Förordning (2015:957) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2015-12-17
Ändring införd
SFS 2015:957
Ikraft
2016-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Konsumentverket utövar tillsyn över att transportörer fullgör sina skyldigheter enligt 79 §§ lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Konsumentverket utövar också tillsyn över att transportörer och terminaloperatörer fullgör sina respektive skyldigheter enligt artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (busspassagerarförordningen) när artikeln ska tillämpas enligt 5 § lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

[S2]Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.

Ändringar

Förordning (2015:957) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Ikraftträder
2016-04-01