Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2017-12-07
Ändring införd
SFS 2017:1272
Ikraft
2018-03-01
Upphäver
Lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagorna är inte med här.

Sveriges sjöterritorium

1 §  Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhavet. Det avgränsas mot andra staters sjöterritorier i enlighet med överenskommelser om riksgränsen. Sjöterritoriets gräns i havet framgår av bilaga 1.

2 §  Inre vatten omfattar vattenområden på land och i havet innanför riksgränsen och de baslinjer som följer av 4 §.

3 §  Territorialhavet sträcker sig tolv nautiska mil räknat från de baslinjer som anges i 4 § med de begränsningar som följer av överenskommelser om riksgränsen och andra överenskommelser med Danmark, Finland och Norge.

4 §  Baslinjerna utgörs av normala eller räta baslinjer i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention 1982 och vad som i övrigt följer av folkrätten och dras vid en lågvattenlinje utmed kusten på nivån –0,5 meter uttryckt i höjdsystemet RH 2000. Baslinjernas sträckning framgår av bilaga 2.

Sveriges maritima zoner

5 §  Sveriges maritima zoner utgörs av kontinentalsockel, ekonomisk zon och angränsande zon. De avgränsas enligt vad som överenskommits med andra stater.

6 §  Bestämmelser om kontinentalsockeln finns i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Den yttre avgränsningslinjen för kontinentalsockeln framgår av bilaga 3.

7 §  Bestämmelser om den ekonomiska zonen finns i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon. De yttre avgränsningslinjerna för zonen framgår av bilaga 4.

8 §  Bestämmelser om den angränsande zonen finns i lagen (2017:1273) om Sveriges angränsande zon. De yttre avgränsningslinjerna för zonen framgår av bilaga 5.

Särskilda avgränsningslinjer

9 §  Särskilda avgränsningslinjer en nautisk mil räknat från baslinjerna framgår av bilaga 6.

Informationsskyldighet

10 §  Sjöterritoriets gräns, de räta baslinjerna och den ekonomiska zonens yttre avgränsningslinjer ska utmärkas i sjökort som är tillgängliga för allmänheten. I lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation finns bestämmelser om tillgängliggörande av geografisk miljöinformation och informationshanteringstjänster.

Bilaga 1 /Bilagan är inte med här./

Bilaga 2 /Bilagan är inte med här./

Bilaga 3 /Bilagan är inte med här./

Bilaga 4 /Bilagan är inte med här./

Bilaga 5 /Bilagan är inte med här./

Bilaga 6 /Bilagan är inte med här./

Ändringar

Lag (2017:1272) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

Förarbeten
Rskr. 2017/18:49, Prop. 2016/17:215, Bet. 2017/18:UU7
Ikraftträder
2018-03-01