Förordning (2015:566) om försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-09-10
Ändring införd
SFS 2015:566
Ikraft
2015-10-15
Tidsbegränsad
2017-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning.

2 §  Förordningen gäller för antagning till lärar- och förskollärarutbildning som påbörjas under tiden 1 augusti 2016 – 31 december 2016 vid de universitet och högskolor som efter ansökan har utsetts att delta i försöksverksamheten.

3 §  Med lärar- och förskollärarutbildning avses i denna förordning sådan utbildning som leder till grundlärarexamen, ämneslärarexamen och förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Ett deltagande universitet eller en deltagande högskola får bestämma vilka utbildningar som leder till någon av dessa examina som ska omfattas av försöksverksamheten.

Tillämpliga bestämmelser i högskoleförordningen

4 §  Högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas på frågor om tillträde till utbildning om inte något annat följer av denna förordning.

Lämplighetsbedömning vid antagning

5 §  En bedömning av den sökandes lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket ska göras innan beslut fattas om antagning till en utbildning som omfattas av denna förordning. Med bedömning av lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket avses en bedömning av den sökandes lämplighet för den kommande yrkesutövningen.

[S2]Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vad som avses med lämplighet för den kommande yrkesutövningen.

[S3]Ett universitet eller en högskola får meddela föreskrifter om hur lämplighetsbedömningar ska genomföras.

Grundläggande behörighet

6 §  Utöver de krav som framgår av 7 kap. 5 § högskoleförordningen (1993:100) krävs att en sökande ska bedömas vara lämplig för lärar- eller förskolläraryrket för att ha grundläggande behörighet till utbildningen.

[S2]Ett universitet eller en högskola får meddela föreskrifter om vilket resultat från en lämplighetsbedömning som krävs för att en sökande ska bedömas vara lämplig enligt första stycket.

Urval

7 §  Urvalsgrunder är

  1. betyg i förening med resultat från lämplighetsbedömning, och
  2. resultat från högskoleprov i förening med resultat från lämplighetsbedömning.

[S2]Ett universitet eller en högskola får meddela ytterligare föreskrifter om platsfördelning och om lämplighetsbedömningens betydelse för urvalet.

Ändringar

Förordning (2015:566) om försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning

Förarbeten
Rskr. 2013/14:104, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:UbU1
Ikraftträder
2015-10-15