekretess till skydd för enskild vid folkbokföring, delgivning, m.m.

Uppgifter om namn, adress, personnummer, civilstånd och nationalitet är normalt offentliga. Det måste finnas en särskild anledning för att en sådan uppgift ska få hållas hemlig. Etniskt ursprung kan vara en känslig uppgift. Andra uppgifter som normalt är offentliga är uppgifter om släktskap. En sådan uppgift kan dock vara känslig. Att någon är adopterad kan i vissa fall betraktas som känslig. Att någon är född utanför äktenskapet anses normalt inte vara anledning till sekretess.

Prop. 2013/14:178: 2 §Sekretess gäller i ärende om kvarskrivning enligt folkbokföringslagen (1991:481) och i ärende enligt lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller ...

Folkbokföring, fingerade personuppgifter, m.m.

Folkbokföring och annan liknande registrering av befolkningen m.m.

[K22]1 §  Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i verksamhet som avser

 1. folkbokföringen eller annan liknande registrering av befolkningen och, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i annan verksamhet som avser registrering av en betydande del av befolkningen, eller
 2. förande av eller uttag ur sjömansregistret.

[S2]Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket 1 för uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Paragrafen motsvarar 7 kap 15 § i sekretesslagen (1980:100).

Den här bestämmelsen gäller först och främst folkbokföringen och uppgifter om förhållanden som finns i de olika register och böcker som har förts av kyrkan och som numera förs av skatteverket. Bestämmelserna är också tillämpliga på andra befolkningsregister som baserar sig på uppgifter från folkbokföringen, t.ex. Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen, Riksförsäkringsverkets register m.m. Sekretessen gäller också hos arkivmyndighet som så kallad överförd sekretess, se 7 kap 3 § denna lag. Föremålet för sekretess är uppgifter om enskildas personliga förhållanden och som kan hänföras till en bestämd person.

Avidentifierade uppgifter omfattas inte av folkbokföringssekretess. Men det måste vara klart att det inte går att spåra ett samband mellan den enskilde och uppgiften.

 • RÅ 2010:58:Sekretess har inte ansetts föreligga för folkbokföringsuppgifter om vårdnadshavare för barn som är föremål för indrivningsåtgärder.
 • HFD 2014:48:Folkbokföringsuppgift om adoption har i visst fall ansetts omfattas av sekretess.

[K22]1 a §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av och uttag ur analys- och urvalsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2023:162).

Skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter

[K22]2 §  Sekretess gäller i ärende om skyddad folkbokföring enligt folkbokföringslagen (1991:481) och i ärende enligt lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:691).

Överföring av sekretess

[K22]3 §  Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 2 § från en myndighet som handlägger ärenden som avses där, blir 2 § tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

Sekretessbrytande bestämmelser

[K22]3 a §  Sekretessen enligt 1 § första stycket 2 hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i 23 a § 2–5 mönstringslagen (1983:929).

[S2]Sekretessen enligt 1 § andra stycket hindrar inte att uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde lämnas till ett auktoriserat delgivningsföretag. Lag (2014:361).

Prop. 2013/14:132: I paragrafen regleras när sekretess enligt 1 § första stycket 2 och andra stycket i vissa fall inte hindrar att uppgift lämnas till enskild. Ändringen innebär att paragrafen delas upp i två stycken och att ett nytt första stycke införs. Enligt 1 § första stycket 2 gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i verksamhet som avser ...

Namnärenden

[K22]4 §  Sekretess gäller i ärende om byte av namn för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Dödförklaring

Personliga förhållanden

[K22]4 a §  Sekretess gäller hos Skatteverket i ärende enligt lagen (2005:130) om dödförklaring för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:88).

Överföring av sekretess

[K22]4 b §  Får Skatteverket i ärende som avses i 4 a § från en annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad till skydd för enskilds personliga förhållanden, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos Skatteverket. Sekretessen gäller inte beslut i ärende. Lag (2010:88).

Delgivning

[K22]5 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser delgivning enligt delgivningslagen (2010:1932) eller bistånd med sådan delgivning för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2013:878).

Prop. 2009/10:237: Paragrafen innehåller bestämmelser om sekretess i verksamhet som avser delgivning. Ändringen innebär att paragrafen hänvisar till den nya delgivningslagen.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K22]6 §  Den tystnadsplikt som följer av 1 § första stycket, 1 a och 2 §§ inskränker rätten enligt 1 kap.1 och 7 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 10 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Lag (2023:162).

Prop. 2017/18:260: I paragrafen finns bestämmelser om när den tystnadsplikt som följer av sekretessbestämmelser i kapitlet inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 4.1.

