Inaktuell version

Förordning (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik

Version: 2015:938

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-12-10
Ändring införd
SFS 2015:938
Ikraft
2016-01-15
Tidsbegränsad
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhuvudmän för fortbildning i specialpedagogik i syfte att generellt stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan.

2 §  Statsbidrag lämnas enligt denna förordning om det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till en huvudman för grundskolan och sameskolan och till huvudmannen för utbildning som motsvarar grundskoleutbildning vid ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilt ungdomshem).

[S2]Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

4 §  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för

 1. fortbildning i specialpedagogik för legitimerade lärare i grundskolan och sameskolan och i utbildning som motsvarar grundskolan vid särskilda ungdomshem, och
 2. handledare i specialpedagogik.

[S2]Fortbildningen i specialpedagogik ska syfta till att ge alla elever möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen genom att ge lärare

 1. ökade kunskaper i specialpedagogik så att de kan utforma och anpassa undervisningen utifrån alla elevers olika behov och förutsättningar, och
 2. professionellt stöd genom handledare i specialpedagogik.

5 §  Statsbidrag enligt 4 § första stycket 2 får lämnas endast för sådana legitimerade lärare som huvudmannen har utsett till handledare i specialpedagogik. Till sådan handledare ska i första hand en lärare utses som

 1. har en speciallärar- eller specialpedagogexamen, och
 2. har minst ett års erfarenhet av tjänstgöring som speciallärare eller specialpedagog.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får huvudmannen utse en annan legitimerad lärare som bedöms lämplig för uppgiften.

6 §  Statsbidrag lämnas med ett schablonbelopp för legitimerade lärare som deltar i fortbildning på arbetstid och är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid.

7 §  Statsbidrag lämnas också för ersättning för lön med ett schablonbelopp för handledare i specialpedagogik som

 1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid, och
 2. på tio eller tjugo procent av heltid tjänstgör som handledare i specialpedagogik för lärare som deltar i fortbildning enligt 4 § första stycket 1.

[S2]Schablonbeloppet enligt första stycket ska motsvara tio procent respektive tjugo procent av en nationellt genomsnittlig heltidslön för en speciallärare eller specialpedagog beroende på hur stor andel av heltid som handledaren tjänstgör.

8 §  Statsbidrag får också lämnas för övriga kostnader som kan hänföras till fortbildning eller tjänstgöring enligt denna förordning.

9 §  Statsbidrag lämnas i högst ett år för en lärare som deltar i fortbildning enligt denna förordning.

[S2]Statsbidrag lämnas i högst fyra år för en handledare i specialpedagogik enligt denna förordning.

Ansökan och beslut om statsbidrag

10 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor om bidraget.

[S2]Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet.

11 §  Huvudmannen ska hos Statens skolverk anmäla den personal som huvudmannen ansöker om statsbidrag för enligt denna förordning.

12 §  Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel för beslutar Statens skolverk om urval.

Uppföljning och redovisning

13 §  Statens skolverk ska följa upp och utvärdera hur statsbidraget har använts.

14 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Återbetalning och återkrav

15 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för,
 4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 14 §, eller
 5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

16 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

17 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

18 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om

 1. vilka kostnader som statsbidrag enligt 9 § kan lämnas för,
 2. schablonbeloppen och beräkning av statsbidragets storlek, och
 3. verkställighet av denna förordning.

Överklagande

19 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2016.
 2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2019.
 3. Förordningen ska dock fortsätta att gälla i fråga om bidrag som har beslutats före den 1 januari 2020.
Ikraftträder
2016-01-15

Förordning (2016:827) om ändring i förordningen (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2016-07-19