Lag (2016:1256) om beräkning av uppskovsbelopp i vissa fall

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2016-12-14
Ändring införd
SFS 2016:1256
Ikraft
2017-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  För avyttringar av privatbostadsfastigheter och privatbostadsrätter som har skett under tiden 21 juni 2016–30 juni 2020 ska 47 kap. 7 § andra stycket och 47 kap. 8 § andra stycketinkomstskattelagen (1999:1229) inte tillämpas.

Ändringar

Lag (2016:1256) om beräkning av uppskovsbelopp i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 2016/17:93, Prop. 2016/17:25, Bet. 2016/17:SkU11
Ikraftträder
2017-01-01