Förordning (2016:1022) om inkomstgaranti, tjänstepension och vissa försäkringsförmåner för statsråd

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2016-11-17
Ändring införd
SFS 2016:1022
Ikraft
2017-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om inkomstgaranti, tjänstepension och vissa försäkringsförmåner för statsråd. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Vid bestämning av inkomstgaranti och tjänstepension för statsråd ska förordningen (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer tillämpas, med de tillägg och undantag som anges i det följande. Då ska det som i den förordningen sägs om myndighetschefer i stället gälla statsråd.

[S2]I fråga om försäkringsförmåner för statsråd ska avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och avtal om ersättning vid personskada (PSA) gälla.

3 §  För rätt till inkomstgaranti gäller, i stället för vad som anges i 4 §2 och 3 i förordningen (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer, att statsrådet ska ha varit statsråd under sammanlagt minst sex år eller ha varit statsråd och haft en eller flera sådana anställningar som omfattas av förordningen, eller varit anställd som statssekreterare oavbrutet i minst sex år.

[S2]Vid beräkningen av den period som avses i första stycket ska en regeringsperiod mellan två ordinarie val till riksdagen alltid anses vara fyra år. Vid beräkningen av perioden får ett statsråd tillgodoräkna sig tid som myndighetschef, trots vad som anges i 1 § andra stycket i förordningen om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer.

4 §  Bestämmelserna i 2125 §§ förordningen (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer ska inte tillämpas.

5 §  Ett statsråd har inte rätt att få inkomstgaranti enligt denna förordning eller förordningen (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer för tid då statsrådsarvode eller avgångsersättning på grund av uppdrag som statsråd betalas ut. Detsamma gäller motsvarande förmåner enligt äldre författningar.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2016:1022) om inkomstgaranti, tjänstepension och vissa försäkringsförmåner för statsråd

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (AgVFS 2003:1 B 1) om inkomstgaranti och tjänstepension för statsråd.
  3. För inkomstgaranti som har fastställts enligt förordningen (AgVFS 2003:1 B 1) om inkomstgaranti och tjänstepension för statsråd eller enligt motsvarande äldre författningar ska bestämmelserna i 14, 15, 19 och 20 §§ i förordningen (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer tillämpas.
Ikraftträder
2017-01-01