Förordning (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2016-11-17
Ändring införd
SFS 2016:1033 i lydelse enligt SFS 2018:1848
Ikraft
2017-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

2 §  Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Registerfrågor

3 §  Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 5 kap. 1 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. Förordning (2018:343).

4 §  Registret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

[S2]I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. den tillsyn som Finansinspektionen har över kreditgivare och kreditförmedlare enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, och
 2. information till allmänheten om kreditgivare och kreditförmedlare som har registrerats i registret.

5 §  Har upphävts genom förordning (2018:343).

6 §  I registret ska uppgifter antecknas för varje kreditgivare och kreditförmedlare som har tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och för varje utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES som driver verksamhet här i landet.

7 §  I fråga om kreditgivare och kreditförmedlare som har tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska registret innehålla uppgifter om

 • företagsnamn,
 • organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift,
 • postadress och telefonnummer,
 • datum för registrering,
 • namn på de personer i ledande befattning som ansvarar för kreditförmedlingsverksamheten hos en kreditförmedlare, samt
 • de länder inom EES som en kreditförmedlare driver verksamhet i enligt 3 kap. 4 § lagen om verksamhet med bostadskrediter.

[S2]Om ett tillstånd för en kreditgivare eller en kreditförmedlare har återkallats, ska Finansinspektionen utan dröjsmål ta bort kreditgivaren eller kreditförmedlaren ur registret. Förordning (2018:1848).

8 §  I fråga om en utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES ska registret innehålla de uppgifter som Finansinspektionen har fått från en behörig myndighet i kreditförmedlarens hemland i en sådan underrättelse som avses i 3 kap. 6 § andra stycket lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

[S2]Om Finansinspektionen får en underrättelse från den behöriga myndigheten om att kreditförmedlarens tillstånd har återkallats, ska inspektionen utan dröjsmål ta bort kreditförmedlaren ur registret.

9 §  Registret får innehålla uppgifter om uppdragsavtal enligt 4 kap. 13 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter och om godkänd bolagsordning eller godkända stadgar.

10 §  De uppgifter i registret som avses i 69 §§ ska hållas aktuella och tillgängliga på Finansinspektionens webbplats. På webbplatsen ska det också finnas kontaktuppgifter till de behöriga myndigheterna i övriga länder inom EES.

Underrättelseskyldighet

11 §  Om Finansinspektionen återkallar ett tillstånd för en kreditförmedlare som har tillstånd enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, ska inspektionen utan dröjsmål och senast inom 14 dagar underrätta de behöriga myndigheterna i de länder inom EES som kreditförmedlaren driver verksamhet i enligt 3 kap. 4 § i den lagen om att kreditförmedlarens tillstånd har återkallats.

Bemyndiganden

12 §  Finansinspektionen får i fråga om lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter meddela föreskrifter om

 1. vilket innehåll en ansökan om tillstånd enligt lagen ska ha,
 2. de krav på insikt och erfarenhet som ska gälla för deltagande i ledningen av en kreditförmedlare enligt 3 kap. 2 § första stycket 4,
 3. sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses i 3 kap. 2 § första stycket 6,
 4. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 3 kap. 4 §,
 5. vad en kreditgivare eller kreditförmedlare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 1 §,
 6. vilka krav som ska gälla avseende kunskap och kompetens enligt 4 kap. 2 §,
 7. en kreditgivares eller kreditförmedlares ersättningssystem enligt 4 kap.36 §§,
 8. riktlinjer för utlåning enligt 4 kap. 11 §,
 9. riktlinjer för värdering av säkerhet enligt 4 kap. 12 § och vad som ska iakttas när det gäller dokumentation av värderingen,
 10. vad en kreditgivare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap.12 a och 12 b §§,
 11. erkännande av utländska krav enligt 4 kap. 12 c §,
 12. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 4 kap. 13 § och vad en kreditgivare eller kreditförmedlare i övrigt ska iaktta när det gäller uppdragsavtal,
 13. vad som ska ingå i dokumentation enligt 4 kap. 14 §, och
 14. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 5 kap.3 och 5 §§. Förordning (2017:1345).

 • FFFS 2016:29: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om verksamhet med bostadskrediter

13 §  Innan Finansinspektionen med stöd av 12 § 10 beslutar föreskrifter om amorteringskrav eller krav på att inte bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.

[S2]Regeringen ska inför sitt beslut få del av

 1. förslaget till föreskrifter, och
 2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget. Förordning (2017:1345).

Ändringar

Förordning (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:1345) om ändring i förordningen (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

Omfattning
ändr. 12 §; ny 13 §
Ikraftträder
2018-02-01

Förordning (2018:343) om ändring i förordningen (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

Omfattning
upph. 5 §; ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1848) om ändring i förordningen (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2019-01-01