Ändringen innebär att hänvisningen till bestämmelser om rätten att meddela och offentliggöra uppgifter i tryckfrihetsförordningen och <a href="https://lagen.nu/1991:1469" ...

23 kap. Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m.

Sekretessen gäller inte bara uppgifter som rör elever i utbildningsverksamhet utan också elevens närstående, t.ex. föräldrar och syskon. Vårdnadshavare till minderåriga elever har i normalfallet rätt att ta del av uppgifter om sitt barn.

Utbildningsverksamhet m.m.

Förskola och viss annan pedagogisk verksamhet

[K23]1 §  Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:866).

Förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

[K23]2 §  Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]Sekretess gäller på det område som anges i första stycket dels i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, dels för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier. Sekretessen gäller dock endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]Sekretess gäller på det område som anges i första stycket i andra fall än som avses i första och andra styckena för uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S4]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2023:353).

Paragrafen motsvarar 7 kap 9 § i sekretesslagen (1980:100).

För uppgifter som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör, eller någon honom närstående, lider men, gäller s.k. stark sekretess, vilket innebär att är sekretess är huvudregeln.

För uppgift om enskilds personliga förhållande i skolans elevvårdande verksamhet, samt för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av elev eller om skiljande av elev från vidare studier, gäller s.k. svag sekretess, vilket innebär att offentlighet är huvudregel.

För uppgifter inom skolhälsovården för barns och deras närståendes hälsotillstånd gäller 25 kap 1 § denna lag. För de uppgifterna gäller stark sekretess vilket bl a får konsekvensen att de uppgifter som huvudregel inte kan kan lämnas t.ex. till skolkurator, rektor eller lärare, observera att vissa sekretessbrytande regler kan medge undantag.

[K23]2 a §  Sekretess gäller i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i ärende enligt 22 kap. 14 § skollagen (2010:800) om mottagande till utbildning där distansundervisning används, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2023:353).

Prop. 2019/20:127: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om sekretess i ärenden om mottagande till distansundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan när det gäller det allmännas verksamhet. För motsvarande verksamhet hos enskilda huvudmän finns det en korresponderande bestämmelse om tystnadsplikt i 29 kap. 14 § tredje stycket skollagen.

Av första stycket framgår att sekretess gäller i gymnasieskolan ...

Fritidshem och viss annan pedagogisk verksamhet

[K23]3 §  Sekretess gäller i fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.skollagen (2010:800) som erbjuds i stället för fritidshem för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan särskild elevstödjande verksamhet som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]Sekretess gäller i övrigt på det område som anges i första stycket för annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:866).

Specialpedagogisk stödverksamhet

[K23]4 §  Sekretess gäller i specialpedagogisk stödverksamhet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Annan utbildningsverksamhet

[K23]5 §  Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i 1-3 §§ för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, kurator eller hos studie- och yrkesvägledningen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess gäller i elevvårdande verksamhet i övrigt inom arbetsmarknadsutbildningen, den kommunala vuxenutbildningen och folkhögskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i 1-3 §§ i annat fall än som avses i första stycket och hos Universitets- och högskolerådet i verksamhet som avser biträde vid antagning av studenter för uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2020:452).

Avskiljande från utbildning

[K23]6 §  Sekretess gäller i ärende om avskiljande av studerande från högskoleutbildning eller från polisprogrammet för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2014:633).

Prop. 2013/14:110: I första stycket finns föreskrifter om sekretess i ärenden om avskiljande från högskoleutbildning. Motsvarande sekretessreglering har införts för avskiljande från polisprogrammet. Polisprogrammet ingår i grundutbildningen till polisman, som även omfattar aspirantutbildning om sex månader. En studerande får enligt 7 § polisutbildningsförordningen (1999:740) avskiljas från polisprogrammet bl.a. om han eller hon lider av en ...

Sekretessbrytande bestämmelse

[K23]6 a §  Sekretessen enligt 2 § första stycket, i fråga om specialpedagogisk insats, eller 2 § andra stycket hindrar inte att en uppgift lämnas till Kriminalvården, om uppgiften behövs för att upprätta en verkställighetsplan enligt lagen (2020:616) om verkställighet av ungdomsövervakning och uppgiftslämnandet syftar till att fastställa vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga att den dömde återfaller i brott eller på annat sätt utvecklas ogynnsamt.

[S2]Sådan sekretess som avses i första stycket hindrar inte heller att en uppgift lämnas till Kriminalvården, om uppgiften gäller något som omfattas av verkställighetsplanen. Lag (2020:620).

Tillsynsverksamhet m.m.

[K23]7 §  Sekretess gäller hos Skolväsendets överklagandenämnd i ärenden som uppkommit där till följd av överklagande av beslut samt i tillsynsverksamhet hos Statens skolinspektion och Myndigheten för yrkeshögskolan samt hos Lärarnas ansvarsnämnd i ärenden om legitimation, för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2011:191).

