Inaktuell version

Förordning (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2015-02-19
Ändring införd
SFS 2015:54
Ikraft
2015-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Allmänna bestämmelser

1 §  I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

Samråd med Datainspektionen

2 §  Polismyndigheten ska vid utformningen av den tekniska lösningen för tillträdesförbudsregistret samråda med Datainspektionen i god tid innan lösningen utformas. Detsamma gäller när Polismyndigheten genomför betydande förändringar av den tekniska lösningen.

Tillgången till personuppgifter

3 §  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om tillgången till personuppgifter för personer som är verksamma inom myndigheten. För tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter ska det särskilt beaktas att det, utöver behovet av uppgifterna, ställs krav på utbildning och erfarenhet.

4 §  Polismyndigheten ansvarar för att det inom myndigheten finns rutiner för tilldelning, förändring, borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheter för åtkomst till personuppgifter i tillträdesförbudsregistret.

5 §  En idrottsorganisation som har fått tillgång till personuppgifter från tillträdesförbudsregistret ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till dessa personuppgifter. För tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter ska det särskilt beaktas att det, utöver behovet av uppgifterna, ställs krav på utbildning och erfarenhet.

6 §  Innan en idrottsorganisation begär tillgång till personuppgifter från tillträdesförbudsregistret ska organisationen samråda med Datainspektionen i fråga om vilka lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som ska vidtas för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Vilka uppgifter som ska lämnas

7 §  Bestämmelser om skyldighet att lämna sådana uppgifter som anges i 8 § lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang finns i 2 § förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

Övriga bestämmelser

8 §  Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och denna förordning.

9 §  Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning i frågor som kan medföra särskilda risker för intrång i den personliga integriteten ska samråd ske med Datainspektionen.

Ändringar

Förordning (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2018:1949) om ändring i förordningen (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Omfattning
upph. 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 1, 2, 8 §§; nuvarande 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 2, 3, 4, 5, 6 §§; nya 4, 5 §§, rubr. närmast före 3, 7 §§ sätts närmast före de nya 2, 4 §§, ny rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2019-01-01