Förordning (2016:1317) om underrättelseskyldighet för åklagare och domstolar i fråga om marknadsmissbruk

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2016-12-20
Ändring införd
SFS 2016:1317
Ikraft
2017-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Åklagares underrättelse till Finansinspektionen

1 §  Åklagare ska i fråga om en överträdelse som kan leda till administrativ sanktion enligt 5 kap. 3 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning underrätta Finansinspektionen om att

  1. en sådan förundersökning om brott som avses i 5 kap. 11 § första stycket lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning har inletts, om förundersökningen har inletts av någon annan anledning än efter en anmälan om brott av Finansinspektionen enligt 3 kap. 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden,
  2. överträdelsen inte längre är föremål för en sådan utredning om brott som avses i 5 kap. 11 § andra stycket lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och inte har prövats slutligt, och
  3. överträdelsen omfattas av ett sådant väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller beslut om åtalsunderlåtelse som avses i 5 kap. 12 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Domstolars underrättelse till Finansinspektionen

2 §  En domstol ska underrätta Finansinspektionen om en dom i mål enligt lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. En högre rätt ska även underrätta Finansinspektionen om ett slutligt beslut i sådana mål.

[S2]Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen eller beslutet meddelades.

Ändringar

Förordning (2016:1317) om underrättelseskyldighet för åklagare och domstolar i fråga om marknadsmissbruk

Ikraftträder
2017-02-01