Tillkännagivande (2016:104) av ändring i bihang B till fördraget (2016:104) om internationell järnvägstrafik (COTIF)

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2016-02-18
Ändring införd
SFS 2016:104
Ikraft
2016-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 har för Sveriges del trätt i kraft den 12 juni 2015. I 2 § lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik föreskrivs bl.a. att originaltexterna av bestämmelserna i bihang A för avtal om internationell transport av resande på järnväg, bihang B för avtal om internationell transport av gods på järnväg, bihang D för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik och bihang E för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik ska gälla som svensk lag. De franska och engelska originaltexterna och en översättning till svenska finns intagna som en bilaga till lagen.
Enligt 6 § lagen om internationell järnvägstrafik ska bindande ändringar av fördragets bihang A, B, D eller E som har beslutats av revisionsutskottet inom OTIF gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt fördraget. Enligt 14 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar ska sådana ändringar i internationella överenskommelser kungöras.
Regeringen tillkännager därför att artikel 6.7 i bihang B till fördraget har följande lydelse med verkan från och med den 1 maj 2016.
Titre II Conclusion et exécution du contrat de transportTitle II Conclusion and Performance of the Contract of CarriageAvdelning II Ingående och fullgörande av transportavtalet
Article 6Article 6Artikel 6
Contrat de transportContract of carriageTransportavtal
  • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 E §  cas d’un § 7 In the case of § 7 Om en transport empruntant carriage which takes transport passerar le territoire place on the customs genom Europeiska douanier de l´Union territory of the unionens tullområde, européenne ou le European Union or eller det område på territoire, sur the territory on vilket det gemensamma lequel est appliquée which the common transiterings- la procédure de transit procedure is förfarandet tillämpas, transit commun, applied, each ska varje sändning chaque envoi doit consignment must be åtföljas av en être accompagné accompanied by a fraktsedel som d’une lettre de consignment note uppfyller kraven i voiture répondant satisfying the artikel 7. aux exigen-ces de requirements of l’article 7. Article 7.

  • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ändringar

Tillkännagivande (2016:104) av ändring i bihang B till fördraget (2016:104) om internationell järnvägstrafik (COTIF)

Ikraftträder
2016-03-01