Lag (2017:1273) om Sveriges angränsande zon

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2017-12-07
Ändring införd
SFS 2017:1273
Ikraft
2018-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Sveriges angränsande zon sträcker sig högst 24 nautiska mil räknat från baslinjerna. Zonen omfattar de områden utanför, och i direkt anslutning till, sjöterritoriet som framgår av bilaga 5 till lagen (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner.

2 §  Inom den angränsande zonen får åtgärder vidtas i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention 1982 och vad som i övrigt följer av folkrätten för att

  1. utöva nödvändig kontroll för att förhindra eller bestraffa överträdelser på svenskt territorium, inklusive territorialhav, av lagar och andra författningar som rör tullar, skatter, inresa eller hälsofrågor, och
  2. skydda fornlämningar, fornfynd och andra föremål av arkeologiskt eller historiskt intresse.

Ändringar

Lag (2017:1273) om Sveriges angränsande zon

Förarbeten
Rskr. 2017/18:49, Prop. 2016/17:215, Bet. 2017/18:UU7
Ikraftträder
2018-03-01