Förordning (2016:770) om marin utrustning

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2016-06-22
Ändring införd
SFS 2016:770
Ikraft
2016-09-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller marin utrustning som omfattas av lagen (2016:768) om marin utrustning. Förordningen innehåller också bestämmelser om marknadskontroll som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

Uttryck i förordningen

2 §  Uttryck i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2016:768) om marin utrustning.

Marknadskontroll och övrig tillsyn

3 §  Transportstyrelsen utövar marknadskontroll och övrig tillsyn enligt lagen (2016:768) om marin utrustning och är marknadskontrollmyndighet enligt förordning (EG) nr 765/2008 i fråga om marin utrustning.

4 §  Transportstyrelsen ska för marin utrustning tillämpa förordning (EG) nr 765/2008 genom att

  1. inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2,
  2. utföra de uppgifter som följer av artiklarna 20–22 och 23.2, och
  3. samarbeta med andra enligt artikel 24.2.

[S2]Transportstyrelsen får vidare förstöra eller på annat sätt göra marin utrustning obrukbar enligt artikel 29.4 i samma förordning.

[S3]Bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter avseende marknadskontroll finns i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.

5 §  Kontroll av marin utrustning som redan har placerats ombord ska begränsas till sådana undersökningar som kan utföras samtidigt som den berörda utrustningen förblir fullt fungerande ombord.

6 §  Vid stickprovskontroller får Transportstyrelsen, om det är rimligt och praktiskt möjligt, begära att tillverkaren gör de nödvändiga stickproven tillgängliga eller på egen bekostnad ser till att stickproven finns tillgängliga på plats.

7 §  Om Transportstyrelsen har meddelat ett föreläggande om att en ekonomisk aktör ska vidta korrigeringsåtgärder i fråga om marin utrustning eller dra tillbaka eller återkalla marin utrustning från marknaden, ska myndigheten informera ett berört anmält organ för bedömning av överensstämmelse om beslutet.

8 §  Transportstyrelsen ska meddela Europeiska kommissionen och andra medlemsstater när marin utrustning inte uppfyller de krav som avses i 4 § lagen (2016:768) om marin utrustning, om myndigheten anser att den bristande överensstämmelsen inte bara gäller i Sverige eller för fartyg som för svensk flagg. Meddelandet ska innehålla information om den bristande överensstämmelsen, utvärderingsresultat, fattade beslut och eventuella synpunkter från den som beslut riktats mot.

[S2]Transportstyrelsen ska meddela Europeiska kommissionen och andra medlemsstater de åtgärder som myndigheten har vidtagit med anledning av motsvarande information från en annan medlemsstat och lämna de kompletterande uppgifter som myndigheten har tillgång till.

[S3]Transportstyrelsen ska även meddela Europeiska kommissionen och andra medlemsstater när marin utrustning bedöms utgöra en risk för sjösäkerheten, hälsan eller miljön, trots att den uppfyller de krav som avses i 4 § lagen (2016:768) om marin utrustning. Meddelandet ska innehålla alla tillgängliga uppgifter.

9 §  Transportstyrelsen ska när så är befogat och för Sveriges räkning invända mot ett beslut som en marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har fattat om marin utrustning. Transportstyrelsen ska skyndsamt informera Europeiska kommissionen, andra medlemsstater och regeringen om invändningen och skälen för den.

[S2]Om det har rests invändningar mot ett beslut om marin utrustning eller om Europeiska kommissionen ifrågasätter beslutet, ska Transportstyrelsen delta i det samråd som sker mellan kommissionen och andra medlemsstater. Transportstyrelsen ska även delta i samråd mellan kommissionen och andra medlemsstater med anledning av marin utrustning som bedöms utgöra en risk, trots att den uppfyller föreskrivna krav.

10 §  Transportstyrelsen utfärdar de certifikat som krävs enligt föreskrifter meddelade med stöd av 12 §.

Bemyndiganden

Tillfälliga krav på marin utrustning

11 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om sådana tillfälliga krav på marin utrustning som framgår av delegerade akter som har meddelats med stöd av artiklarna 8.2, 8.3 och 27.6 andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av den 23 juli 2014 om marin utrustning och om upphävande av rådets direktiv 96/98/EG.

Likvärdiga krav

12 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om krav på marin utrustning ombord på fartyg som inte tidigare har omfattats av lagen (2016:768) om marin utrustning och om krav på certifikat som visar att utrustningen uppfyller de kraven.

Undantag

13 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kraven i lagen (2016:768) om marin utrustning eller i föreskrifter meddelande i anslutning till lagen och om krav på certifikat som visar att den marina utrustningen har beviljats undantag. Transportstyrelsen får vidare i enskilda fall besluta om sådana undantag och utfärda certifikat som visar att utrustningen har beviljats undantag.

Skyldigheter för ekonomiska aktörer

14 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldigheter för ekonomiska aktörer i fråga om marin utrustning, när det gäller

  1. teknisk dokumentation,
  2. förfarandet vid bedömning av överensstämmelse,
  3. EU-försäkran om överensstämmelse,
  4. spårbarhetsmärkning,
  5. information och dokumentation som ska följa med utrustningen, och
  6. information och dokumentation som i övrigt ska tillhandahållas.

Elektronisk märkning

15 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om elektronisk märkning av marin utrustning.

Behöriga representanter

16 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om krav på innehållet i och omfattningen av en skriftlig fullmakt där en tillverkare utser en representant att utföra uppgifter som anges i fullmakten.

Avgifter

17 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter enligt 22 § lagen (2016:768) om marin utrustning. Avgifterna får bestämmas upp till full kostnadstäckning.

Verkställighetsföreskrifter

18 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2016:768) om marin utrustning.

Ändringar

Förordning (2016:770) om marin utrustning

Ikraftträder
2016-09-18