Prop. 2010/11:20: Sekretessen gäller inte beslut i ärende. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

[K23]7 a §  Sekretess gäller hos Statens skolinspektion i ärende om legitimation för uppgift om den legitimerades hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2011:191).

Prop. 2010/11:20: Sekretessen gäller inte beslut i ärende. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

[K23]7 b §  Sekretess gäller hos Lärarnas ansvarsnämnd i ärende om legitimation för uppgift om den legitimerades eller den sökandes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

[S2]Sekretessen gäller inte beslut i ärende.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2011:191).

Prop. 2010/11:20: Sekretessen gäller inte beslut i ärende. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

[K23]8 §  Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap.1 och 7 §§tryckfrihetsförordningen och 1 kap.1 och 10 §§yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

[S2]Den tystnadsplikt som följer av 25 §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till annat än ett ärende om tillrättaförande av en elev eller skiljande av en elev från vidare studier. Lag (2018:1919).

Prop. 2017/18:260: Den tystnadsplikt som följer av 2–5 §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till annat än ett ärende om tillrättaförande av en elev eller skiljande av en elev från vidare studier.

I paragrafen finns bestämmelser om när den tystnadsplikt som följer av sekretessbestämmelser i kapitlet inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2017/18:260#S4-1" ...

24 kap. Sekretess till skydd för enskild inom forskning och statistik

Myndigheter får generellt inte lämna ut uppgifter ur sina register men offentlighets- och sekretesslagen medger vissa undantag, bland annat för forskningsändamål. Sådan information som inte går att hänföra till någon enskild person kan som regel lämnas ut. Ett godkännande från en etikprövningsnämnd är en förutsättning för att känsliga personuppgifter ska få lämnas ut. Att en behandling av personuppgifter i en viss forskningsstudie godkänts av nämnden innebär inte att myndigheterna är skyldiga att lämna ut uppgifter till forskaren. Det är regler i denna lag som avgör om uppgifterna får lämnas ut.

Psykologisk undersökning

[K24]1 §  Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning som utförs för forskningsändamål, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men.

[S2]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Paragrafen motsvarar 7 kap 13 § i sekretesslagen (1980:100).

Paragrafen är enbart tillämplig för undersökningar som sker för forskningsändamål. Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska tillämpas på forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204).

Etikprövningsnämnderna godkänner enbart preciserade forskningsprojekt, inte att man samlar uppgifter för eventuella, ospecificerade framtida projekt. Att samla uppgifter i en egen databas för framtida forskning med generella ändamål är alltså inte tillåtet om inte de personer, vars uppgifter finns i forskningsdatabasen, har samtyckt till det och en etikprövningsnämnd har godkänt det.

I de fall forskaren hämtar in uppgifter direkt från forskningspersonen gäller sekretess hos forskaren endast om forskningen omfattas av en bestämmelse om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen.

Rättspsykiatriskt forskningsregister

[K24]2 §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register som förs enligt lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som har tillförts registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S2]Sekretessen gäller även i förhållande till en registrerad person som är vård- eller behandlingsbehövande för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Paragrafen motsvarar 7 kap 40 § i sekretesslagen (1980:100).

Rättsmedicinalverket har ansvar för rättspsykiatriskt register. Ett utlämnande ur registret är oftast möjligt om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos forskaren. Om forskaren är verksam vid en forskningsinstitution som är en myndighet följer sekretessen automatiskt med uppgifterna till institutionen. Om forskningsuppgifterna redan omfattas av sekretess hos institutionen enligt någon annan bestämmelse har den bestämmelsen företräde.

Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Förande av och uttag ur register

[K24]2 a §  Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register enligt lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa för uppgift som avser en enskilds personliga förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.

[S2]Sekretessen hindrar inte att uppgift lämnas ut i den utsträckning som framgår av den lag som avses i första stycket. Vidare får uppgift som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

[S3]För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2013:795).

Överföring av sekretess

[K24]2 b §  Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 2 a § från den som bedriver verksamhet enligt lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, blir 2 a § tillämplig även hos den mottagande myndigheten. Lag (2013:795).

Prop. 2012/13:163: Paragrafen är ny och innehåller en bestämmelse om överföring av sekretess.

Etikprövning av forskning m.m.

[K24]3 §  Sekretess gäller i verksamhet

 1. som består i etikprövning och tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor,
 2. enligt lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel, och
 3. enligt lagen (2021:603) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordningar om medicintekniska produkter.

[S2]Sekretess enligt första stycket gäller

 1. för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, och
 2. för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.