Lag (2016:767) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2016-06-22
Ändring införd
SFS 2016:767
Ikraft
2017-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Regeringen får till ett statligt ägt aktiebolag som har att främja kapitalförsörjning i syfte att utveckla och förnya det svenska näringslivet (nationellt utvecklingsbolag) överlämna att i enskilda fall pröva frågor om statligt stöd till näringsidkare inom bolagets verksamhetsområde.

[S2]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om sådant statligt stöd.

Prop. 2015/16:110: Lagen ger regeringen möjlighet att överlämna vissa förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning till ett statligt ägt aktiebolag. Övervägandena finns i avsnitt 9.

Enligt första stycket får regeringen överlämna till ett nationellt utvecklingsbolag att i enskilda fall pröva frågor om visst statligt stöd. Det gäller frågor om stöd till näringsidkare inom bolagets verksamhetsområde. Uttrycket ...

Ändringar

Lag (2016:767) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till nationellt utvecklingsbolag

Förarbeten
Rskr. 2015/16:295, Prop. 2015/16:110, Bet. 2015/16:NU23
Ikraftträder
2017-01-01