Lag (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2016-11-24
Ändring införd
SFS 2016:1122
Ikraft
2017-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Skyddade kännetecken

1 §  Följande kännetecken får inte användas på motorfordon utöver vad som följer av denna lag:

  1. Polismyndighetens och Säkerhetspolisens heraldiska vapen eller något som lätt kan förväxlas med ett sådant vapen, och
  2. ordet polis i olika sammansättningar och böjningsformer eller ett ord som lätt kan förväxlas med det.

[S2]I 1 § lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar finns bestämmelser om användning av Polismyndighetens och Säkerhetspolisens heraldiska vapen i näringsverksamhet.

Tillåten användning av kännetecknen

2 §  Kännetecken som anges i 1 § första stycket får användas på

  1. motorfordon som Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen äger, har nyttjanderätt till eller disponerar på annan grund,
  2. annat motorfordon om det inte finns risk för att fordonet kan förväxlas med Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens fordon, och
  3. annat motorfordon om ägaren till fordonet har tillstånd enligt 3 §.

3 §  Polismyndigheten får ge ägaren till ett motorfordon tillstånd att på fordonet använda de kännetecken som anges i 1 § första stycket för

  1. konstnärlig verksamhet eller musei- eller samlarverksamhet, eller
  2. annat ändamål om det finns särskilda skäl.

[S2]När Polismyndigheten meddelar tillstånd enligt första stycket får myndigheten även ange villkor för hur kännetecknen får användas på allmän plats.

[S3]Ett tillstånd får återkallas om

  1. förutsättningarna för tillståndet har upphört,
  2. tillståndshavaren inte följer de villkor som gäller för tillståndet, eller
  3. tillståndet missbrukas på annat sätt.

Vite

4 §  Polismyndigheten får förelägga ägaren till ett motorfordon som i strid med 2 § bär kännetecken som skyddas i denna lag att avlägsna kännetecknen eller att vidta någon annan åtgärd för att kännetecknen inte ska användas i strid med denna lag. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart om inte annat beslutas.

Prop. 2016/17:18: Av paragrafen framgår att ett föreläggande endast kan riktas mot ägaren av fordonet. Med ägare avses enligt 5 § den som är eller bör vara upptagen som ägare i vägtrafikregistret. Det kan finnas situationer där den registrerade ägaren kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa ett föreläggande, t.ex. om ett ägarbyte har skett men detta inte har blivit registrerat. Är det förhållandet känt för myndigheten följer av viteslagstiftningen att vite inte får föreläggas mot den registrerade ...

Ägare

5 §  Som ägare till ett motorfordon anses den som är eller bör vara upptagen som ägare i vägtrafikregistret.

Överklagande

6 §  Polismyndighetens beslut enligt 3 och 4 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Beslut som gäller en fysisk person som är folkbokförd i Sverige överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets han eller hon var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet. I övriga fall överklagas beslut till Förvaltningsrätten i Umeå.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar

Lag (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon

Förarbeten
Rskr. 2016/17:45, Prop. 2016/17:18, Bet. 2016/17:JuU6
Ikraftträder
2017-01-01