Förordning (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2005-05-19
Ändring införd
SFS 2005:323 i lydelse enligt SFS 2018:1945
Ikraft
2005-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  När åklagaren har beslutat i fråga om tillträdesförbud ska parterna underrättas om beslutet. Har Polismyndigheten gjort en anmälan om tillträdesförbud ska myndigheten underrättas om åklagarens beslut.

[S2]Att beslut om tillträdesförbud ska delges den mot vilken förbudet avses gälla framgår av 4 § lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Förordning (2014:1168).

2 §  Om en domstol eller en åklagare beslutar om tillträdesförbud eller häver eller ändrar ett sådant förbud, ska Polismyndigheten underrättas om beslutet. Åklagarmyndigheten ska, i fråga om den som är föremål för registrering i tillträdesförbudsregistret, till Polismyndigheten även lämna sådana uppgifter som anges i 5 kap. 24 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och som myndigheten har tillgång till i ett ärende som rör tillträdesförbud.

[S2]Bestämmelser om registrering av beslut om tillträdesförbud finns i

  1. lagen (1998:620) om belastningsregister,
  2. förordningen (1999:1134) om belastningsregister,
  3. förordningen (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, och
  4. lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Förordning (2018:1945).

3 §  Om Polismyndighetens anmälan om tillträdesförbud har gjorts muntligen ska åklagaren dokumentera vem anmälan avser, vem som gjort anmälan och de omständigheter som anförs till stöd för anmälan. Förordning (2014:1168).

4 §  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang får meddelas av Åklagarmyndigheten. Förordning (2009:104).

Ändringar

Förordning (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2009:104) om ändring i förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Omfattning
nuvarande 3 § betecknas 4 §; ny 3 §
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2014:1168) om ändring i förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:56) om ändring i förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2018:1945) om ändring i förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-01-01