Inaktuell version

Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2015-12-10
Ändring införd
SFS 2015:899
Ikraft
2016-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Den myndighet som regeringen bestämmer (den utfärdande myndigheten) kan utfärda ett identitetskort på ansökan av en person som har fyllt 13 år och som är folkbokförd i landet enligt folkbokföringslagen (1991:481).

Ansökan

2 §  Den som ansöker om ett identitetskort är skyldig att i samband med ansökan

  1. låta den utfärdande myndigheten ta en bild i digitalt format av sökandens ansikte eller, om det finns synnerliga skäl, ge in ett välliknande fotografi, och
  2. styrka sin identitet och övriga personuppgifter.

3 §  Om sökanden har uppehållstillstånd i Sverige ska han eller hon anses ha styrkt sin identitet om de uppgifter som lämnas i ansökan om identitetskort stämmer överens med vad som har registrerats i fråga om uppehållstillståndet. Identiteten ska dock inte anses ha styrkts på detta sätt, om särskilda skäl talar emot det.

[S2]Sökanden ska ange om han eller hon vill styrka identiteten på detta sätt.

4 §  En ansökan om identitetskort ska avslås om förutsättningarna i 1 § inte är uppfyllda eller det som anges i 2 § eller som har föreskrivits av regeringen i fråga om ansökan inte har iakttagits och sökanden inte har följt en uppmaning att avhjälpa bristen.

5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om ansökan och utfärdande av identitetskort.

Återkallelse

6 §  Ett identitetskort ska återkallas om

  1. det fanns hinder mot att utfärda identitetskort vid tiden för utfärdandet och hindret fortfarande består,
  2. någon väsentlig uppgift som framgår av identitetskortet är felaktig eller inte längre gäller, eller
  3. någon annan än den som identitetskortet är utställt på förfogar över kortet.

7 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om förfarandet vid återkallelse av identitetskort.

Behandling av personuppgifter i en databas

8 §  Den utfärdande myndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra en databas med en samling uppgifter om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

9 §  Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

Förhållandet till personuppgiftslagen

10 §  Vid behandling av personuppgifter i databasen gäller personuppgiftslagen (1998:204) om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Prop. 2017/18:95: Paragrafen har fått ett nytt innehåll och klargör lagens förhållande till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i lagen benämnd EU:s dataskyddsförordning, och lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:000), ...

Personuppgiftsansvar

11 §  Den utfärdande myndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Ändamål

12 §  Personuppgifter får behandlas i databasen om det behövs i den utfärdande myndighetens verksamhet för utfärdande av identitetskort.

[S2]Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också behandlas om det behövs för att fullgöra uppgiftsutlämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Prop. 2017/18:95: I paragrafen regleras för vilka ändamål personuppgifter får behandlas enligt lagen. I andra stycket har hänvisningen till 9 § första stycket d och andra stycket PUL ersatts med en bestämmelse som anger att sådana uppgifter får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att

uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med ...

Innehållet i databasen

13 §  Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) får behandlas i en handling som har lämnats i ett ärende. Sådana uppgifter får behandlas även i en handling som har upprättats i ett ärende, om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

Prop. 2017/18:95: I paragrafen har hänvisningen till personuppgiftslagens definition av känsliga personuppgifter ersatts med dataskyddsförordningens definition. Bestämmelsens inledning har också fått en något annorlunda utformning. Eftersom dataskyddsförordningens definition är något vidare än personuppgiftslagens, innebär ändringen att något fler kategorier av uppgifter kringgärdas av ...

14 §  En kopia av den ansiktsbild som identitetskortet har försetts med får behandlas i databasen.

15 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter databasen ska eller får innehålla.

Utlämnande av uppgift om identitetskorts giltighet

16 §  Uppgift om ett identitetskorts giltighet får lämnas ut genom direktåtkomst.

Sökbegränsningar

17 §  Ansiktsbilden enligt 2 § 1 och 14 § får inte användas vid sökning med hjälp av automatiserad behandling.

[S2]Känsliga personuppgifter som avses i 13 § och uppgifter om lagöverträdelser som avses i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) får inte användas som sökbegrepp.

Prop. 2017/18:95: I andra stycket har hänvisningen till personuppgiftslagens definition av lagöverträdelser m.m. ersatts med en uppräkning av de lagöverträdelser m.m. som motsvarar personuppgiftslagens definition. Denna ändring innebär ingen ändring i sak.

Övervägandena finns i avsnitt ...

Rättelse och skadestånd

18 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas också vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Prop. 2017/18:95: I paragrafen, som är ny, görs ett undantag från den rätt att invända mot behandling av personuppgifter som följer av artikel 21.1 i dataskyddsförordningen. Undantaget utgör en sådan begränsning i den nationella rätten som är tillåten enligt artikel 23 i dataskyddsförordningen. Vid sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den gäller inte rätten att göra invändningar enligt artikel 21.1. Bestämmelsen har flyttats från ...

Övriga bestämmelser

19 §  Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

20 §  Beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Ändringar

Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige

Förarbeten
Rskr. 2015/16:67, Prop. 2015/16:28, Bet. 2015/16:SkU10
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2018:233) om ändring i lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige

Förarbeten
Rskr. 2017/18:234, Prop. 2017/18:95, Bet. 2017/18:SkU15
Omfattning
upph. 9, 18 §§, rubr. närmast före 18 §; ändr. 10, 12, 13, 17 §§, rubr. närmast före 10 §; ny 18 §, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder
2018-05-25