Upphävd författning

Lag (2017:1185) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2017-11-30
Ändring införd
SFS 2017:1185
Ikraft
2018-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014, i denna lag kallad EU-förordningen.

[S2]Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU-förordningen.

Prop. 2017/18:4: I första stycket anges den EU-rättsakt som lagen kompletterar. I andra stycket klargörs att termer och uttryck i lagen har samma betydelse som i EU-förordningen.

Hänvisningarna i lagen till EU-förordningen är utformade på så sätt att de avser EU-förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen, s.k. dynamisk hänvisning.

Övervägandena finns i avsnitt 5. ...

Behörig myndighet

2 §  Finansinspektionen är behörig myndighet enligt EU-förordningen.

Prop. 2017/18:4: Paragrafen innebär att Finansinspektionen, för svenskt vidkommande, är den behöriga myndighet som avses i EU-förordningen.

Övervägandena finns i avsnitt 6.

Avgifter

3 §  Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt EU-förordningen.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om avgifterna.

Prop. 2017/18:4: Paragrafen innehåller bestämmelser om sådana avgifter som Finansinspektionen får ta ut för prövning av de ärenden som kan bli aktuella enligt EU-förordningen.

Enligt första stycket får Finansinspektionen ta ut avgifter för prövning av sådana ansökningar, anmälningar och underrättelser som ett företag eller någon annan ska eller kan göra enligt EU-förordningen. De ansökningar som Finansinspektionen kan komma att pröva är sådana som gäller auktorisation eller registrering ...

Överklagande

4 §  Finansinspektionens beslut enligt denna lag och enligt EU-förordningen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2017/18:4: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av Finansinspektionens beslut.

Av första stycket följer att Finansinspektionens beslut enligt lagen och enligt EU-förordningen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Enligt andra stycket krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten.

Övervägandena finns i avsnitt 8.

5 §  Finansinspektionen får bestämma att ett beslut enligt artikel 32.8, 33.6 eller 35.1 i EU-förordningen ska gälla omedelbart.

Prop. 2017/18:4: Av paragrafen följer att Finansinspektionen får bestämma att vissa beslut ska gälla omedelbart. Denna möjlighet kan utnyttjas när det gäller de beslut om återkallelse eller tillfälligt upphävande av olika tillstånd som Finansinspektionen kan besluta om enligt EU-förordningen.

Övervägandena finns i avsnitt 8. ...

Ändringar

Lag (2017:1185) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

Förarbeten
Rskr. 2017/18:77, Prop. 2017/18:4, Bet. 2017/18:FiU15
Ikraftträder
2018-01-01

Ändring, SFS 2018:2024

Omfattning
upph.